cu-best-คืออะไร

ตอบข้อสงสัย CU-BEST คืออะไร คือ การสอบรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางบริหารธุรกิจสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ ตั้งแต่ระดับ ป.โท ขึ้นไป

Dig deeper into :
cu-best-คืออะไร
cu-best overview

CU-BEST Overview ภาพรวมข้อสอบ CU BEST ไทย / CUBEST Eng

CU-BEST ข้อสอบวัดความรู้ธุรกิจ MBA จุฬา CU-BEST คืออะไร CU-BEST เป็นการทดสอบความรู้ทางธุรกิจแบบ GMAT ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมี 2 ประเภท คือ “CU-BEST” ที่ใช้ทดสอบภาษาไทยสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST (English)” ที่ใช้ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Menu CU-BEST English คืออะไร CU-BEST English คือ การสอบความถนัดทางธุรกิจเช่นเดีย

cu-best overview

CU-BEST Overview ภาพรวมข้อสอบ CU BEST ไทย / CUBEST Eng

CU-BEST ข้อสอบวัดความรู้ธุรกิจ MBA จุฬา CU-BEST คืออะไร CU-BEST เป็นการทดสอบความรู้ทางธุรกิจแบบ GMAT ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมี 2 ประเภท คือ “CU-BEST” ที่ใช้ทดสอบภาษาไทยสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST (English)” ที่ใช้ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ Menu CU-BEST English คืออะไร CU-BEST English คือ การสอบความถนัดทางธุรกิจเช่นเดีย

Scroll to Top