fbpx
TOEFL CBT
Reading Time: < 1 minute

TOEFL CBT คืออะไร

TOEFL CBT หรือ TOEFL Computer-Based Test คือ ข้อสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จัดทำโดย Educational Testing Service (ETS) ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นข้อสอบที่มีความเป็นสากล ใช้ใน 300 ประเทศทั่วโลก โดยจะเป็นการทำข้อสอบในคอมพิวเตอร์ซึ่งพัฒนามาจากข้อสอบ TOEFL PBT นั่นเอง

TOEFL CBT มีคะแนนอยู่ในระหว่าง 0 – 300 คะแนน จะให้เวลาในการทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 30 นาที ประกอบไปด้วยส่วนต่างๆ ดังนี้

1. Listening comprehension: เป็นส่วนที่ทดสอบทักษะการฟังภาษาอังกฤษ มีคำถามทั้งหมด 50 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 40-70 นาที
2. Structure (Grammar) : เป็นส่วนที่ทดสอบในเรื่องของไวยกรณ์ภาษาอังกฤษเป็นหลัก มีคำถามทั้งหมด 20-30 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 15-20 นาที
3. Reading comprehensive: เป็นส่วนที่ทดสอบความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ จำนวน 45 ข้อ ให้เวลาในการทำข้อสอบ 70-90 นาที
4. Essay: เป็นส่วนที่ต้องการวัดทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของผู้เข้าสอบ ข้อสอบในส่วนนี้ต้องทำการเขียน Essay ตามหัวข้อที่กำหนด โดยจะมีคำถาม 1 ข้อ ให้เวลาทำข้อสอบ 30 นาที

 

TOEFL CBT มีสอบเมื่อไหร่บ้าง และสามารถสอบได้ที่ไหน

เนื่องจากในเวลาต่อมา TOEFL CBT ได้ถูกพัฒนาให้เป็นข้อสอบที่มีมาตรฐาน มีความเป็นสากลเท่าเทียมกันทั่วโลกมากยิ่งขึ้นจนเกิดเป็นข้อสอบ TOEFL iBT (TOEFL Internet-Base Testing) จึงทำให้การสอบ TOEFL CBT ในประเทศไทยและอีกหลายๆประเทศถูกยกเลิกไปเช่นเดียวกับ TOEFL PBT ดังนั้น ใครที่สนใจสมัครสอบก็สามารถสมัครเป็นแบบ TOEFL iBT ได้เลยค่ะ ซึ่ง TOEFL iBT เองถือเป็นรูปแบบล่าสุดและมีการใช้งานจนถึงในปัจจุบันนี้ เนื้อหาการสอบ รูปแบบการทำข้อสอบมีการพัฒนาให้มีการทดสอบอย่างครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดยมีทั้งการสอบฟัง พูด อ่าน เขียน รอบสอบของ TOEFL iBT จะมีทุกเดือน เดือนละประมาณ 2-3 รอบ ศูนย์สอบมีทั้งในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ หาดใหญ่ สระบุรี และยะลา แต่ทั้งนี้ศูนย์สอบในต่างจังหวัด จะมีรอบการจัดสอบน้อยกว่า โดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 1 รอบ หรือเว้นการจัดสอบไปในบางเดือนสำหรับในบางศูนย์สอบ

 

TOEFL CBT มีค่าสมัครสอบเท่าไหร่

เนื่องจาก TOEFL CBT มีการยกเลิกไป จึงแนะนำให้สมัครสอบ TOEFL iBT แทน โดยค่าสอบจะอยู่ที่ $195

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top