fbpx
ตารางสอบ TU-GET

TU-GET Computer-based Test (CBT)

ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/2564 16 – 31 มกราคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
2/2564 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 21 มีนาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
3/2564 16 – 31 มีนาคม 2564 18 เมษายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
4/2564 16 – 30 เมษายน 2563 23 พฤษภาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
5/2564 16 – 31 พฤษภาคม 2564 20 มิถุนายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
6/2564 16 – 30 มิถุนายน 2564 18 กรกฎาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
7/2564 16 – 31 กรกฎาคม 2564 22 สิงหาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
8/2564 16 – 31 สิงหาคม 2564 19 กันยายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
9/2564 16 – 31 ตุลาคม 2564 21 พฤศจิกายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00
10/2564 16 – 30 พฤศจิกายน 2564 19 ธันวาคม 2564 9.00–12.00 น. / 13.00-16.00
11/2564 16 – 31 ธันวาคม 2564 23 มกราคม 2565 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00

 

TU-GET Paper-based Test (PBT)

ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน
1/2564 1 – 15 มกราคม 2564 31 มกราคม 2564 09.00 – 12.00 น.
2/2564 1 – 15 กุมภาพันธ์ 2564 21 กุมภาพันธ์ 2564 09.00 – 12.00 น.
3/2564 1 – 15 มีนาคม 2564 28 มีนาคม 2564 09.00 – 12.00 น.
4/2564 1 – 15 เมษายน 2564 25 เมษายน 2564 09.00 – 12.00 น.
5/2564 1 – 15 พฤษภาคม 2564 30 พฤษภาคม 2564 09.00 – 12.00 น.
6/2564 1 – 15 มิถุนายน 2564 27 มิถุนายน 2564 09.00 – 12.00 น.
7/2564 1 – 15 กรกฎาคม 2564 1 สิงหาคม 2564 09.00 – 12.00 น.
8/2564 1 – 15 สิงหาคม 2564 29 สิงหาคม 2564 09.00 – 12.00 น.
9/2564 1 – 15 กันยายน 2564 26 กันยายน 2564 09.00 – 12.00 น.
10/2564 1 – 15 ตุลาคม 2564 31 ตุลาคม 2564 09.00 – 12.00 น.
11/2564 1 – 15 พฤศจิกายน 2564 28 พฤศจิกายน 2564 09.00 – 12.00 น.
12/2564 1 – 15 ธันวาคม 2564 26 ธันวาคม 2564 09.00 – 12.00 น.

 

Scroll to Top