สอบ CU-TEP

รู้จักกับการสอบ CU-TEP แบ่งออกเป็น 3 ทักษะหลัก Listening, Writing, Listening และ 1 ทักษะเสริม Speaking เพื่อนำคะแนนที่ได้ไปใช้ยื่นสมัครเรียนต่อ ม.จุฬาฯ ทุกคณะ

เทคนิคทำข้อสอบ CU-TEP

CU-TEP

CU-TEP คือ แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ทางด้านภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษา ทั้งในระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา โดยจะเป็นการวัดทักทษะด้านการฟัง อ่าน เขียน และพูด

Scroll to Top