fbpx

SAT-II Chemistry รับรองผล

SAT Chemistry คืออะไร SAT Chemistry คือข้อสอบที่วัดความสามารถทางด้านวิชาเคมี ซึ่งเป็นรายวิชาหนึ่งในกลุ่มข้อสอบ SAT Subject Test ส่วนใหญ่แล้วคะแนนสอบ SAT Chemistry จะมีไว้สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในหลักสูตรนานาชาติ หรือเรียนต่อต่างประเทศในสาขาวิชาทางด้านเคมี ด้านอุตสาหกรรม ด้านวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง โดยข้อสอบจะมีทั้งหมด 85 ข้อ เป็นแบบเลือกตอบ ให้เวลาทำข้อสอบ 60 นาที คะแนนอยู่ระหว่าง 200 – 800 คะแนน ซึ่งรอบสอบในอเมริกาจะมีถี่กว่าในเอเชียเล็กน้อย โดยในอเมริกาจะมีประมาณ 6 รอบต่อปี ส่วนในเอเชียจะมีการจัดสอบประมาณ 5 รอบต่อปี ซึ่งการสมัครสอบ SAT Chemistry นั้น เราสามารถสมัครสอบ SAT Subject Test รายวิชาอื่นๆ เพื่อสอบในรอบเดียวกันได้ด้วย โดยกำหนดไว้สูงสุดประมาณ 3 วิชา   วิธีการสมัครสอบ […]

Tags: sat chemistry sat-ii

SAT-II

SAT-II คือ ข้อสอบวัดความรู้ความถนัดในสาขาวิชาเฉพาะ ทาง Physics, Chemistry และ Biology สำหรับนักเรียนที่ต้องการศึกษาต่อในคณะวิทยาศาสตร์ หรือ วิศวกรรมศาสตร์ ในหลักสูตรอินเตอร์หรือศึกษาต่อต่างประเทศ

Tags: sat 2 sat biology sat chemistry sat physics sat-ii