A-Level Overview A Level คืออะไร แต่ละคณะใช้คะแนนอย่างไร

a-level คืออะไร
a-level คืออะไร

A-Level คืออะไร

A-Level คือ การสอบวัดความรู้เชิงวิชาการ เพื่อใช้ในการรับตรงเข้ามหาวิทยาลัยโดยเน้นเนื้อหาทางด้านใด มีวิชาที่สอบทั้งหมด 10 วิชา คือ คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน+เพิ่มเติม) , คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) , วิทยาศาสตร์ประยุกต์ , ฟิสิกส์ , เคมี , ชีววิทยา , ภาษาไทย , สังคมศึกษา , ภาษาอังกฤษ , ภาษาต่างประเทศอื่นๆ

สอบ A-Level คืออะไร

สอบ A-Level คือ การสอบที่วัดความรู้เชิงวิชาการ เน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง โดยจะเป็นการสอบด้วยกระดาษเท่านั้น

A-Level ย่อมาจาก

A-Level ย่อมาจาก Applied Knowledge Level

A-Level คืออะไร มีวิชาอะไรบ้าง

A-Level คืออะไร

วิชาสามัญนั้นเอง ข้อสอบกลาง คะแนนนำไปยื่นระบบ TCAS รอบต่าง ๆ โดยข้อสอบเน้นการนําความรู้เชิงวิชาการที่เรียนในหลักสูตรไปประยุกต์ใช้งานได้จริง

A-Level มีวิชาอะไรบ้าง

1. A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 1 (พื้นฐาน + เพิ่มเติม) ข้อสอบ 30 ข้อ 90 นาที เป็นปรนัย 25 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน และอัตนัย 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวมเป็นเต็ม 100 คะแนน

2. A Level คณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 (พื้นฐาน) ข้อสอบ 30 ข้อ 90 นาที เป็นปรนัย 25 ข้อ ข้อละ 3 คะแนน และอัตนัย 5 ข้อ ข้อละ 5 คะแนน รวมเป็นเต็ม 100 คะแนน

3. A Level วิทยาศาสตร์ประยุกต์ ข้อสอบ มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

4. A Level ฟิสิกส์ ข้อสอบ มี 30 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

5. A Level เคมี ข้อสอบมี 35 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

6. A Level ชีววิทยา ข้อสอบมี 40 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

7. A Level ภาษาไทย ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

8. A Level สังคมศึกษา ข้อสอบมี 50 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

9. A Level ภาษาอังกฤษ ข้อสอบมี 80 ข้อ คะแนนเต็ม 100 คะแนน

10. A Level ภาษาต่างประเทศ (ฝรั่งเศส / เยอรมัน / จีน / ญี่ปุ่น / บาลี / เกาหลี)

สรุป A-Level มี 10 วิชา

A-Level ใช้ทําอะไร

A-Level ใช้เพื่อเตรียมความพร้อมและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย

สรุปการใช้ A-Level ของแต่ละคณะ

แต่ละคณะ/มหาวิทยาลัย กำหนดเกณฑ์การใช้ ไม่เหมือนกัน แต่สามารถแบ่งการใช้คะแนนตามกลุ่มคณะได้ดังนี้

กลุ่มสายวิทย์สุขภาพ ใช้ คะแนน A-Level 7 วิชา

สำหรับ คณะแพทยศาสตร์ ทันตะ เภสัช สัตวแพทยศาสตร์ พยาบาล สหเวชศาสตร์ กายภาพบำบัด ใช้ คะแนน A-Level วิชาต่อไปนี้

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1

5. ฟิสิกส์

6. เคมี

7. ชีววิทยา

กลุ่มสายวิทยาศาสตร์ ใช้ คะแนน A-Level 4 วิชา

สำหรับ คณะวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ใช้ คะแนน A-Level วิชาต่อไปนี้

1. ฟิสิกส์

2. เคมี

3. ชีววิทยา

4. คณิตศาสตร์ 1

กลุ่มสายศิลป์คำนวณ ใช้ คะแนน A-Level 4 วิชา

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 1 หรือ คณิตศาสตร์ 2 (บางสาขา เช่น การท่องเที่ยวและโรงแรม)

กลุ่มสายศิลป์ ใช้ คะแนน A-Level 5 วิชา

สำหรับ คณะกลุ่มสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ใช้คะแนน A-Level วิชาต่อไปนี้

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 2

5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

กลุ่มสายศิลป์ ใช้ คะแนน A-Level 3 วิชา

สำหรับ คณะอักษรศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ ใช้คะแนน A-Level วิชาต่อไปนี้

1. ภาษาไทย

2. สังคมศึกษา

3. ภาษาอังกฤษ

4. คณิตศาสตร์ 2

5. วิทยาศาสตร์ทั่วไป

A-Level คะแนน

A-Level คะแนนเต็ม 100 คะแนนต่อวิชา

A-Level ราคา

ค่าสอบ A-Level ราคา 100 บาท ต่อ วิชา

A-Level ต้องสอบทุกคนไหม

A-Level ไม่จำเป็นต้องสอบทุกวิชา แล้วไม่จำเป็นต้องสอบ ทุกคน

ติว A Level ตัวต่อตัว Online

คอร์สติวตัวต่อตัวออนไลน์สำหรับน้องๆ ที่ต้องการเตรียมสอบ A-Level สามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สอนโดยติวเตอร์ที่มีความชำนาญในข้อสอบแข่งขันสอบเข้าโดยตรง สามารถดูประวัติติวเตอร์ผู้สอนได้ที่ https://www.chulatutor.com/teachers/ (กรณีสนใจเรียน A-Level onsite กรุณาแอดไลน์ติดต่อเจ้าหน้าที่)

ติว A Level ตัวต่อตัว Online
จำนวน นรจำนวน ชั่วโมง
10 ชม/วิชา20 ชม/วิชา30 ชม./วิชา40 ชม./วิชา
1 คน8,000 บาท16,000 บาท24,000 บาท32,000 บาท
2 คน
(ประหยัดถึง 25%)
12,000 บาท24,000 บาท36,000 บาท48,000 บาท
   แถมฟรี 2 ชม.แถมฟรี 4 ชม.

A-Level สอบที่ไหน ?

A-Level มีสอบทุกจังหวัด โดยจัดสอบตามโรงเรียนต่างๆ น้องสามารถดูสนามสอบได้ที่ https://www.mytcas.com/venues

สถิติข้อสอบ A-Level

สถิติ ข้อสอบ A-Level 61 Math1 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 1

จำนวนและพีชคณิต 15-17 ข้อ

(เซต , ตรรกศาสตร์ , จำนวนจริงและพหุนาม , ฟังก์ชัน , ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม , ฟังก์ชันตรีโกณมิติ , จํานวนเชิงซ้อน , เมทริกซ์ , ลําดับและอนุกรม)

การวัดและเรขาคณิต 3-5 ข้อ

(เรขาคณิตวิเคราะห์ , เวกเตอร์ในสามมิติ)

สถิติและความน่าจะเป็น 6-8 ข้อ

(สถิติ , การแจกแจงความน่าจะเป็นเบื้องต้น , หลักการนับเบื้องต้น , ความน่าจะเป็น)

แคลคูลัส 2-4 ข้อ

(แคลคูลัสเบื้องต้น)

สถิติ ข้อสอบ A-Level 62 Math2 วิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2

จำนวนและพีชคณิต 14-16 ข้อ

( เซต , ตรรกศาสตร์เบื้องต้น , เลขยกกำลัง , ฟังก์ชัน , ลําดับและอนุกรม , ดอกเบี้ยและมูลค่าของเงิน )

สถิติและความน่าจะเป็น 14-16 ข้อ

( สถิติ , หลักการนับเบื้องต้น , ความน่าจะเป็น )

สถิติ ข้อสอบ A-Level 63 Sci วิทยาศาสตร์ประยุกต์

วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 7-9 ข้อ

(ระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม , การลำเลียงสารเข้าและออกจากเซลล์ , การรักษาดุลยภาพของร่างกายมนุษย์ , ระบบภูมิคุ้มกันของมนุษย์ , การดำรงชีวิตของพืช , พันธุกรรมและวิวัฒนาการ )

วิทยาศาสตร์กายภาพ 14-16 ข้อ

(อะตอมและสมบัติของธาตุ , สารโคเวเลนต์ , สารประกอบไอออนิก , สารประกอบไฮโดรคาร์บอน , พอลิเมอร์ , ปฏิกิริยาเคมี , สารกัมมันตรังสี , การเคลื่อนที่และแรง , แรงในธรรมชาติ , พลังงานทดแทน , คลื่นกล , เสียง , แสงสี , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า )

วิทยาศาสตร์โลกและอวกาศ 6-8 ข้อ

(เอกภพและกาแล็กซี , ดาวฤกษ์ , ระบบสุริยะ , เทคโนโลยีอวกาศ , โครงสร้างโลก , การแปรสัณฐานของแผ่นธรณี , ธรณีพิบัติภัย , การเกิดลมฟ้าอากาศและภูมิอากาศ , การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ , ข้อมูลสารสนเทศทางอุตุนิยมวิทยา )

สถิติ ข้อสอบ A-Level 64 Phy วิชาฟิสิกส์

กลศาสตร์ 8-10 ข้อ

(ธรรมชาติและพัฒนาการทางฟิสิกส์ , การเคลื่อนที่แนวตรง , แรงและกฎการเคลื่อนที่ , สมดุลกลของวัตถุ , งานและกฎการอนุรักษ์พลังงานกล , โมเมนตัมและการชน , การเคลื่อนที่แนวโค้ง , การเคลื่อนที่แบบฮาร์มอนิกส์อย่างง่าย )

คลื่นกล และแสง 5-7 ข้อ

(คลื่น , เสียง , แสง)

ไฟฟ้า แม่เหล็กและคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า 6-8 ข้อ

(ไฟฟ้าสถิต , ไฟฟ้ากระแส , แม่เหล็กและไฟฟ้า , คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า)

อุณหพลศาสตร์และสมบัติเชิงกลของสาร 3 – 5 ข้อ

(ความร้อนและแก๊ส , ของแข็งและของไหล)

ฟิสิกส์แผนใหม่ 3 – 5 ข้อ

(ฟิสิกส์อะตอม , ฟิสิกส์นิวเคลียร์และฟิสิกส์อนุภาค)

สถิติ ข้อสอบ A-Level 65 Chem วิชาเคมี

สมบัติของธาตุและสารประกอบ 15 -17 ข้อ

(อะตอมและสมบัติของธาตุ , พันธะเคมี , แก๊ส , เคมีอินทรีย์ , พอลิเมอร์)

สมการเคมีและการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 15 – 17 ข้อ

(ปริมาณสัมพันธ์ , อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี , สมดุลเคมี , กรด–เบส , เคมีไฟฟ้า)

ทักษะในปฏิบัติการเคมีและการคำนวณปริมาณของสาร 2 – 4 ข้อ

(ความปลอดภัยและทักษะในปฏิบัติการเคมี , โมล , สารละลาย)

สถิติ ข้อสอบ A-Level 66 Bio วิชาชีววิทยา

ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 5 – 7 ข้อ

– ระบบนิเวศและไบโอม
– ประชากร
– ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
– ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตและอนุกรมวิธาน

หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต 6 – 8 ข้อ

– เคมีที่เป็นพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต
– โครงสร้างและการทำงานของเซลล์

ระบบและการทำงานต่าง ๆ ของสัตว์และมนุษย์ 12 – 14 ข้อ

– ระบบย่อยอาหาร
– ระบบหมุนเวียนเลือด
– ระบบน้ำเหลืองและระบบภูมิคุ้มกัน
– ระบบขับถ่าย
– ระบบหายใจ
– ระบบประสาทและการเคลื่อนที่
– ระบบสืบพันธุ์และการเจริญเติบโต
– ระบบต่อมไร้ท่อ
– พฤติกรรมของสัตว์

โครงสร้างและการทำงานของส่วนต่าง ๆ ในพืช 6 – 8 ข้อ

– เนื้อเยื่อและโครงสร้างภายในของพืช
– การแลกเปลี่ยนแก๊ส การคายน้ำของพืช และการลำเลียงของพืช
– การสังเคราะห์ด้วยแสงและสารอินทรีย์ในพืช
– การสืบพันธุ์ของพืชดอก
– การควบคุมการเจริญเติบโตและการตอบสนองของพืช

พันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 6 – 8 ข้อ

– การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
– สมบัติของสารพันธุกรรม ความสัมพันธ์ระหว่างยีน การสังเคราะห์โปรตีน และลักษณะทางพันธุกรรม
– การเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม
– เทคโนโลยีทางดีเอ็นเอ
– วิวัฒนาการและพันธุศาสตร์ประชากร

สถิติ ข้อสอบ A-Level 82 Eng ภาษาอังกฤษ

ทักษะการฟังและการพูด (Listening and Speaking Skills) 20 ข้อ

ทักษะการอ่าน (Reading Skill) 40 ข้อ

ทักษะการเขียน (Writing Skill) 20 ข้อ

สถิติ ข้อสอบ A-Level 70 Soc สังคมศึกษา

ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 10 ข้อ

หน้าที่พลเมือง วัฒนธรรมและการดำเนินชีวิตในสังคม

เศรษฐศาสตร์ 10 ข้อ

ประวัติศาสตร์ 10 ข้อ

ภูมิศาสตร์ 10 ข้อ

สถิติ ข้อสอบ A-Level 81 Thai ภาษาไทย

private

ตารางสอบ TGAT TPAT A-Level 2568

กันยายน 2567 – สมัครรอบ Portfolio

กันยายน 2567 – สมัครสอบ TPAT 1

ตุลาคม 2567 – ลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ TCAS68

ตุลาคม 2567 – สมัครสอบ TGAT/TPAT2-5

ธันวาคม 2567 – สอบ TGAT/TPAT2-5

ธันวาคม 2567 – สอบ TPAT1

ธันวาคม 2567 – ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 (แบบคอมพิวเตอร์)

มกราคม 2568 – ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 (แบบกระดาษ)

กุมภาพันธ์ 2568 – สมัครรอบ Quota

กุมภาพันธ์ 2568 – สมัครสอบ A-Level

กุมภาพันธ์ 2568 – ประกาศผลสอบ TPAT1

กุมภาพันธ์ 2568 – ประกาศผลรอบ Portfolio

มีนาคม 2568 – วันสอบ A-Level

มีนาคม 2568 – ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 (แบบคอมพิวเตอร์)

เมษายน 2568 – ประกาศผลสอบ TGAT/TPAT2-5 (แบบกระดาษ)

พฤษภาคม 2568 – ประกาศผลสอบ Quota

พฤษภาคม 2568 – สมัครสอบ Admission

พฤษภาคม 2568 – ประกาศผลรอบ Admission

พฤษภาคม 2568 – สมัครสอบ Direct Admission

มิถุนายน 2568 – ประกาศผลรอบ Direct Admission

Scroll to Top