fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

GED Science

GED SCIENCE

เป็น 1 ใน 2 สาขาวิชากลุ่มวิทยาศาสตร์ ที่นักเรียนจะต้องสอบให้ผ่าน เพื่อที่จะได้รับวุฒิเทียบเท่าเกรด High school ของประเทศสหรัฐอเมริกา สำหรับนำไปยื่นเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย ลักษณะข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ หรือ multiple choice จำนวนชุดละ 50 ข้อ ให้เวลาทำ 80 นาที โดยมีคะแนนเต็มที่ 800 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410คะแนนขึ้นไป

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ GED Science นักเรียนจะต้องทราบว่าเนื้อหาหรือขอบเขตที่จะออกข้อสอบประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งทาง GED ได้แบ่งกลุ่มวิทยาศาสตร์ที่จะใช้ในการออกข้อสอบออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่อันได้แก่

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ ได้แก่ ชีววิทยา จุลชีววิทยา พฤกษศาสตร์ พันธุศาสตร์

วิทยาศาสตร์กายภาพ ได้แก่ เคมี และ ฟิสิกส์

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ อาทิ วัฏจักรสสารต่าง ๆ เช่นวัฏจักรน้ำ หิน สภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศน์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ธรณีวิทยา การจัดการพลังงาน

อันดับต่อไปควรเข้าใจแนวทางข้อสอบ GED โดยรวมก่อนว่า ชาวต่างชาติชอบตั้งคำถามแบบให้นักเรียนได้ฝึกการคิด วิเคราะห์ เพื่อค้นหาคำตอบที่ดีที่สุด มากกว่าจะถามเจาะจงลงไปในรายละเอียดที่เน้นท่องจำแบบข้อสอบหลักสูตรไทย ดังนั้นอันดับแรก เราต้องทราบว่าเนื้อหาที่จะออกสอบครอบคลุมวิทยาศาสตร์แขนงใดบ้างดังที่กล่าวไว้แล้ว จากนั้นก็ลงมืออ่านเพื่อให้เข้าใจ concept ในแต่ละเรื่อง เก็บศัพท์เทคนิคที่สำคัญ และพบบ่อย ๆ ในบทนั้น ๆเวลาเจอในข้อสอบจริง สิ่งที่เราเรียนรู้อ่านทบทวนมาจะได้ปรากฏขึ้นมาในความทรงจำ เข้าใจสิ่งที่โจทย์ถามได้ดีขึ้น ช่วยร่นเวลาที่จะต้องอ่านรายละเอียดปลีกย่อยที่ไม่สำคัญลง มีเวลาคิด วิเคราะห์ เพื่อเลือกคำตอบที่ดีที่สุดออกมาจากตัวเลือกอื่น ๆ

ลักษณะข้อสอบ GED Science มีค่อนข้างหลากหลาย ทั้งเป็นบทความยาวเพื่อใช้ตอบคำถาม 3-4 ข้อ บทความสั้น ๆไว้ตอบคำถามข้อนั้นโดยเฉพาะ เป็นรูปภาพ เป็นกราฟ หรือตาราง สำหรับคำถามที่เป็นบทความนักเรียนจะต้องฝึกทักษะเรื่องการอ่านผ่าน (scan) อ่านลงรายละเอียด (skim) เทคนิคการอ่านทำความเข้าใจ (comprehensive reading) อ่านวิเคราะห์ (critical reading) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ GED เพื่อจะได้เลือกคำตอบที่ถูกต้อง (accuracy) แม่นยำ (precisely) และเสร็จรวดเร็ว ทันเวลา ส่วนรูปภาพ นักเรียนควรเรียนรู้การหยิบยกหลักวิทยาศาสตร์มาอธิบายปรากฏการณ์ของภาพดังกล่าวได้อย่างสมเหตุสมผล การอ่านกราฟเส้น กราฟแท่ง กราฟวงกลม ดูแนวโน้มของกราฟ ดูค่าแกนในแนวนอน แนวตั้ง เพื่อที่จะประมวลว่าข้อมูลทั้งหมดที่ปรากฏกำลังสรุปอะไรที่แน่ชัดออกมา รวมถึงการอ่านตัวเลขจากตารางทั้งแนวแถว และแนวคอลัมภ์ด้วยเช่นกัน

ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาแต่ละกลุ่มสิ่งที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ และทำความเข้าใจมีดังต่อไปนี้

 

GED Science กลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพ : ข้อสอบจะเริ่มต้นตั้งแต่หน่วยของสิ่งมีชีวิตที่เล็กที่สุดคือ เซลล์ รวมถึงส่วนประกอบและหน้าที่ที่อยู่ภายในเซลล์ โดยเฉพาะนิวเคลียสซึ่งมีสารพันธุกรรมบรรจุอยู่ภายใน การแบ่งตัว การสืบพันธุ์ ความแตกต่างระหว่างเซลล์พืชและเซลล์สัตว์ สารอาหาร โภชนาการ ระบบภูมิคุ้มกัน การจำแนกสิ่งมีชีวิต (taxonomy) ตามสายวิวัฒนาการ (evolution) การอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด (symbiosis) ตลอดรวมถึงพฤติกรรมศาสตร์ (behavior)

 

GED Science กลุ่มวิทยาศาสตร์กายภาพ : ยังแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็น 2 สาขาวิชาคือ

เคมี – เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่อง คุณสมบัติของสสาร (substance) ประเภทของสสาร ธาตุ สารประกอบ ของผสม สารละลาย สารแขวนลอย สถานะของสสาร คุณสมบัติของก๊าซ ของเหลว และของแข็ง ปฏิกิริยาเคมี กรด-เบส ตลอดจนข้อควรปฏิบัติ/ระวังในห้องปฏิบัติการทางเคมี (lab)

ฟิสิกส์ – เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยเรื่องวิทยาศาสตร์กายภาพอื่นนอกเหนือจากสสาร เน้นหนักไปทางพลังงาน ทั้งพลังงานศักย์-พลังงานจลน์ สิ่งที่จับต้องไม่ได้แต่ทำงานหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้ในรูปแบบต่าง ๆเช่นพลังงานความร้อน พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสง แรงดัน แรงเฉื่อย แรงเสียดทาน กฎการเคลื่อนที่ 3 ข้อของนิวตัน ความเร่ง การเคลื่อนที่แบบต่าง ๆ แสง เสียง คลื่น และเครื่องมือกล

GED Science กลุ่มวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม : สำหรับวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เป็นการนำวิทยาศาสตร์บริสุทธิ์ทั้ง 3 สาขาวิชามาอธิบายปรากฏการณ์ตามธรรมชาติ หรือนำมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพราะมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่จะต้องอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น อาศัย พึ่งพากันรวมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศน์ภายใต้สภาวะแวดล้อมบนดาวเคราะห์ที่เรียกว่า “โลก” ซึ่งมีความหลากหลาย และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทั้งทางกายภาพ และชีวภาพ ดังนั้นการเข้าใจในวัฏจักรน้ำ หิน ดิน เปลือกโลก สภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศน์ วิทยาศาสตร์ทางทะเล ตลอดจนการจัดการพลังงานทั้งแบบใช้แล้วหมดไปหรือมีอย่างไม่จำกัด พลังงานทางเลือกที่สะอาด เพื่ออนุรักษ์ให้ใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ ยั่งยืนตลอดไป

จากที่ได้กล่าวไว้แล้วข้างต้น นักเรียนสามารถสรุปเป็นแนวทางเพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบได้ 2 ส่วนคือ ส่วนที่หนึ่งศึกษา เรียนรู้ให้ครอบคลุมเนื้อหาที่จะใช้ออกข้อสอบทั้งหมด เน้นในเชิงกว้าง ซึ่งเป็นเพียงพื้นฐานในการทำข้อสอบเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องคือการอ่าน คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน ขยันมั่นทำโจทย์ท้ายบทเรียนสม่ำเสมอ เพราะเป็นทักษะที่เสริมสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนเท่านั้น

ท้ายสุดจะเห็นได้ว่าถึงแม้วิทยาศาสตร์ น่าจะเป็นข้อสอบที่ตรงไปตรงมา (objective) เพราะโดยเนื้อหาแล้ววิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติ ที่เป็นเหตุเป็นผลแน่นอน แต่รูปแบบข้อสอบ GED กลับออกแบบมาเพื่อให้คิดวิเคราะห์ เชิงเปรียบเทียบซึ่งต้องใช้วิจารณญาณ(subjective) โดยนำพื้นฐานวิทยาศาสตร์มาสนับสนุนอย่างสมเหตุสมผลเท่านั้น ดังนั้นนักเรียนส่วนใหญ่จะสอบผ่านวิชานี้ได้ไม่ยาก แต่หากคาดหวังคะแนนไว้สูง หรือเต็ม 800 จะต้องฝึกเน้นหนักทักษะที่สองให้มาก ซึ่งทางจุฬาติวเตอร์ได้ออกแบบคอร์สมาเพื่อรับมือกับข้อสอบ GED เหล่านี้โดยเฉพาะ แตกต่างจากสถาบันอื่นทั่วไปนั่นเองค่ะ

 

อ่านต่อ