TU-GET

ข้อสอบ TU-GET มี 100 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Sentence Completion มี 25 ข้อ 250 คะแนน , Cloze มี 25 ข้อ 250 คะแนน , Reading Comprehension มี 50 ข้อ 500 คะแนน

เทคนิคทำข้อสอบ TU-GET

TU-GET

TU-GET คือ แบบทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

Scroll to Top