cu-best overview

CU-BEST ข้อสอบวัดความรู้ธุรกิจ MBA จุฬา

cu-best คืออะไร

CU-BEST คืออะไร

CU-BEST เป็นการทดสอบความรู้ทางธุรกิจแบบ GMAT ที่นำมาใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยมี 2 ประเภท คือ “CU-BEST” ที่ใช้ทดสอบภาษาไทยสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST (English)” ที่ใช้ทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับการสมัครเข้าโปรแกรมที่มีการสอนเป็นภาษาอังกฤษ

Menu

CU-BEST English คืออะไร

CU-BEST English คือ การสอบความถนัดทางธุรกิจเช่นเดียวกับ CU-BEST โดยรูปแบบคำถามจะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด เพื่อใช้สำหรับการสมัครสอบในหลักสูตร MBA-English Program

ข้อสอบ CU-BEST มี 2 ส่วน

ข้อสอบ CU-BEST ประกอบด้วย การวิเคราะห์ธุรกิจ จำนวน50% และคณิตศาสตร์ จำนวน50%

CU-BEST คณิตศาสตร์ ออกสอบ เรื่อง จำนวนจริง สมการ อสมการ , บัญญัติไตรยางศ์ , อัตราส่วน สัดส่วน , ร้อยละ กำไรขาดทุน , อัตราการเพิ่ม ลด ของผสม , การทำงาน แรงงาน ผลงาน , การเดินทางและการเคลื่อนที่ , เซต , ลำดับ อนุกรม , การนับ ความน่าจะเป็น , สถิติ , เรขาคณิตวิเคราะห์

CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ ออกสอบ เรื่อง การอ่านหาข้อสรุปจากเนื้อเรื่อง , การอ่านหาข้อหักล้างเหตุผล , การอ่านหาข้อขัดแย้งกับเนื้อเรื่อง , การอ่านหาใจความที่ตรงตามกับเนื้อเรื่อง และการอ่านหาความคิดเห็นของผู้เขียน

คะแนน CU-BEST

CU-BEST คะแนนเต็ม 500 คะแนน

CU-BEST English คะแนนเต็ม 400 คะแนน

ค่าสอบ CU-BEST

ค่าสอบ CU-BEST 700 บาท

ค่าสอบ CU-BEST English 1,200 บาท

หลักสูตรที่ต้องใช้ผลคะแนนสอบ CU-BEST

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ภาคปกติ (Regular)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต นักบริหารระดับต้น (Young Executive)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ (MS in IT)

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด (MS in Marketing)

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต

หลักสูตรบัญชีดุษฏีบัณฑิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (MS in Logistics)

หลักสูตร MBA ENGLISH PROGRAM จะต้องใช้ CU BEST ENGLISH เท่านั้น

tutor course cu-best

🔥ติว CU-BEST รับรองผล กับ ครูพี่เปิ้ล CHULATUTOR

คอร์สติว CU-BEST สอนสด กลุ่มเล็ก ด้วยรูปแบบคอร์ส Hybrid Learning ผู้ เรียน CU-BEST สามารถเลือกเรียนได้ระหว่างเรียนสดที่สถาบันหรือสดออนไลน์ หรือจะเรียนแบบคละกันก็ได้ เพื่อตอบทุก Lifestyle ของผู้เรียน

หลักสูตรคอร์ส CU-BEST จะสอนตั้งแต่พื้นฐานคณิตศาสตร์ จนถึงแนวข้อสอบรอบล่าสุด และ ส่วนวิเคราห์ธุรกิจ จะสอนเทคนิคการอ่านต่าง เช่น การอ่านหาข้อสรุปจากเนื้อเรื่อง , การหาข้อหักล้างข้ออ้างเหตุผล , การอ่านหาข้อขัดแย้งกับเนื้อเรื่อง


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN250524 25 พ.ค. - 9 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล

เนื้อหาหลักสูตรคอร์ส CU-BEST Math สอนเรื่อง

การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ข้อมูลและประเภทการเลือกตอบ

การใช้เหตุผล: ประเภทคำถามและตัวอย่างการเลือกตอบ

จำนวนจริง สมการ อสมการ

บัญญัติไตรยางศ์

อัตราส่วน สัดส่วน

ร้อยละ กำไรขาดทุน

อัตราการเพิ่ม ลด ของผสม

การทำงาน แรงงาน ผลงาน

การเดินทางและการเคลื่อนที่

เซต

ลำดับ อนุกรม

การนับ ความน่าจะเป็น

สถิติ

เรขาคณิตวิเคราะห์

เนื้อหาหลักสูตรคอร์ส CU-BEST วิเคราะห์ธุรกิจ สอนเรื่อง

การอ่านหาข้อสรุปและแยกหลักฐานสนับสนุน

การอ่านหาคำสำคัญ หรือ Keyword

เทคนิคในการอ่านเชิงวิเคราะห์

ประเภทของคำถาม ตั้งชื่อเรื่อง / หาข้อสรุป / เช็คข้อมูลถูก-ผิด

ประเภทของคำถาม เสริมโจทย์ / หักล้างโจทย์

ประเภทของคำถาม ความเห็น / ที่มีข้อมูลให้ / เติมเนื้อความ

ศัพท์เฉพาะทางด้านเศรษฐกิจและธุรกิจ

private
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top