tu-get คืออะไร

ตอบข้อสงสัย TU-GET คืออะไร คือ รูปแบบการประเมินทักษะในด้านภาษาอังกฤษของทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สำหรับคนที่สนใจเข้าเรียนต่อกับสถาบันแห่งนี้ต้องสอบให้ผ่าน

Dig deeper into :
tu-get คืออะไร
tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

tu-get คืออะไร

TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024​

Reading Time: 2 minutes TU-GET คืออะไร TU-GET สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ 2024 TU-GET คืออะไร ข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของผู้ที่ประสงค์จะสมัครเข้าเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ข้อสอบมีทั้งหมด 3 พาร์ท คือ Grammar , Vocabulary และ Reading Comprehension Menu TU-GET PBT Overview การสอบแบบกระดาษ (Paper-based test) เป็นการสอบระบบปกติ โดยมีกระดาษคำถาม และกระดาษคำตอบให้ผู้เข้าสอบเลือกฝนคำตอบลงกระดาษ TU-GET CBT Overview การสอบกับคอมพิวเตอร์ (Computer-based test) เป็นการสอบผ่านระบบคอมพิวเตอร์ โดยผู้เข้าสอบต้องตอบคำถามผ่านค

Scroll to Top