fbpx
CU-TEP
Reading Time: 2 minutes

สอบ CU-TEP คืออะไร

สอบ CU-TEP คือ ข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษที่ออกโดย สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้านภาษาอังกฤษ ทั้งนี้ผลคะแนนของ CU-TEP โดยส่วนใหญ่จะใช้ยื่นศึกษาต่อในแทบทุกคณะอินเตอร์ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ทั้ง พาณิชยศาสตร์และการบัญชี อักษรศาตร์ และจิตวิทยา เป็นต้น นอกจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ยังมีมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่รับรองผลคะแนนสอบ CU-TEP ในการยื่นสมัครศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี เช่น คณะ แพทยศาสตร์ ม.ขอนแก่น ,คณะวิศวกรรมศาสตร์ อินเตอร์ของ ม.ธรรมศาสตร์ และสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งแต่ละคณะจะใช้ระดับคะแนน CU-TEP ที่แตกต่างกัน

CU-TEP ค่าสอบ

ค่าสอบ CU-TEP ราคา 900 บาท สำหรับการสอบ CU-TEP แบบธรรมดา (CU-TEP ธรรมดา จะสอบ 3 พาร์ท คือ Writing , Reading , Listening)

ค่าสอบ CU-TEP ราคา 2,900 บาท สำหรับการสอบ CU-TEP แบบธรรมดาและสอบ CU-TEP Speaking ด้วย

ค่าสอบ CU-TEP E-Testing ราคา 2,500 บาท สำหรับการสอบ CU-TEP แบบธรรมดา

ค่าสอบ CU-TEP E-Testing ราคา 4,000 บาท สำหรับการสอบ CU-TEP แบบธรรมดาและสอบ CU-TEP Speaking ด้วย

สอบ CU-TEP ที่ไหน

CU-TEP สอบที่ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (Chulalongkorn University Academic Testing Center) เป็นผู้จัดสอบ โดยปกติ CU-TEP จะสอบที่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำหรับสนามสอบกรุงเทพ และ ยังมีศูนย์สอบ CU-TEP ตามจังหวัดต่างๆอีก

ศูนย์สอบ CU-TEP จังหวัดต่างๆ

ศูนย์สอบ CU-TEP เชียงใหม่

สอบที่ โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จ.เชียงใหม่

ศูนย์สอบ CU-TEP สกลนคร

สอบที่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ.สกลนคร

ศูนย์สอบ CU-TEP นครศรีธรมมราช

สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช

ศูนย์สอบ CU-TEP พิษณุโลก

สอบที่ โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จ.พิษณุโลก

ศูนย์สอบ CU-TEP นครพนม

สอบที่ มหาวิทยาลัยนครพนม จ.นครพนม

ศูนย์สอบ CU-TEP สงขลา

สอบที่ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

ศูนย์สอบ CU-TEP กำแพงเพชร

สอบที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร จ.กําแพงเพชร

ตารางสอบ CU-TEP

ตารางสอบ CU-TEP มีสอบทุกเดือนโดยปกติจะสอบทุกวันเสาร์ เวลา 08:30 – 11:30 น. และสอบ CU-TEP Speaking รอบบ่ายเวลา 13:00 – 15:30 น.

สมัครสอบ CU-TEP ยังไง

1. เข้าสู่ระบบสมัครสอบ CU-TEP ออนไลน์ที่ https://register.atc.chula.ac.th/

2. เลือกเมนูสมัครสอบ โดยเลือกศูนย์สอบ รอบการสอบ และวันที่การสอบ

3. พิมพ์ใบชำระเงิน โดยชำระเงินในช่องทางที่กำหนด ภายในวันที่กำหนด

4. ตรวจสอบสถานะการชำระเงินในระบบสมัครสอบออนไลน์ภายในเวลา 10.00 น. ของวันถัดไป

5. ตรวจสอบสถานที่สอบ ในระบบสมัครสอบออนไลน์ล่วงหน้า 5 วันก่อนวันสอบ CU-TEP

6. ผู้มีสิทธิ์สอบศึกษากฎระเบียบและข้อปฎิบัติในการเข้าสอบจากเว็บไซต์ของศูนย์ทดสอบฯ

7. ผู้เข้าสอบต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย และนำหลักฐานแสดงตน (บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง) มาในวันสอบโดย ศูนย์ฯ จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องเขียนไว้ให้

8. ศูนย์ทดสอบฯ จะประกาศผลคะแนนภายใน 10 วันหลังสอบ CU-TEP สามารถตรวจสอบผลคะแนนได้ด้วยตนเองในระบบ

ข้อสอบ CU-TEP

การสอบ CU-TEP แบ่งการสอบเป็น 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที

แนวข้อสอบ CU-TEP Writing เรื่องที่ออกสอบ

Subject-Verb agreement

Pronoun

Another & Other

Despite & In spite of & Although

Comparison

Rise & Raise

Affect & Effect

Conjunction

Because & Because of

Wh-words

So that

Almost & Most

Much & Many

Like & Unlike & Alike

To infinitive & Gerund

Passive Voice

Numbers as Adjectives

If Clause

Each , Every

Due to

As

แนวข้อสอบ CU-TEP Reading เรื่องที่ออกสอบ

Cloze Test

Short Passage

Long Passage

แนวข้อสอบ CU-TEP Listening เรื่องที่ออกสอบ

Short Dialogue จะเป็นบทสนทนาระหว่างคน2คนสั้นๆ

Long Dialogue เป็นการฟังบทสนทนาระหว่างผู้พูด 2 คน แต่เป็นบทสนทนาที่ยาวมากขึ้น อาจเป็นการบรรยายเหตุการณ์ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือการให้ข้อมูลบางอย่าง

Short Talk เป็นการพูดคนเดียวหรือ Monologue เนื้อหาส่วนนี้มักจะเกี่ยวกับเรื่องทั่วไปเช่น ข่าวสาร, ความรู้ทางวิทยาศาสตร์, เทคโนโลยี

แนวข้อสอบ CU-TEP Speaking เรื่องที่ออกสอบ

Part 1 เป็นการให้บรรยายรูปภาพ 6 รูป

Part 2 เป็นการถามความคิดเห็น ให้ตอบอธิบายขยายความ

Part 3 เป็นการฟังการบรรยายและเล่าสรุปเรื่องอีกครั้ง

CU-TEP สอบอะไรบ้าง

การสอบ CU-TEP สอบ 3 ทักษะ คือ การฟัง (Listening), การอ่าน (Reading), การเขียน (Writing – Error Identification) จำนวน 120 ข้อ คะแนนเต็มรวม 120 คะแนน (เฉลี่ยข้อละ 1 คะแนน) เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 10 นาที เป็นการสอบแบบกระดาษ (Paper) หรือการสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer) ตามที่ผู้เข้าสอบเลือกสอบ

การสอบ CU-TEP & SPEAKING แบ่งการสอบเป็น 4 ทักษะ คือ การอ่าน (Reading), การฟัง (Listening), การพูด (Speaking) และ การเขียน (Writing) จำนวน 123 ข้อ คะแนนเต็มรวม 150 คะแนน เวลาในการทำข้อสอบ คือ 2 ชั่วโมง 25 นาที

เตรียมสอบ CU-TEP

1. ทบทวน Grammar ภาษาอังกฤษ

2. ฝึกทำโจทย์ Error Identification เพราะข้อสอบ

3. ท่องคำศัพท์ โดยเฉพาะ Prefix Suffix

4. ช่วงใกล้สอบควรฝึกทำข้อสอบ CU-TEP วันละ 3 ชั่วโมงอย่างต่ำ

5. ก่อนสอบ 1 เดือนควรฝึกทักษะการฟัง ด้วยการฟังเพลงภาษาอังกฤษหรือดูหนังอังกฤษ แบบไม่มีซับ จะเป็นการช่วยฝึกทักษะการฟังของผู้เข้าสอบ

ติวสอบ CU-TEP

คอร์สติวสอบ CU-TEP ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว CU-TEP ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

Review คอร์สเรียน CU-TEP

รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top