fbpx

SMART-II

SMART-II คือ แบบทดสอบที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อทดสอบความพร้อมของผู้สอบในการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมี 2 ส่วนคือ การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ , การอ่านเชิงวิเคราะห์

Tags: SMART-II