ielts essay

Dig deeper into :
ielts essay
IELTS Essay

IELTS Essay

Reading Time: 2 minutes IELTS Essay คืออะไร IELTS Essay หรือก็คือพาร์ท Writing ของข้อสอบ IELTS Academic นั่นเอง แน่นนอนว่าเป็นพาร์ทที่ต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษในด้านการเขียน โดยในการสอบ IELTS Essay จะมีเวลาให้ทั้งหมด 60 นาที ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ Task 1: เป็นพาร์ทที่ต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่มาในรูปแบบของกราฟ ตาราง แผนผัง หรืออาจจะเป็นแผนภูมิ ซึ่งก็แล้วแต่ชุดข้อสอบว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบไหน หน้าที่ของผู้สอบอย่างเราก็คือ ต้องเขียนอธิบาย เปรียบเทียบข้อมูลที่ให้มาอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที Task 2: เ

IELTS Essay

IELTS Essay

Reading Time: 2 minutes IELTS Essay คืออะไร IELTS Essay หรือก็คือพาร์ท Writing ของข้อสอบ IELTS Academic นั่นเอง แน่นนอนว่าเป็นพาร์ทที่ต้องการวัดทักษะภาษาอังกฤษในด้านการเขียน โดยในการสอบ IELTS Essay จะมีเวลาให้ทั้งหมด 60 นาที ซึ่งข้อสอบจะประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ ดังนี้ Task 1: เป็นพาร์ทที่ต้องเขียนอธิบายข้อมูลที่มาในรูปแบบของกราฟ ตาราง แผนผัง หรืออาจจะเป็นแผนภูมิ ซึ่งก็แล้วแต่ชุดข้อสอบว่าข้อมูลจะมาในรูปแบบไหน หน้าที่ของผู้สอบอย่างเราก็คือ ต้องเขียนอธิบาย เปรียบเทียบข้อมูลที่ให้มาอย่างน้อย 150 คำ ในเวลา 20 นาที Task 2: เ

Scroll to Top