TGAT 2 สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล ( TGAT Critical & Logical Thinking)

TGAT 2 สมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล ( TGAT Critical & Logical Thinking)

TGAT 2 คืออะไร

คือ ข้อสอบพาร์ทสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผล (Critical & Logical Thinking) ของการสอบ TGAT ลักษณะข้อสอบจะเป็นแบบปรนัย 5 ตัวเลือก ระยะเวลาทำข้อสอบ 60 นาที ทดสอบความสามารถในด้านต่าง ๆ ได้แก่

 • ความสามารถทางภาษา
 • ความสามารถทางตัวเลข
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์
 • ความสามารถทางเหตุผล

TGAT 2 สอบอะไรบ้าง ?

 • ความสามารถทางภาษา ประกอบไปด้วย การสื่อความหมาย, การใช้ภาษา, การอ่าน และการเข้าใจภาษา
 • ความสามารถทางตัวเลข ประกอบไปด้วย อนุกรมมิติ, การเปรียบเทียบเชิงปริมาณ, ความเพียงพอของข้อมูล และโจทย์ปัญหา
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ ประกอบไปด้วย แบบพับกล่อง, แบบหาภาพต่าง, แบบหมุนภาพสามมิติ และแบบประกอบภาพ
 • ความสามารถทางเหตุผล ประกอบไปด้วย อนุกรมภาพ, อุปมาอุปไมยภาพ, สรุปความ และวิเคราะห์ข้อความ

TGAT 2 มีกี่ข้อ

 • ความสามารถทางภาษา จำนวน 20 ข้อ
 • ความสามารถทางตัวเลข จำนวน 20 ข้อ
 • ความสามารถทางมิติสัมพันธ์ จำนวน 20 ข้อ
 • ความสามารถทางเหตุผล จำนวน 20 ข้อ
 • รวมทั้งหมด 80 ข้อ

คะแนน TGAT 2 เต็มเท่าไร ควรได้เท่าไร ?

คะแนนเต็ม 100 คะแนน ส่วนควรได้เท่าไหร่นั้นต้องขึ้นอยู่กับการกำหนดเกณฑ์คะแนนของแต่ละคณะ ทั้งนี้ แนะนำให้ทำคะแนนให้สูงกว่าที่เกณฑ์กำหนดไว้ ก็จะช่วยให้ผู้สอบมีโอกาสติดคณะที่หวังได้มากยิ่งขึ้น

แนวข้อสอบ TGAT 2

แนวข้อสอบหรือตัวอย่างข้อสอบ เช่น 

Related Posts