fbpx
cu-ats คืออะไร
Reading Time: 3 minutes
cu-ats คืออะไร

CU-ATS คืออะไร สมัครสอบ ข้อสอบเก่า CU-ATS

CU-ATS คืออะไร

CU-ATS คือ ข้อสอบความถนัดในด้านวิทยาศาสตร์ของทางมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ คะแนนรวม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย 2 วิชา ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์

Table of Contents

CU-ATS สอบ ?

CU-ATS สอบ 2 วิชา คือ Physics 30 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที และ Chemistry มี 55 ข้อ ใช้เวลาสอบ 60 นาที

เคมี สอบ เรื่อง Mechanics , Electricity and Magnetism, Waves ,Heat , Kinetic ,Theory and Thermodynamics , Modern Physics และ Miscellaneous

ฟิสิกส์ สอบ เรื่อง Newton’s laws of motion , Mechanics work & evergy , EM fields/forces , Basic of waves , Energy levels

คะแนน CU-ATS

CU-ATS คะแนนเต็ม 1,600 คะแนน ประกอบด้วย เคมี 800 คะแนน และ ฟิสิกส์ 800 คะแนน รวม 1,600 คะแนน

คะแนน CU-ATS ยื่นอะไรได้บ้าง ?

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) คะแนนรวม วิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

ISE : คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) สาขาวิชาเคมีวิศวกรรมและกระบวนการ คะแนนรวม วิชาเคมีและฟิสิกส์ ไม่น้อยกว่า 800 คะแนน

BSAC : คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเคมีประยุกต์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (อินเตอร์) รับคะแนน  Chemistry โดยมีเกณฑ์คะแนนไม่น้อยกว่า 380 คะแนน

KMITL’S AEC : วิศวกรรมการบินและนักบินพาณิชย์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับคะแนน โดยไม่กำหนดคะแนนขั้นต่ำ

CU-ATS สมัคร

สมัครสอบเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://register.atc.chula.ac.th/ สำหรับน้องคนไหนยังไม่มี Account ให้ทำการสมัครก่อน ส่วนน้องคนไหนมี Account แล้วให้ทำการ Login หลังจากนั้น ให้เลือกรอบสอบ สุดท้ายอย่าลืมชำระเงินด้วยการพิมพ์ใบชำระเงินแล้วดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนกำหนดด้วย

CU-ATS สอบเมื่อไหร่

มีสอบ 6 รอบ/ต่อปี  โดยจะจัดสอบในเดือน มกราคม , กุมภาพันธ์ , มีนาคม , กรกฎาคม , พฤศจิกายน และ ธันวาคม ของทุกปี

CU-ATS ยากไหม

ข้อสอบยาก เมื่อเทียบกับข้อสอบอินเตอร์อื่นๆ เพราะ ข้อสอบบังคับให้สอบ 2 วิชา คือ ฟิสิกส์ และ เคมี น้องไม่สามารถเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่งได้ แล้วข้อสอบให้เวลาสอบค่อนข้างน้อย จึงทำให้น้องหลายคนที่สอบรู้สึกว่ายาก

สรุป ความยากข้อสอบ

– ข้อสอบบังคับสอบทั้ง 2 วิชาคือ Physics และ Chemistry น้องไม่สามารถเลือกสอบวิชาใดวิชาหนึ่งได้

– น้องที่อยากได้  คะเเนนเต็ม จะต้องไม่ตอบผิด แม้แต่ข้อเดียว ต่างจากข้อสอบอินเตอร์อื่นๆ ที่หากตอบผิด 1-2 ข้อ ยังสามารถได้คะแนนเต็มได้

– ให้เวลาสอบน้อย ทำให้น้องหลายคนทำข้อสอบไม่ทัน เช่น วิชา Physics 30 ข้อให้เวลา 1 ชั่วโมง (ข้อละ 2 นาที) , Chemistry 55 ข้อ ให้เวลาสอบ 1 ชั่วโมง (ประมาณ ข้อละ 1 นาที)

cu-ats คืออะไร

ข้อสอบเก่า CU-ATS

สถิติ ข้อสอบเก่า พาร์ท Chemistry จะออก 5 เรื่องนี้ทุกรอบ คือ Chemical Bonding , Solids Liquids and Gases , Acids and Base , Organic Chemistry และ Electrochemistry

สถิติ ข้อสอบเก่า พาร์ท Physics จะออก 5 เรื่องนี้ มากที่สุด คือ Newton’s Laws of motion , Mechanics : work & Energy , EM fields/forces , Basic of waves , Energy  Level

ข้อควรระวัง การสอบ

ข้อสอบนี้เป็นการสอบวัดความเร็ว น้องๆ จะมีเวลาสอบที่จำกัด ซึ่งหากน้องเรียนที่ในหลักสูตรไทย จะไม่คุ้นเคยกับการสอบแนววัดความเร็ว ประเภทนี้และหากน้องคำนวณผิดจะเจอคำตอบใน Choice ด้วย ซึ่งเป็น Choice หลอก เพราะฉะนั้นหากข้อไหนที่น้องไม่มั่นใจ แนะนำให้ข้ามไปทำข้อที่มั่นใจก่อน และพยายามฝึกทำข้อสอบจับเวลาเสมือนสอบจริง จะทำให้ได้คะแนนสอบตามที่หวังอย่างแน่นอน

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top