fbpx

สอบ cu-best

Dig deeper into :
สอบ cu-best

สอบ CU-BEST คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-BEST คือ สอบ CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-BEST สอบอะไรบ้าง ข้อสอบ CU-BEST สอบ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และข้อสอบวัดเช

สอบ CU-BEST คืออะไร สอบอะไรบ้าง สมัครสอบ ตัวอย่างข้อสอบ

Reading Time: 2 minutes สอบ CU-BEST คือ สอบ CU-BEST เป็นการสอบความถนัดทางธุรกิจแนว GMAT สำหรับใช้เป็นหลักฐานในการสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรต่างๆในระดับปริญญาโท/เอก ของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ “CU-BEST” เป็นข้อสอบคำถามภาษาไทย สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย และ “CU-BEST(English)” เป็นข้อสอบคำถามภาษาอังกฤษ สำหรับใช้เพื่อการสมัครในโปรแกรมที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษ ข้อสอบ CU-BEST สอบอะไรบ้าง ข้อสอบ CU-BEST สอบ คณิตศาสตร์ การวิเคราะห์ธุรกิจ และข้อสอบวัดเช

Scroll to Top