act คืออะไร

ตอบข้อสงสัย ACT คืออะไร คือ ข้อสอบมาตรฐานเพื่อใช้ในการประเมินทักษะเรื่องระดับการใช้เหตุผลและการสื่อสารจำเป็นสำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยในอเมริกา

Scroll to Top