fbpx

MCAT คืออะไร? เตรียมตัวสอบ MCAT

what is mcat
Reading Time: 3 minutes

การสอบ MCAT คืออะไร

MCAT หรือ The Medical College Admission Test คือ ข้อสอบคัดเลือกสำหรับบุคคลที่ต้องการศึกษาต่อทางด้านแพทย์ของสหรัฐอเมริกา  ออสเตรเลีย และแคนนาดา โดยข้อสอบจะเป็นการสอบกับคอมพิวเตอร์ โดยมีสมาคมวิทยาลัยการแพทย์อเมริกัน ( Association of American Medical Colleges หรือ AAMC ) เป็นผู้ดูแลจัดการสอบ

Table of Contents

สอบ MCAT
สอบ MCAT

ข้อสอบ MCAT มี 4 พาร์ท

ข้อสอบ MCAT จะเป็นแบบปรนัยทั้งหมด มีข้อสอบ 230 ข้อ เวลาสอบ 6 ชั่วโมง 15 นาที แบ่งออกเป็น 4 Parts คือ

1. Biological and Biochemical Foundations of Living Systems

(พื้นฐานชีววิทยาและชีวเคมีของระบบสิ่งมีชีวิต) จำนวนข้อสอบทั้งหมด 59 ข้อ เวลาในการข้อสอบ 95 นาที คะแนนเต็ม 132 คะแนน

ข้อสอบจะออกเป็น Passages 10 เรื่อง เรื่องละ 4-6 ข้อ และคำถามนอกเหนืออีก 15 ข้อ ข้อสอบออกเรื่อง ชีววิทยา ชีวเคมี เคมีทั่วไป เคมีอินทรีย์ระดับป.ตรี (ปี1-2)

สถิติข้อสอบ

ชีววิทยา 65%

ชีวเคมี 25%

เคมีเบื้องต้น 5%

เคมีอินทรีย์ 5%

Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

2. Chemical and Physical Foundations of Biological Systems

(พื้นฐานเคมีและฟิสิกส์ของระบบสิ่งมีชีวิต) จำนวนข้อสอบทั้งหมด 59 ข้อ เวลาในการข้อสอบ 95 นาที คะแนนเต็ม 132 คะแนน

ข้อสอบจะออกเป็น Passages 10 เรื่อง เรื่องละ 4-6 ข้อ คำถามต่างหากอีก15ข้อ) ข้อสอบออกเรื่อง ชีววิทยา, ชีวเคมี, เคมีทั่วไป, เคมีอินทรีย์, เคมีอนินทรีย์ , ตารางธาตุ ,ฟิสิกส์ระดับมหาลัยปี1-2

สถิติข้อสอบ

เคมีทั้วไป 30%

ฟิสิกส์เบื้องต้น 25%

ชีววิทยา 25%

เคมีอินทรีย์ 15%

ชีววิทยาเบื้องต้น 5%

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

3. Psychological, Social, and Biological Foundations of Behavior

(พื้นฐานทางจิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยาของพฤติกรรม) จำนวนข้อสอบทั้งหมด 59 ข้อ เวลาในการข้อสอบ 95 นาที คะแนนเต็ม 132 คะแนน

ข้อสอบจะออกเป็น Passages 10 เรื่อง เรื่องละ 4-6 ข้อ คำถามนอกเหนือ 15 ข้อ ข้อสอบออกเรื่อง ความรู้จิตวิทยา สังคมวิทยา และชีววิทยา ระดับป.ตรี(ปี1-2)

สถิติข้อสอบ

จิตวิทยาเบื้องต้น 65%

สังคมวิทยาเบื้องต้น 30%

ชีววิทยาเบื้องต้น 5%

Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide

4. Critical Analysis and Reasoning Skills

(ทักษะการวิเคราะห์และการให้เหตุผล) จำนวนข้อสอบทั้งหมด 53 ข้อ เวลาในการข้อสอบ 90 นาที คะแนนเต็ม 132 คะแนน

ข้อสอบจะออกเป็น Passages 9 เรื่อง (คำถามเรื่องละ5-7ข้อ) โดยพาร์ทนี้จะวัดทักษะการอ่านและคิดวิเคราะห์ มี passages 9 เรื่อง (คำถามเรื่องละ5-7ข้อ)

สถิติข้อสอบ

การใช้เหตุผลนอกเหนือจากข้อความที่กำหนด 40%

การใช้เหตุผลภายในข้อความที่กำหนด 30%

การทำความเข้าใจเบื้องต้น 30%

Click Here
Click Here
Click Here
Click Here
Previous slide
Next slide
สถิติข้อสอบ MCAT

สถิติข้อสอบ MCAT ออกเรื่องอะไรบ้าง แล้วออกเรื่องละกี่เปอร์เซ็นต์

Verbal Reasoning 22.1%

Biology 18.8%

Biochemistry 17%

Psychology 16%

General Chemistry 8%

Sociology 7%

Physics 6%

Organic Chemistry 5%

คะแนนสอบ MCAT

MCAT มีคะแนนเต็มอยู่ที่ 528 คะแนน

โดยแต่ละ part จะมีคะแนนต่ำสุดที่ 118 คะแนน และสูงสุดที่ 132 คะแนน คะแนนรวมทั้ง 4 part จะอยู่ที่ 528 คะแนน

คะแนน MCAT เก็บได้กี่ปี ?

คะแนนสอบ MCAT สามารถเก็บไว้ใช้ยื่นสมัครเรียนได้ถึง 3 ปี

คะแนน MCAT ใช้มหาวิทยาลัย ไหนได้บ้าง ?

– คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ภาคบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)

– คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โครงการผู้มีความสามารถพิเศษทางวิชาการและภาษาอังกฤษทั่วประเทศ (MDX)

ประกาศคะแนนสอบ MCAT

คะแนนสอบ MCAT จะออกหลังสอบเสร็จประมาณ 30-35 วัน

สามารถเข้าดูคะแนนได้ที่ https://students-residents.aamc.org/taking-mcat-exam/taking-mcat-exam

สมัครสอบ MCAT

สำหรับผู้สนใจสมัครสอบ สามารถสมัครสอบได้ที่ https://apps.aamc.org/mrs/

ข้อกำหนดเกี่ยวกับการสอบ MCAT

สมัครสอบได้สูงสุดปีละ 3 ครั้ง

ตลอดชีพ MCAT สอบได้ไม่เกิน 7 ครั้ง

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

ค่าสอบ MCAT

ค่าสอบอยู่ที่ประมาณ 12,000 บาท

สถานที่สอบ MCAT

จัดสอบที่ Person Professional Center (สุขุมวิท 21) อาคาร BB Building ชั้น 10

bmat mcat ucat ต่างกันอย่างไร
bmat mcat ucat ต่างกันอย่างไร

เปรียบเทียบ ข้อสอบ BMAT MCAT UCAT

MCATBMATUCAT

Problem Solving

(16 คำถาม)

Quantitative Reasoning

(36 คำถาม)

Abstract Reasoning

(50 คำถาม)

Critical Analysis and Reasoning Skills

(53 คำถาม)

Critical Thinking

(16 คำถาม)

Verbal Reasoning

(44 คำถาม)

Biological and Biochemical Foundations of Living Systems

(59 คำถาม)

Biology

(7 คำถาม)

 

Chemical and Physical Foundations of Biological Systems

(59 คำถาม)

Chemistry

(7 คำถาม)

Physics

(7 คำถาม)

Maths

(6 คำถาม)

 –

Psychological , Social and Biological Foundations of Behavior

59 คำถาม)

 

Writing

(1 Essay)

 

Decision Making

(29 คำถาม)

Situational Judgement

(66 คำถาม)

 

เตรียมตัวสอบ MCAT ด้วยคอร์สติวตัวต่อตัว

private

ตารางสอบ MCAT

มีสอบปีละหลายครั้งในช่วงเดือน มกราคม – กันยายน ของทุกปี

ตารางสอบ MCAT 2024

16 พฤษภาคม 2024

24 พฤษภาคม 2024

14 มิถุนายน 2024

15 มิถุนายน 2024

22 มิถุนายน 2024

27 มิถุนายน 2024

13 กรกฎาคม 2024

26 กรกฎาคม 2024

2 สิงหาคม 2024

17 สิงหาคม 2024

23 สิงหาคม 2024

24 สิงหาคม 2024

5 กันยายน 2024

6 กันยายน 2024

13 กันยายน 2024

14 กันยายน 2024

Related Posts