fbpx

TU-GET คืออะไร สอบอะไรบ้าง คะแนน TU-GET ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

tu-get คืออะไร
tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร

TU-GET คือ ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension

TU-GET PBT คืออะไร

TU-GET PBT คือ การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ

TU-GET CBT คืออะไร

TU-GET CBT คือ การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการสอบนั้นๆ

TU-GET ข้อสอบ

TU-GET ข้อสอบ มี 2 ส่วนคือ ความรู้ทางไวยากรณ์ ( Grammar) 25 ข้อ 250 คะแนน , ความรู้ทางด้านศัพท์ ( Vocabulary) 25 ข้อ 250 คะแนน , การอ่านเพื่อความเข้าใจ ( Reading Comprehension) 50 ข้อ 500 คะแนน

TU-GET Grammar (ความรู้ทางไวยากรณ์) 25 ข้อ 250 คะแนน

– Sentence Completion ( การเติมประโยคให้สมบูรณ์ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์)

– Error Identification ( การบ่งชี้ว่าข้อเลือกใดเป็นข้อที่ผิดกฏทางไวยากรณ์)

TU-GET Vocabulary (ความรู้ทางด้านศัพท์) 25 ข้อ 250 คะแนน

– ข้อสอบแบบ Cloze เป็นข้อสอบที่เว้นช่องว่างไว้ให้เติมคำศัพท์ที่ถูกต้องโดยเลือกจากคำศัพท์ที่กำหนดให้

– ข้อสอบที่มการขีดเส้นใต้คำในประโยคและให้เลือกคำที่มีความหมายใกล้เคียงกับกลุ่มคำที่กำหนดให้

TU-GET Reading Comprehension (การอ่านเพื่อความเข้าใจ) 50 ข้อ 500 คะแนน

เป็นการวัดทักษะการอ่านหลายๆ ด้าน เช่น main idea, detail information, pronoun reference, inference และ conclusion เป็นต้น

 

TU-GET มีข้อสอบ 100 ข้อ คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน

คะแนน TU-GET ใช้ยื่นอะไรได้บ้าง

คะแนน TU-GET จะสามารถนำไปยื่นประกอบการสมัครหลักสูตรนานาชาติ(อินเตอร์) ในระดับปริญญาตรี, โท และเอกได้ โดยคะแนนขั้นต่ำที่แต่ละหลักสูตรต้องการจะอยู่ที่ 500 ถึง 550 คะแนน ตัวอย่างเช่น

วารสารศาสตร์อินเตอร์(BJM) ต้องการคะแนน TU-GET ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 คะแนน ในรอบรับตรงร่วม

รัฐศาสตร์อินเตอร์(BIR) ต้องการคะแนน TU-GET ขั้นต่ำอยู่ที่ 500 คะแนน ในรอบรับตรงร่วม เป็นต้น

TU-GET ใช้ยื่นคณะอะไร

TU-GET สามารถใช้เป็นส่วนหนึ่งในการยื่นเข้าสมัครในภาคอินเตอร์ในหลายๆ คณะของธรรมศาสตร์ได้ครับ และเรียนต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์ได้เช่นกัน โดยใช้เข้าคณะอินเตอร์ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาทิเช่น วิศวกรรมศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือวารสารศาสตร์ เป็นต้น อายุคะแนนของ TU-GET คือ 2 ปี เช่นเดียวกับ CU-TEP

TU-GET สมัครสอบ

1. Register for : Computer-based Test at : http://tuget.litu.tu.ac.th/cbt

Register for : Paper-based Test at : http://tuget.litu.tu.ac.th/pbt

2. ชำระค่าสอบ TU-GET ที่ธนาคารกสิกร

3. ตรวจสอบที่นั่งสอบ TU-GET ก่อนวันสอบ 1 อาทิตย์

4. ตรวจสอบผลสอบ TU-GET หลังสอบ 1 อาทิตย์

5. ผลสอบ TU-GET จะส่งให้กับผู้สอบ หลังสอบ 2 อาทิตย์

 

TU-GET ราคา

TU-GET PBT มีค่าสมัครสอบ 500 บาท ส่วน TU-GET CBT มีค่าสมัครสอบ 1,000 บาท

TU-GET สอบที่ไหน

TU-GET (CBT) สถานที่สอบ: อาคารศูนย์การเรียนรู้ด้วยตนเอง ชั้น 4 รังสิต

TU-GET (PBT) สถานที่สอบ: อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ (SC) รังสิต

Scroll to Top