fbpx

สอบ GED

ก่อนทำการสอบ GED ต้องเข้าใจทุกเรื่องที่ควรรู้ เพื่อให้ผู้สอบทุกคนสามารถเตรียมความพร้อมของตนเองก่อนไปสอบจริง เพิ่มโอกาสทำคะแนนสูง และนำไปใช้ตามแผนที่วางเอาไว้

Dig deeper into :
สอบ GED
GED Test

GED รวบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ สอบเทียบ GED

Reading Time: 4 minutes GED รวบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ สอบเทียบ GED GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สอบเทียบ GED สอบเทียบ GED คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในการใช้ยื่นศึกษาต่อ ระดั

GED Test

GED รวบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ สอบเทียบ GED

Reading Time: 4 minutes GED รวบรวมทุกเรื่องที่ต้องรู้ เกี่ยวกับ สอบเทียบ GED GED คืออะไร GED ย่อมาจาก General Educational Development เป็นวุฒิการศึกษาของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการของประเทศไทยได้รับรองวุฒิการศึกษานี้ให้เทียบเท่าได้กับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของประเทศไทย น้องๆ สามารถใช้วุฒิ GED นี้ในการเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ สอบเทียบ GED สอบเทียบ GED คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในการใช้ยื่นศึกษาต่อ ระดั

Scroll to Top