SMART-II คืออะไร ข้อสอบSMART-II ออกอะไรบ้าง ข้อสอบมีกี่ข้อ

smart-ii คืออะไร
smart-ii คืออะไร

SMART-II คืออะไร

SMART-II คือ รูปแบบการทดสอบเพื่อวัดความรู้ในด้านวิชาการในด้านบริหารธุรกิจสำหรับผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีจุดประสงค์สำคัญเพื่อคัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความเข้าใจและประเมินตามผลคะแนนที่เกิดขึ้นจริง ก่อนพิจารณารับสมัครเข้าเรียน

 

SMART-II สอบอะไรบ้าง

SMART-II สอบอะไรบ้างประกอบด้วยข้อสอบ 2 ส่วนได้แก่ ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาเชิงคณิตศาสตร์ ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์

SMART-II ส่วนที่ 1 การเลือกใช้ข้อมูลเพื่อแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์

ข้อสอบ SMART-II ส่วนนี้เป็นข้อสอบที่ประเมินความสามารถในเชิงปริมาณ (Quantitative) โดยมุ่งเน้นในการ ประเมินความสามารถในการเลือกใช้ข้อมูลสำหรับการหาคำตอบอย่างมีประสิทธิภาพและความสามารถหาคำตอบได้อย่างถูกต้องเป็นการวัดทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างมีเหตุผล

โดยข้อสอบใน SMART-II ส่วนนี้จะประกอบด้วยคำถามของข้อสอบและข้อมูลประกอบการหาคำตอบ 2 ชุด คือ ชุดที่1 และ ชุดที่ 2 โดยในส่วนแรกจะถามถึงความเป็นไปได้ที่จะเลือกตัดข้อมูลที่ไม่จำเป็น ในการหาคำตอบที่ถูกต้องและในส่วนที่ 2 จะถามถึงคำตอบที่ถูกต้อง

SMART-II ส่วนที่ 2 การอ่านเชิงวิเคราะห์

ทักษะที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนระดับบัณฑิตศึกษาทางด้านการบริหารธุรกิจสาขาต่างๆ คือ ความสามารถในการทำความเข้าใจจากการอ่านและความสามารถในการวิเคราะห์ เนื่องด้วยผู้เรียนต้องเตรียมตัวสำหรับการอ่านตำรา บทความ หรือเอกสารประกอบ เพื่อทำความเข้าใจก่อนการเรียนและเพื่อใช้ในการถกเถียงแสดงความคิดเห็นในห้องเรียน แสดงความเห็นในการทำกิจกรรมกลุ่มประกอบการศึกษาการวิเคราะห์ กรณีศึกษา การอ่านเพื่อเขียนรายงานทางวิชาการ การเขียนรายงานทางบริหารธุรกิจ การสอบและการอ่านเพื่อวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการทำภาคนิพนธ์เพื่อสำเร็จการศึกษา

SMART-II มีกี่ข้อ

SMART-II มีข้อสอบ 80 ข้อ ให้เวลาในการสอบ 120 นาที

SMART-II ยากไหม

SMART-II ไม่ยากหากมีทักษะพื้นฐานทางด้านคณิตศาสตร์หรือการอ่านอยู่บ้าง แต่หากไม่มีพื้นฐานคณิตศาสตร์และการอ่าน ก็จัดว่าข้อสอบ SMART-II ยากในระดับหนึ่ง

SMART-II สมัครสอบ

1. สมัครสอบ SMART-II เข้าไปที่ http://smart.tbs.tu.ac.th/application_guideline.asp

2. ลงทะเบียนสอบ

3. กรอกข้อมูลส่วนตัว

4. หลังจากนั้นให้ logout ออกแล้ว login เข้าใหม่อีกครั้ง

5. เลือกรอบสอบ SMART 2

6. เข้าเมนู สถานะการชำระเงิน

7. ที่ช่องหมายเหตุ จะมีลิงค์ คลิกเพื่อพิมพ์ใบชำระค่าธรรมเนียม

SMART-II ค่าสอบ

ค่าสอบ SMART-II 1,000 บาท

SMART-II สอบที่ไหน

SMART-II สอบที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยศูนย์ทดสอบทักษะด้านการจัดการ แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นผู้จัดสอบ

Smart 2 สอบกี่โมง

Smart 2 สอบในวันอาทิตย์ที่กำหนด สอบเวลา 10:00 น. – 12:00 น. ทั้งผู้คุมสอบจะให้เข้าห้องสอบ เวลา 09:30 น. และเริ่มทำข้อสอบเวลา 10:00 น. และกรณี เวลาหลัง 10:30 ผู้คุมสอบจะไม่อนุญาตให้เข้าห้องสอบทุกกรณี

Scroll to Top