ครูพี่เวฟ

ครูพี่เวฟ จุฬาติวเตอร์

Education

Bachelor of Engineering, Chulalongkorn University

Further information

– สอนฟิสิกส์และแคลคูลัส 1 ปี 1 ของประเทศจีน (Xi’an Jiaotong University)

– สอนฟิสิกส์ 1 หลักสูตรจุฬาฯ

– สอนสถิติ ปี 2 หลักสูตรบริหารธุรกิจ (อินเตอร์) ลาดกระบัง

– สอน TGAT, TPAT3 สอบเข้ามหาวิทยาลัย

– สอน A-LEVEL คณิตศาสตร์ประยุกต์

– สอน ฟิสิกส์และเคมี ม.5

– สอนคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษ สอบเข้า ม.4 นักเรียนสายปัญญารังสิต

Skills

Math
Physics
TPAT 3
A-LEVEL คณิต
A-LEVEL Physics
SAT MATH
GED MATH
Calculus 1-2
Statistics
Scroll to Top