fbpx

TGAT คืออะไร มีสอบอะไรบ้าง

tgat คืออะไร
tgat คืออะไร

TGAT คืออะไร

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test คะแนนจะเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS TGAT มี 3 ส่วน คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ การคิดอย่างมีเหตุผล และข้อสอบที่ถูกเพิ่มเข้ามาใหม่อย่าง สมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบต้องสอบหมดทั้ง 3 ส่วน ส่วนละ 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน

สอบ TGAT มีวิชาอะไรบ้าง

ความถนัดทั่วไป : TGAT (Thai General Apititude Test)

– เป็นการสอบวัดสมรรถนะทั่วไป 3 พาร์ท

– พาร์ท 1 : English Communication (การสื่อสารภาษาอังกฤษ)

– พาร์ท 2 : Critical and Logical Thinking (การคิดอย่างมีเหตุผล)

– พาร์ท 3 : Future Workforce Competencies (สมรรถนะการทำงาน)

– เลือกข้อสอบเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษได้

– สอบบนเครื่องคอมพิวเตอร์

– จัดสอบ : ช่วงเดือนตุลาคม และ/หรือ เดือนธันวาคม

– ใช้เป็นเกณฑ์ส่วนหนึ่งในการยื่นสมัคร

รอบ 1 พอร์ตฟอลิโอ

รอบ 2 โควตา

รอบ 3 แอดมิชชั่น

– คะแนนเต็ม 300 คะแนน

TGAT 1 คืออะไร

TGAT 1 คือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) เป็นพาร์ทการสอบ TGAT ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน มีความแตกต่างจาก GAT ภาษาอังกฤษแบบเดิม ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที มีโครงสร้างเนื้อหาที่ต้องสอบได้แก่

ทักษะการพูด ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– การถาม-ตอบ 10 ข้อ

– เติมบทสนทนาแบบสั้น 10 ข้อ

– เติมบทสนทนาแบบยาว 10 ข้อ

ทักษะการอ่าน ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– เติมข้อความเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 15 ข้อ

– อ่านเพื่อจับใจความ 15 ข้อ

TGAT 2 คืออะไร

TGAT 2 คือ การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) เป็นการสอบที่เน้นการเข้าใจ วิพากษ์ข้อมูลข่าวสาร ใช้เหตุผลเชิงปริมาณ และคิดอย่างมีตรรกะ มีความคล้ายข้อสอบ GAT เชื่อมโยงแบบเดิม แต่ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที มีโครงสร้างเนื้อหาที่ต้องสอบ ดังนี้

ความสามารถทางภาษา จำนวน 20 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– การสื่อความหมาย

– การใช้ภาษา

– การอ่าน

– การเข้าใจภาษา

ความสามารถทางตัวเลข จำนวน 20 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– อนุกรมมิติ

– การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

– ความเพียงพอของข้อมูล

– โจทย์ปัญหา

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ จำนวน 20 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– แบบพับกล่อง

– แบบหาภาพต่าง

– แบบหมุนภาพสามมิติ

– แบบประกอบภาพ

ความสามารถทางเหตุผล จำนวน 20 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– อนุกรมภาพ

– อุปมาอุปไมยภาพ

– สรุปความ

– วิเคราะห์ข้อความ

TGAT 3 คืออะไร

TGAT 3 คือ สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) เป็นพาร์ทการสอบ TGAT ที่เน้นวิเคราะห์ข้อสอบ โดยต้องทำความเข้าใจความต้องการของโจทย์ และเข้าใจวิธีการตอบคำถาม ซึ่งทุกคำตอบจะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไป

โดยรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ที่ระหว่าง 0 – 1 คะแนน ดังนั้น การตอบคำถามจึงมี 2 แบบ คือ เลือกตอบตัวเลือกเดียว และเลือกตอบหลายตัวเลือก มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที โดยโครงสร้างข้อสอบ มีดังต่อไปนี้

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– การคิดเชิงวิเคราะห์

– การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

– ความคิดเชิงนวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– การระบุปัญหา

– การแสวงหาทางออก

– การนำทางออกไปแก้ปัญหา

– การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

การบริหารจัดการอารมณ์ จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– ความตระหนักรู้ตนเอง

– การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ

– ความเข้าใจผู้อื่น

การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม จำนวน 15 ข้อ ซึ่งจะประกอบไปด้วย

– การมุ่งเน้นการบริการสังคม

– จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

– การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

TGAT มีกี่ข้อ

TGAT มี 200 ข้อ เวลาสอบ 3 ชั่วโมง เฉลี่ย ข้อละ 54 วินาที

TGAT คะแนน

TGAT คะแนนเต็ม 300 คะแนน

คะแนนเฉลี่ย TGAT

TGAT ความถนัดทั่วไป

คะแนนเฉลี่ย TGAT ที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 40.001 – 50.000 นับเป็น 35.1279%

TGAT1

คะแนนเฉลี่ย TGAT1 ที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 20.001 – 30.000 นับเป็น 33.0563%

TGAT2

คะแนนเฉลี่ย TGAT2 ที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 30.001 – 40.000 นับเป็น 25.920%

TGAT3

คะแนนเฉลี่ย TGAT3 ที่ได้ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 60.001 – 70.000 นับเป็น 35.961%

TPAT 2

ความถนัดด้านศิลปกรรมศาสตร์ : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 40.001 – 50.000 นับเป็น 49.697%

TPAT21 (ทัศนศิลป์) : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 40.001 – 50.000 นับเป็น 39.667%

TPAT22 (ดนตรี) : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 30.001 – 40.000 นับเป็น 41.426%

TPAT23 (นาฏศิลป์) : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 60.001 – 70.000 นับเป็น 39.971%

TPAT3

ความถนัดด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิศวกรรมศาสตร์ : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 40.001 – 50.000 นับเป็น 32.588%

TPAT4

ความถนัดด้านสถาปัตยกรรมศาสตร์ : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 60.001 – 70.000 นับเป็น 32.610%

TPAT5

ความถนัดด้านครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ : ส่วนใหญ่ได้ระหว่าง 70.001 – 80.000 นับเป็น 42.143%

คะแนนสอบ TGAT ใช้ยื่นอะไร

TGAT สามารถใช้ยื่น TCAS ในรอบแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio), รอบโควตา หรือรอบ Admission ได้ และคณะส่วนใหญ่จะใช้คะแนน TGAT ในการคัดเลือกสมัครสอบ ซึ่งแต่ละคณะจะใช้สัดส่วนคะแนน TGAT ที่มากน้อยแตกต่างกันไป

TPAT คืออะไร

TPAT คือ การทดสอบวัดความถนัดทางวิชาชีพ โดยเน้นไปที่การวัดความสามารถเชิงทักษะในสายอาชีพ

TGAT TPAT A-Level คืออะไร

TGAT TPAT A-Level คือ ระบบสอบเข้ามหาวิทยาลัย รูปแบบใหม่ จากทาง ที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) เพื่อลดความซ้ำซ้อนของวิชาที่ใช้สอบในแต่ละสนาม และเน้นนำความรู้มาประยุกต์ใช้ไม่ท่องจำ

Scroll to Top