GCSE คืออะไร ตารางสอบ ผลคะแนนสอบ เปรียบเทียบ GCSE IGCSE

GCSE คือ ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14 – 16 ปี ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ รวมถึง เวลล์ และ ไอแลนด์เหนือ เริ่มสอบได้ตั้งแต่อายุ 16ปีขึ้นไป โดยมีรายวิชาให้ศึกษามากกว่า 40 รายวิชา

GCSE คืออะไร

GCSE (General Certificates of Secondary Education) คือ ระบบการศึกษาสำหรับเด็กที่มีอายุ 14 – 16 ปี ในโรงเรียนหรือวิทยาลัยในประเทศอังกฤษ รวมถึง เวลล์  (Wales)และ ไอแลนด์เหนือ (Northern Ireland) และเริ่มสอบได้ตั้งแต่อายุ 16ปีขึ้นไป โดยมีรายวิชาให้ศึกษามากกว่า 40 รายวิชา เป็นระบบการศึกษาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อโรงเรียน วิทยาลัย และนายจ้าง เนื่องจากระบบการศึกษานี้จะเป็นการศึกษาเฉพาะทาง ผู้เรียนสามารถเลือกรายวิชาที่เกี่ยวข้องกับสาขาที่ตนเองต้องการจะศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น และส่งผลต่อการเลือกประกอบอาชีพในอนาคตด้วย จึงกล่าวได้ว่า การศึกษาในระดับนี้ถือเป็นก้าวแรกในการประกอบอาชีพในอนาคตเลยก็ว่าได้

ระยะเวลาการเรียน GCSE โดยทั่วไปจะใช้เวลา 2 ปี หลังจากที่ผู้เรียนได้ศึกษาในรายวิชาต่างๆจนครบหลักสูตรแล้ว จะเข้าสู่กระบวนการการสอบวัดผลในรายวิชาที่ได้ศึกษามา ซึ่งหากผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนด ก็จะสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นอย่าง A Level ได้ เนื่องจากการเข้าศึกษาต่อในระมหาวิทยาลัยของประเทศอังกฤษหรือประเทศที่ยึดระบบการศึกษาเดียวกับประเทศอังกฤษ เช่น เวลล์  (Wales)และ ไอแลนด์เหนือ (Northern Ireland) จะต้องมี A Level เป็นคุณสมบัติหนึ่งนั่นเองค่ะ และในหลายๆมหาวิทยาลัยก็จะดูย้อนไปถึงประวัติการสอบ GCSE ด้วยว่าผ่านการสอบวิชาใดมาบ้าง และตรงกับคุณสมบัติที่กำหนดไว้หรือไม่

 

เกณฑ์พิจารณาเลือกวิชาเรียน GCSE ?

เนื่องจาก GCSE มีรายวิชาให้เลือกอย่างหลากหลาย เพราะฉะนั้นการเลือกวิชาเรียนจึงต้องพิจารณาถึง คณะหรือสาขาวิชาที่เราวางแผนไว้ว่าจะเรียนในระดับมหาวิทยาลัย รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต แต่อย่างไรก็ตาม ผู้เรียนจะต้องเลือกเรียนในวิชาบังคับที่โรงเรียนหรือวิทยาลัยกำหนดด้วย ซึ่งวิชาบังคับโดยทั่วไป คือ English Math และ Science หากเรียนและสอบแล้ว แต่เกรดที่ได้ไม่ผ่านเกณฑ์ (เกรดต้องไม่ต่ำกว่าระดับ C จึงจะถือว่าสอบผ่าน) จะต้องเรียนในรายวิชานั้นๆต่อไปจนถึงอายุ 18 ปี แต่อย่างไรก็ตาม อาจจะมีบางโรงเรียนที่มีรายวิชาบังคับมากกว่านี้

นอกเหนือจากรายวิชาบังคับดังกล่าวแล้ว ในวิชาที่เหลือผู้เรียนสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนเกี่ยวกับสาขาใด โดยเลือกที่ตรงกับความต้องการและความสนใจมากที่สุด แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องพยายามเลือกเรียนและสอบอย่างน้อย 1 วิชาในแต่ละกลุ่มวิชา ดังนี้ Arts, Design and Technology, Humanities และ Modern Foreign Languages เพื่อให้ตัวเองมีทางเลือกมากขึ้นสำหรับการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปนั่นเองค่ะ

 

GCSE มีระบบการให้เกรดอย่างไร

GCSE มีการให้เกรดตั้งแต่ A* ซึ่งเป็นกรดระดับสูงสุด ไปจนถึง G ซึ่งเป็นเกรดระดับต่ำสุด โดยเกณฑ์ผ่านจะต้องได้ไม่ต่ำกว่า C และหากคะแนนสอบต่ำกว่าในระดับเกรด G ผู้สอบจะได้รับเกรด U (Unclassified) แทน โดยเกรดดังกล่าวจะมีความเกี่ยวข้องกับระดับการสอบด้วย ดังนี้

Level 1 GCSE จะครอบคลุมเกรดในระดับ C ถึง G ซึ่งถือว่าเป็นระดับพื้นฐาน (Foundation tier)

Level 2 GCSE จะครอบคลุมเกรดในระดับ A* ถึง C ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูง (Higher tier)

ในกรณีที่สอบผ่านไม่ว่าจะได้เกรดระดับใดที่ไม่ต่ำกว่า C ครบ 5 รายวิชา จะถือว่าสอบผ่านในระดับ GCSE แล้ว แต่ส่วนใหญ่โรงเรียนในประเทศอังกฤษจะไม่นิยมให้นักเรียนสอบเพียงแค่ 5 วิชา ทำให้แต่ละโรงเรียนอาจจะมีการกำหนดจำนวนรายวิชาที่ถือว่าผ่านหลักสูตร GCSE ไม่เท่ากัน บางโรงเรียนต้องสอบผ่าน 10 วิชา บางโรงเรียนต้องสอบผ่าน 12 วิชา เป็นต้น และเมื่อผ่านหลักสูตรนี้แล้วก็สามารถเรียนต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ เช่น AS Level, A Levels เป็นต้น
ตั้งแต่เดือนกันยายน ปี 2017 เป็นต้นไป จะมีการเปลี่ยนระบบเกรดใหม่ จากที่เป็น A* ถึง G จะเปลี่ยนเป็นระดับ 9 ถึง 1 โดยที่เกรด 9 จะเป็นเกรดระดับสูงสุด และเกรด 1 จะเป็นเกรดในระดับล่างสุดแต่จะดีกว่าเกรด U ซึ่งเกรด U นี้ก็ยังคงอยู่เช่นเดิม

 

GCSE มีตารางสอบในช่วงใด และมีสอบในประเทศไทยหรือไม่

GCSE จะมีการจัดสอบสองรอบต่อปี ได้แก่ ช่วง summer ในเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน และอีกช่วงหนึ่งจะเป็นช่วงเดือนพฤศจิกายน สำหรับศูนย์สบในประเทศไทยนั้นจะไม่ได้มีการจัดสอบ เนื่องจากประเทศไทยเราใช้ระบบ IGCSE แทน จึงมีการจัดสอบเฉพาะ IGCSE เท่านั้น

 

ผลคะแนนของ GCSE จะออกประมาณช่วงใด

ผลคะแนนจะออกหลังจากการสอบประมาณ 2 เดือน โดยการสอบในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน ผลคะแนนจะออกในเดือนสิงหาคม ส่วนการสอบในช่วงเดือนพฤศจิกายน ผลคะแนนจะออกในเดือนมกราคม โดยส่วนมากทางโรงเรียนจะเป็นผู้แจ้งคะแนนให้นักเรียนทราบและหากมีข้อสงสัยในการให้คะแนนก็สามารถแจ้งเพื่อขอตรวจสอบได้

 

เปรียบเทียบ GCSE และ IGCSE แตกต่างกันอย่างไร

โดยรวมแล้วจะไม่แตกต่างกันมากนัก จะต่างแค่เพียงในส่วนของเนื้อหาและระดับของภาษาที่ GCSE อาจจะยากกว่า

Scroll to Top