fbpx

เปรียบเทียบ ข้อสอบ CU-ATS VS ข้อสอบ ACT

CU-ATS VS ACT
Reading Time: 2 minutes

เปรียบเทียบ CU-ATS VS ACT คือ ?

CU-ATS หรือ Chulalongkorn University Aptitude Test for Science คือ ข้อสอบที่ใช้วัดความถนัดทางวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการพิจารณาผู้ยื่นเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ของหลักสูตรนานาชาติ ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT Subject Tests

ACT หรือ American College Testing Assessment คือข้อสอบที่วัดทักษะการใช้เหตุผล การแก้ปัญหา การวิเคราะห์ รวมถึงการสื่อสาร เพื่อนำไปใช้เป็นเกณฑ์ยื่นศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยชั้นนำ

เปรียบเทียบ โครงสร้างข้อสอบ CU-ATS VS ACT

โครงสร้างข้อสอบ CU-ATS

ข้อสอบ CU-ATS คะแนนรวม 1,600 คะแนน ใช้เวลาทั้งหมด 120 นาที ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

CU-ATS Physics มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800

CU-ATS Chemistry มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800

โครงสร้างข้อสอบ ACT

1. English (75 ข้อ 45 นาที)

ข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษที่วัดการใช้ภาษาและไวยากรณ์ (Grammar) ได้ถูกต้อง ลักษณะข้อสอบคล้ายกับข้อสอบ SAT Writing (Grammar) ที่มีให้แก้ไข grammar ของ บทความ [ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก]

2. Mathematics (60 ข้อ 60 นาที)

ข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์ วัดทักษะทางคณิตศาสตร์ที่ได้เรียนรู้ในหลักสูตรระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจนถึงตอนปลาย หรือ grade 9-12 ข้อสอบสามารถใช้เครื่องคิดเลขตามที่ ACT กำหนด ลักษณะข้อสอบมีความคล้ายคลึงกับข้อสอบ SAT Math แต่มีบางหัวข้อที่เพิ่มเข้ามาเช่น vector and matrix [ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 5 ตัวเลือก]

3. Reading (40 ข้อ 35 นาที)

ข้อสอบที่วัดการอ่านภาษาอังกฤษ วัดความเข้าใจในบทความหลายรูปแบบนวนิยายหรือเรื่องสั้นต่างๆ คำถามที่ต้องใช้้เหตุผล โดยใช้หลักฐานและข้อมูลจากจากบทความ ลักษณะข้อสอบจะเป็นบทความคล้ายกับข้อสอบ SAT Reading [ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก]

4. Science (40 ข้อ 35นาที)

ข้อสอบ Science วัดความรู้พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ (Chemistry, Biology, Physics, Earth and Space science) โดยลักษณะข้อสอบจะมีบทความยาวให้อ่านที่เป็นแนวทำการวิจัย หรือ มุมมองของนักวิทยาศาสตร์ ที่ต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์และให้เหตุผล สิ่งสำคัญของพาร์ทนี้คือ ให้เวลาทำข้อสอบไม่เยอะมาก ผู้สอบจึงต้องมีเทคนิคการอ่านที่เร็ว ตอบเร็ว [ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก]

เปรียบเทียบ ค่าสอบ CU-ATS VS ค่าสอบ ACT

ค่าสอบ CU-ATS อยู่ที่ 1,000 บาท โดยจะประกาศผลภายใน 2 อาทิตย์หลังจากวันสอบ แต่ถ้าเลือกสอบออนไลน์จะมีค่าสอบ 2,600 บาท เนื่องจากสามารถทราบผลสอบได้หลังจากสอบทันที

ค่าสอบ ACT อยู่ที่ $168.50 หรือ ประมาณ 5,600 บาท

 

เปรียบเทียบ คะแนน CU-ATS VS คะแนน ACT

คะแนน CU-ATS

รวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่

CU-ATS ฟิสิกส์ มีข้อสอบทั้งหมด 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

CU-ATS เคมี มีข้อสอบทั้งหมด 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที คะแนนเต็ม 800 คะแนน

คะแนน ACT

คะแนนสอบ ACT แต่ละพาร์ทจะอยู่ในช่วง 1- 36 คะแนน จากนั้นจะแปลงออกมาเป็นคะแนนเต็ม โดยการนำคะแนนของแต่ละพาร์ทมาหาค่าเฉลี่ยออกมาเป็นคะแนนรวม ซึ่งมีคะแนนเต็ม 36 คะแนน ส่วนคะแนน ACT Writing จะอยู่ในช่วง 2-12 คะแนน

สรุปความเหมือนและความต่างข้อสอบ CU-ATS VS ACT By CHULATUTOR

หัวข้อCU-ATSACT
วิชาที่สอบ

Chemistry

Physics

Reading

Mathematics

English

Science (Reasoning)

Writing (Optional)

จำนวนข้อคำถาม

Physics: 30 ข้อ

Chemistry: 55 ข้อ

English: 75 ข้อ

Reading: 40 ข้อ

Mathematics 60 ข้อ

Science (Reasoning): 40 ข้อ

Writing (Optional)

ระยะเวลาในการสอบ

Physics :60 นาที

Chemistry: 60 นาที

English: 45 นาที

Reading: 35 นาที

Mathematics: 60 นาที

Science (Reasoning): 35 นาที

Writing (Optional): 40 นาที

ค่าสมัครสอบ

1,000 บาท

2,600 บาท (E-testing)

5,600 บาท
ลักษณะข้อสอบ

แบบกระดาษ

บนคอมพิวเตอร์ (E-testing)

แบบกระดาษ
การประกาศผล

ประมาณ 2 สัปดาห์

หากเป็น E-testing รู้ผลทันทีหลังสอบ

ประมาณ 4 สัปดาห์
จำนวนรอบสอบ

4 รอบต่อปี

3 รอบต่อปี สำหรับ E-testing

ประมาณ 7 รอบต่อปี
การใช้คะแนน

สามารถยื่นได้ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเท่านั้น

ยื่นได้ทุกมหาวิทยาลัยภาคอินเตอร์ในไทย

ควรเลือกสอบอะไรระหว่าง CU-ATS VS ACT

ข้อจำกัดของวิชา CU-ATS จะสามารถใช้ยื่นได้แค่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หากมองมหาวิทยาลัยอื่นไว้ด้วย ให้เลือกสอบ ACT จะดีกว่า นอกจากนี้แล้วจำนวนวิชาของ ACT มีให้เลือกสอบหลากหลายกว่า เพียงแต่ว่าค่าสมัครงมีอัตราที่สูงกว่า ข้อดีอีกอย่างของ CU-ATS มีแบบ E-testing ให้เลือกสอบซึ่งทำให้ทราบผลสอบทันที ฉะนั้นน้องๆก็เลือกสอบตามความเหมาะสมกับตนเอง

Related Posts