fbpx

TU-GET

ข้อสอบ TU-GET มี 100 ข้อ แบ่งเป็น 3 ส่วนคือ Sentence Completion มี 25 ข้อ 250 คะแนน , Cloze มี 25 ข้อ 250 คะแนน , Reading Comprehension มี 50 ข้อ 500 คะแนน

Dig deeper into :
TU-GET
สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

ตารางสอบ TU-GET

ตารางสอบ TU-GET 2024

Reading Time: 2 minutes ตารางสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน 1/2564 16 – 31 มกราคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 2/2564 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 21 มีนาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 3/2564 16 – 31 มีนาคม 2564 18 เมษายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 4/2564 16 – 30 เมษายน 2563 23 พฤษภาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 5/2564 16 – 31 พฤษภาคม 2564 20 มิถุนายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 6/2564

TU-GET Vocabulary

TU-GET Vocabulary

Reading Time: < 1 minute TU-GET vocabulary     TUGET vocabulary บ้าง ในส่วนนี้ข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยๆคือ 1. Cloze Test 2. Synonym   TU-GET Vocabulary ข้อสอบ TU-GET จะเน้นหนักไปในเรื่องของคำศัพท์ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยๆคือ Cloze Test และ Synonyms เริ่มจากส่วนที่เป็น Cloze Test ก่อน ในข้อสอบ Cloze Test นั้นโจทย์จำนำเอาบทความภาษาอังกฤษมาให้เราอ่าน แต่ในบทความนั้นโจทย์ได้ทำการลบคำบางคำออกไป เราจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เติมแล้วทำให้บทความสมบูรณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือนอกจากจะเติมคำท

TU-GET Grammar

TU-GET grammar

Reading Time: 2 minutes TU-GET grammar       ข้อสอบ TU-GET ประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 1,000 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ TU-GET Grammar , TU-GET Vocabulary , และ TU-GET Reading   ในส่วนของ TU-GET Grammar ข้อสอบจะมี 2 ลักษณะคือ 1. Error Identification 2. Sentence Completion ใน Error Identification นั้นจะไม่เหมือนกับข้อสอบภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ เพราะ Error Identification ในข้อสอบ TU-GET จะหยิบเอาประโยคที่มีความยาวและซับซ้อนมากๆมาเป็

สมัครสอบ TU-GET

TU-GET สมัครสอบ รวมทุกเรื่องที่ต้องรู้สำหรับคนเรียนต่อ มธ.

Reading Time: < 1 minute วิธีและขั้นตอน สมัครสอบ TU-GET การสมัครสอบ TU-GET ถือเป็นอีกเรื่องสำคัญของคนที่วางแผนเข้าเรียนต่อกับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น TU-GET PBT (Paper Based) และ CBT (Computer Based) จึงอยากแนะนำข้อมูลที่ถูกต้องรวมถึงทุกเรื่องที่ควรรู้เอาไว้ Table of Contents วิธีมัครสอบ TU-GET PBT 1. คลิกเข้าไปหน้าเว็บไซต์ http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt 2. ทำการลงทะเบียนสำหรับผู้สมัครใหม่ หรือล็อกอินหากเคยลงทะเบียนเอาไว้แล้ว 3. เลือกวัน-เวลา และประเภทการสอบ มีทั้งสอบแบบ Online และ Onsite 4. สั่งพิมพ์ใบชำระเงิน

tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

ตารางสอบ TU-GET

ตารางสอบ TU-GET 2024

Reading Time: 2 minutes ตารางสอบ TU-GET Computer-based Test (CBT) ครั้งที รับสมัคร / ชำระเงิน วันสอบ เวลาสอบ 2 รอบ / วัน 1/2564 16 – 31 มกราคม 2564 14 กุมภาพันธ์ 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 2/2564 16 – 28 กุมภาพันธ์ 2564 21 มีนาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 3/2564 16 – 31 มีนาคม 2564 18 เมษายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 4/2564 16 – 30 เมษายน 2563 23 พฤษภาคม 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 5/2564 16 – 31 พฤษภาคม 2564 20 มิถุนายน 2564 09.00–12.00 น. / 13.00-16.00 6/2564

TU-GET Vocabulary

TU-GET Vocabulary

Reading Time: < 1 minute TU-GET vocabulary     TUGET vocabulary บ้าง ในส่วนนี้ข้อสอบก็จะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนย่อยๆคือ 1. Cloze Test 2. Synonym   TU-GET Vocabulary ข้อสอบ TU-GET จะเน้นหนักไปในเรื่องของคำศัพท์ โดยข้อสอบจะแบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยๆคือ Cloze Test และ Synonyms เริ่มจากส่วนที่เป็น Cloze Test ก่อน ในข้อสอบ Cloze Test นั้นโจทย์จำนำเอาบทความภาษาอังกฤษมาให้เราอ่าน แต่ในบทความนั้นโจทย์ได้ทำการลบคำบางคำออกไป เราจะต้องเลือกคำศัพท์ที่เติมแล้วทำให้บทความสมบูรณ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน กล่าวคือนอกจากจะเติมคำท

TU-GET Grammar

TU-GET grammar

Reading Time: 2 minutes TU-GET grammar       ข้อสอบ TU-GET ประกอบไปด้วยข้อสอบจำนวน 100 ข้อ ข้อละ 10 คะแนน ดังนั้นคะแนนรวมทั้งสิ้นจะเท่ากับ 1,000 คะแนน ข้อสอบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆด้วยกัน ได้แก่ TU-GET Grammar , TU-GET Vocabulary , และ TU-GET Reading   ในส่วนของ TU-GET Grammar ข้อสอบจะมี 2 ลักษณะคือ 1. Error Identification 2. Sentence Completion ใน Error Identification นั้นจะไม่เหมือนกับข้อสอบภาษาอังกฤษแบบอื่นๆ เพราะ Error Identification ในข้อสอบ TU-GET จะหยิบเอาประโยคที่มีความยาวและซับซ้อนมากๆมาเป็

Scroll to Top