TGAT คืออะไร สมัครสอบ แนวข้อสอบ สอบ TGAT มีกี่พาร์ท

TGAT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ

TGAT คืออะไร สมัครสอบ ตารางสอบ แนวข้อสอบ รวมถึงเรื่องอื่นที่ DEK66 อย่าพลาด เพราะน้อง ๆ รุ่นนี้คือรุ่นแรกของข้อสอบชุดใหม่ พร้อม อัปเดตข้อมูลล่าสุด TCAS กำหนดการสอบ เกณฑ์ที่ใช้ มีอะไรเปลี่ยนไปบ้าง สิ่งสำคัญควรรู้

TGAT คืออะไร

TGAT คือ การสอบเพื่อวัดสมรรถนะทั่วไป ย่อมาจาก Thai General Aptitude Test คะแนนจะเป็นส่วนหนึ่งในการยื่นสมัครเรียนต่อมหาวิทยาลัยในระบบ TCAS เนื้อหาการสอบ ได้แก่ ด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ การคิดอย่างมีตรรกะ และสมรรถนะการทำงานในอนาคต ซึ่งผู้สอบต้องสอบหมดทั้ง 3 พาร์ท พาร์ท ละ 100 คะแนน รวมคะแนนเต็ม 300 คะแนน

TGAT ออกอะไรบ้าง

สำหรับใช้วัดสมรรถนะด้านการเรียนรู้ทั่วไป รูปแบบแนวข้อสอบใหม่ 2565 TGAT เบื้องต้นจะมีการปรับข้อสอบจากการสอบ GAT เดิม คะแนนรวมทั้งสิ้น 300 คะแนน มีความครอบคลุมแบบรอบด้าน ทั้งด้านภาษา การคิด และการทำงาน ซึ่งในส่วนของรายละเอียดการสอบนี้จะประกอบไปด้วย 3 พาร์ท คือ

 1. การสื่อสารภาษาอังกฤษ ( English communication )
 2. การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking)
 3. สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)
  • การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม (Value Creation & Innovation)
  • การแก้ปัญหาที่ซับซ้อน (Complex Problem Solving)
  • การบริหารจัดการอารมณ์ (Emotional Governance)
  • การมีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อสังคม (Civic Engagement)

สำหรับข้อสอบ PAT ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงเหมือนกันเป็น TPAT โดยทาง ทปอ. ได้เปลี่ยนจากการสอบระบบเก่ามาเป็นระบบใหม่ที่เริ่มใช้ในปีนี้ เพื่อลดปัญหา ลดความซ้ำซ้อนวิชาที่น้องๆ ต้องสอบ , เนื้อหาที่ใช้สอบจะไม่เกินหลักสูตรที่เรียนในระดับชั้นมัธยมปลาย , เริ่มมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการสอบ โดยหลักๆ น้องจะต้องสอบ 3 วิชาด้วยกันคือ TGAT TPAT A-Level

แนวข้อสอบ TGAT

TGAT แนวข้อสอบ จะมีความคล้ายคลึงกับ GAT ที่มีจะส่วนของ ข้อสอบพาร์ทภาษาอังกฤษ แต่จะเพิ่มส่วนพาร์ทสมรรถนะการทำงานเข้ามาด้วย นักเรียนสามารถดู ตัวอย่างข้อสอบ Blueprint ( LINK https://drive.google.com/file/d/1_BWYtxI0a_5xSMlafwMNC5BfOFvV18-b/ ) ดังนั้นน้อง ๆ ทุกคนจึงต้องพยายามนำเอาความรู้บวกกับประสบการณ์ของตนเองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด โอกาสทำคะแนนสูงไม่ยาก

TGAT 1 English

การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) เป็นพาร์ทการสอบ TGAT ที่เน้นการใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารในชีวิตประจำวัน ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที มีโครงสร้างเนื้อหาที่ต้องสอบได้แก่

ทักษะการพูด ประกอบไปด้วย

การถาม-ตอบ 10 ข้อ

เติมบทสนทนาแบบสั้น 10 ข้อ

เติมบทสนทนาแบบยาว 10 ข้อ

ทักษะการอ่าน ประกอบไปด้วย

เติมข้อความเนื้อเรื่องให้สมบูรณ์ 15 ข้อ

อ่านเพื่อจับใจความ 15 ข้อ

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT 1 ภาษาอังกฤษ

TGAT 2 การคิดอย่างมีเหตุผล

การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) เป็นการสอบที่เน้นการเข้าใจ วิพากษ์ข้อมูลข่าวสาร ใช้เหตุผลเชิงปริมาณ และคิดอย่างมีตรรกะ ข้อสอบเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก คะแนนเต็ม 100 คะแนน ระยะเวลาในการทำข้อสอบ 60 นาที มีโครงสร้างเนื้อหาที่ต้องสอบ ดังนี้

ความสามารถทางภาษา จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย

การสื่อความหมาย

การใช้ภาษา

การอ่าน

การเข้าใจภาษา

ความสามารถทางตัวเลข จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย

อนุกรมมิติ

การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ

ความเพียงพอของข้อมูล

โจทย์ปัญหา

ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย

แบบพับกล่อง

แบบหาภาพต่าง

แบบหมุนภาพสามมิติ

แบบประกอบภาพ

ความสามารถทางเหตุผล จำนวน 20 ข้อ ประกอบด้วย

อนุกรมภาพ

อุปมาอุปไมยภาพ

สรุปความ

วิเคราะห์ข้อความ

ตัวอย่างข้อสอบ TGAT 2 กาคิดอย่างมีเหตุผล

TGAT 3 สมรรถนะการทำงานในอนาคต

สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies) เป็นพาร์ทการสอบ TGAT ที่เน้นวิเคราะห์ข้อสอบ โดยต้องทำความเข้าใจความต้องการของโจทย์ และเข้าใจวิธีการตอบคำถาม ซึ่งทุกคำตอบจะมีคะแนนที่แตกต่างกันออกไป

โดยรูปแบบข้อสอบเป็นปรนัย 4 ตัวเลือก ทุกคำตอบจะมีคะแนนอยู่ที่ระหว่าง 0 – 1 คะแนน ดังนั้น การตอบคำถามจึงมี 2 แบบ คือ เลือกตอบตัวเลือกเดียว และเลือกตอบหลายตัวเลือก มีคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีระยะเวลาที่ใช้สอบ 60 นาที โดยโครงสร้างข้อสอบ มีดังต่อไปนี้

การสร้างคุณค่าและนวัตกรรม จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย

การคิดเชิงวิเคราะห์

การแก้ไขปัญหาอย่างมืออาชีพ

ความคิดเชิงนวัตกรรม

การแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย

การระบุปัญหา

การแสวงหาทางออก

การนำทางออกไปแก้ปัญหา

การประเมินทางออกเพื่อการพัฒนาปรับปรุง

การบริหารจัดการอารมณ์ จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย

ความตระหนักรู้ตนเอง

การควบคุมอารมณ์และบุคลิกภาพ

ความเข้าใจผู้อื่น

การเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมของสังคม จำนวน 15 ข้อ ประกอบด้วย

การมุ่งเน้นการบริการสังคม

จิตสำนึกและรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม

การสร้างสรรค์เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่น

TGAT 3 สมรรถนะการทำงาน

A-Level TGAT TPAT คืออะไร

TGAT TPAT คือ

ข้อสอบวัดความถนัดทั่วไปและข้อสอบวัดความถนัดในสายอาชีพ โดย เป็นการพัฒนามาจากข้อสอบสุดเก่าคือ “GAT PAT” แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มข้อสอบบ้างส่วนขึ้นมาเช่น จะมีการเพิ่มข้อสอบส่วน สมรรถนะการทำงาน สำหรับ TPAT จะแยกเป็น TPAT 1 -5

 

A-Level คือ

Applied Knowledge Level หรือ A-Level คือ ข้อสอบวัดความรู้ทางวิชาการที่น้องๆ ได้เรียนมาตั้งแต่ ม.4 – ม.6 โดยจะไม่มีการออกเนื้อหาสอบเกินหลักสูตรเหมือนข้อสอบยุคเก่าๆที่ผ่านมาตั้งแต่ Entrace ครั้งเดียว , Entrance 2 ครั้ง/ปี , Admission , GAT จนมาถึงข้อสอบปัจจุบัน ที่ ทปอ. บอกว่าจะไม่ออกเกินหลักสูตรแล้ว

TGAT สอบเป็นภาษาอะไร

ข้อสอบในส่วนที่ 1 การสื่อสารภาษาอังกฤษ (English Communication) ข้อสอบจะเป็นภาษาอังกฤษ อยู่แล้ว ส่วนพาร์ท Critical and Logical Thinking และ Future Workforce Competencies ผู้สอบสามารถเลือกภาษาของข้อสอบได้ตามถนัด ซึ่งข้อสอบจะมีให้เลือกทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ นอกจากนี้ผู้สอบต้องทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์อีกด้วย

คะแนน TGAT มีไว้ทำอะไร

มีไว้สำหรับยื่นผลคะแนน TCAS ในรอบ Portfolio , รอบโควตา Quota หรือรอบ Admission แล้วแต่ว่ามหาวิทยาลัย หรือคณะที่น้อง ๆ เลือกเอาไว้ จะกำหนดว่าให้ยื่นคะแนนตัวนี้ในรอบใดได้บ้าง ศึกษาข้อมูลกันให้ดี

TGAT คืออะไร
TGAT คืออะไร

สมัครสอบ TGAT

การสมัครสอบ ที่ทุกคนต้องรู้ TGAT และ TPAT จะเปิดรับสมัครเดือนพฤศจิกายน และจะสอบในช่วงต้นเดือนธันวาคม สำหรับน้อง ๆ คนไหนเลือกสอบกับคอมพิวเตอร์ คะแนนจะออกหลังจากสอบเสร็จเพียงไม่กี่วัน แต่สำหรับใครสอบด้วยแบบกระดาษ คะแนนสอบจะออกในช่วงต้นเดือนมกราคม น้อง ๆ สามารถดูรายละเอียดการสมัครสอบอย่างละเอียดได้จากปฏิทินด้านล่างนี้

วันที่ 1-10 พ.ย. 65 จะเปิดรับสมัครสอบ

วันสอบ 10-12 ธ.ค. 65 และจะประกาศผลสอบสำหรับคนที่สอบกับคอมพิวเตอร์ในวันที่ 13 ธ.ค. 65 สำหรับน้องที่สอบกับกระดาษ จะประกาศผลสอบในวันที่ 7 ม.ค. 66

TGAT รูปแบบการสอบ

การสอบมี2 รูปแบบ สามารถเลือกได้ว่าต้องการสอบคอมพิวเตอร์หรือกระดาษ

 • เลือกสอบแบบกระดาษ สนามสอบจะเป็นโรงเรียนเหมือนเดิม
 • เลือกสอบบนคอมพิวเตอร์ ศูนย์จะเป็นมหาวิทยาลัย ที่มีคอมพิวเตอร์รองรับ

ตารางสอบ TGAT

ตารางสอบจะมีสอบในวันที่ 10 ธันวาคม 65 – 17 ธันวาคม 65 ส่วนระยะเวลาในการทำข้อสอบจะอยู่ที่วิชาละ 3 ชม. เท่ากันทุกวัน สำหรับวันสอบและเวลาสอบ อย่างละเอียด น้อง ๆ สามารถดูที่ด้านล่างนี้ได้เลย เพื่อเป็นการวางแผนในการสอบของตนเองให้ชัดเจน ลดความเสี่ยงเกิดข้อผิดพลาดอื่น ๆ ตามมาภายหลัง ไปเช็กกันเลย

ส.10 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทั่วไป และ ตอนบ่ายโมง 13.00-16.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

อา.11 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดครุศาสตร์-ศึกษาศาสตร์ และตอนบ่าย 13.00-16.00 สอบวิชา ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

จ. 12 ธ.ค. 65 เวลา 09.00-12.00 น. สอบวิชา ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

ส. 17 ธ.ค. 65 เวลา 08.30-12.30 น. สอบวิชา วิชาเฉพาะ กสพท

คะแนน TGAT มีอายุกี่ปี ?

เมื่อได้รับผลคะแนนออกมาแล้ว จะมีอายุในการใช้งานอยู่ที่ 1 ปี หากน้อง ๆ ม.6 แม้จะทำการสอบนี้เรียบร้อยแล้ว แต่อยากรอยื่นมหาวิทยาลัยในปีถัดไป หรือคะแนนที่ได้รับยังไม่เป็นไปตามเป้าของคณะที่คาดหวังเอาไว้ ก็จะต้องสอบใหม่ในไปถัดไปนั่นเอง ไม่สามารถใช้คะแนนเดิมได้อีก แนะนำให้เลือกและวางแผนอย่างดี

สนามสอบ TGAT

น้อง ๆ สามารถเลือกวิธีสอบได้ว่าจะสอบแบบคอมพิวเตอร์ หรือ แบบกระดาษ กรณีสอบกับคอมพิวเตอร์สนามสอบจะเป็นมหาวิทยาลัย ส่วนถ้าเลือกสอบกระดาษสนามสอบจะเป็นโรงเรียน สามารถเลือกสนามสอบได้ไม่เกิน 5 แห่ง แล้วระบบจะจัดที่นั่งสอบให้กับทุกคน ซึ่งตอนสมัครสอบ อาจจะเลือกสอบทั้ง 2 แบบ คือ สอบกับคอมและกระดาษสลับกันก็ได้

ติว TGAT Online
ติว TGAT Online

ติว TGAT CHULA TUTOR สอนสด Online ผ่าน Zoom

คอร์สติวกับพี่หลิน สอนครอบคลุมทั้ง 3 พาร์ท ภาษาอังกฤษ และสรุปเนื้อหา พร้อมทำตัวอย่างข้อสอบให้กับน้อง ๆ ได้นำเอาไปใช้สำหรับการเตรียมสอบการคิดอย่างมีเหตุผล สมรรถนะการทำงานในอนาคต ครบทุกพาร์ท รายละเอียดชัดเจน ฝึกทำบ่อยเท่าไหร่ยิ่งเป็นเรื่องดีกับตัวทุกคนเองมากเท่านั้น คะแนนสูงไม่ไกลเกินเอื้อม

ติว TGAT ตัวต่อตัว

คอร์สเรียน TGAT เตรียมความพร้อมในการสอบให้กับน้อง ๆ มั่นใจทั้ง English Communications, Future Workforce Competencies, Critical and Logical Thinking ซึ่งไม่ว่าน้อง ๆ จะมีพื้นฐานดีอยู่แล้ว หรือขาดทักษะเบื้องต้น ไม่ถนัดข้อสอบแนววิเคราะห์ใด ๆ ก็ตาม สามารถคอร์ส ติวคอร์สนี้ได้แน่นอน ขอแค่มีความตั้งใจ

 

เหตุผลสำคัญมาจากการเรียนแบบตัวต่อตัว ทางด้านของติวเตอร์จะปรับการสอนให้เหมาะกับน้อง ๆ ที่ติวสอบ แต่ละบุคคลโดยตรง ทั้งในแง่ของเนื้อหา ความเร็วในการสอน ดังนั้นแนะนำกันชัด ๆ เลยว่าก่อนลงสนามสอบ อย่าลืมเตรียมความพร้อม ด้วยคอร์ส “ติวตัวต่อตัว” ที่จุฬาติวเตอร์ ทีมงานมืออาชีพผ่านการคัดสรรพร้อมสร้างผลลัพธ์ชั้นยอด

ตารางสอบ TGAT TPAT
ตารางสอบ TGAT TPAT
TGAT TPAT A-Level
TGAT TPAT A-Level

TGAT FAQ

Q : ติว TGAT Online กับครูพี่หลิง CHULA TUTOR ?

A : คอร์ส TGAT ออนไลน์ โดยครูพี่หลิง จุฬาติวเตอร์ สมัครแล้วเรียนได้เลย ทันที เนื้อหาภายในคอร์สครอบคลุมทุกส่วนของข้อสอบ สามารถทดลองเรียน ได้ฟรี

 

Q : ติว TGAT ตัวต่อตัว ?

A : คอร์ส TGAT ตัวต่อตัว น้องๆ สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ มีทั้งเรียนสดที่สถาบัน และเรียนสดออนไลน์ ตอบโจทย์ทุก Lifestyle

 

Q : TGATแนวข้อสอบ ?

A : ข้อสอบมี 3 พาร์ทคือ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ( English communication ) , การคิดอย่างมีเหตุผล (Critical and Logical Thinking) และ สมรรถนะการทำงานในอนาคต (Future Workforce Competencies)