GRE คืออะไร

GED คืออะไร พร้อม Update แนวข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ 2024

gre คืออะไร
gre คืออะไร

การสอบ GRE คืออะไร

Graduate Record Examination หรือ GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในปริญญาโทหรือปริญญาเอก โดยข้อสอบจะทดสอบ 3 ส่วน คือ 1.Analytical Writing, 2.Verbal Reasoning 3.Quantitative Reasoning ให้วเลาสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที สำหรบคะแนนสอบแต่ละพาร์ท คะแนนจะอยู่ที่ 130 – 170 คะแนน ยกเว้น Part Writing จะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ทั้งนี้คะแนนสอบมีอายุ 5 ปี

Menu

ข้อสอบ GRE มี 3 พาร์ท

GRE สอบอะไรบ้าง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Quantitative, Analytical,Verbal และ อีกส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ การเขียน essay ที่เรียกว่า Writing Assessment. ในประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบ มาเป็นแบบ Computer Adaptive Test(CAT)

ข้อสอบ GRE มี 3 ส่วน

1. GRE Math หรือ GRE Quantitative Section

มี 28 คำถาม ให้เวลาสอบ 45 นาที

2. GRE Verbal Section (Sentence Completion , Antonym, Reading Comprehension)

มี 30 คำถาม ให้เวลาสอบ 30 นาที

3. GRE Analytical Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)

มี 35 คำถาม ให้เวลาสอบ 60 นาที

GRE Essay Questions (Writing Assessment)

GRE Essay หรือ GRE Writing คือ การสอบที่แต่ละคณะจะให้ข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ผู้สอบจึงต้องเลือกว่า จะสอบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อ ในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้ ทำข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้จะมี อยู่สองคำถาม ให้ทำ

บทความที่ 1 จะเป็นการให้ผู้สอบออกความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน โดยให้เวลา 45 นาที

บทความที่ 2 จะเป็นการให้ผู้อ่านวิเคราะห์ ความเป็นเหตุและผลในบทความที่อ่าน โดยให้เวลา 30 นาที

แนวข้อสอบ GRE

1. GRE Analytical Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์

มี 2 ข้อ เป็นการแสดงความคิดเห็นในหัวข้อที่ได้มาและผู้สอบเขียนโต้แย้งข้อมูลที่ให้มา ให้เวลาสอบข้อละ 30 นาที

2. GRE Verbal Reasoning การใช้เหตุผลทางลายลักษณ์อักษร

เป็นข้อสอบวัดความสามารถในการคิดวิเคราะห์แล้วหาข้อสรุป ลักษณะคำถามมี 3 ประเภท คือ

2.1 GRE Reading Comprehension การอ่านแล้วตอบคำถาม

2.2 GRE Text Completion เติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

2.3 GRE Sentence Equivalence

เลือก 2 คำตอบที่เมื่อเติมในช่องว่างช่องเดียวกันแล้ว ประโยคจะให้ความหมายเหมือนเดิม

ประโยคแต่ละข้อจะมีช่องว่างเพียงหนึ่งช่อง มีตัวเลือก 6 ตัวเลือก แต่ต้องเลือก 2 ตัวเลือกที่เมื่อนำไปเติมในช่องว่างนั้น ยังทำให้ประโยคมีความหมายเหมือนเดิมอีกด้วย ซึ่งช้อยส์หลอกจะเยอะมาก

ตัวอย่าง ข้อสอบ GRE Sentence Equivalence

3. GRE Quantitative Reasoning การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ

GRE Quantitative Reasoning คือ ข้อสอบวัดความเข้าใจในข้อมูลเชิงปริมาณ ความสามารถในการแปลข้อมูลตัวเลข การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งโจทย์คณิตศาสตร์เหล่านี้จะเป็นระดับม.ปลายบ้านเรา ไม่ยากมาก ขอแค่ให้แปลโจทย์ก็พอค่ะ โดยลักษณะคำถามจะมี 4 ประเภท

3.1 Quantitative Comparison การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล 2 ชิ้น ว่าชิ้นไหนมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากัน

3.2 Multiple-choice — Select One Answer Choice เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

3.3 Multiple-choice — Select One or More Answer Choices เลือกตอบ 1 ตัวเลือกหรือมากกว่า

3.4 Numeric Entry เติมคำตอบเป็นตัวเลข สามารถใช้เครื่องคิดเลขที่โปรแกรมมากับข้อสอบกดส่งผลลัพธ์ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบใหม่

คะแนน GRE

GRE Score Analytical Writing มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 0.5 – 6 คะแนน

GRE Score Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning มีคะแนนส่วนละ 130 – 170 คะแนน

GRE Score พวกนี้เป็นเปอร์เซนไทล์ค่ะ แม้จะตอบไม่ถูกเลยซักข้อ ก็ยังได้ส่วนละ 130 คะแนน ส่วนคนที่ได้ 170 คะแนนเต็ม ก็ไม่ได้หมายความว่าตอบไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

คะแนน GRE จะออกประมาณ 10 – 15 วันหลังวันสอบ

ผลคะแนน GRE สามารถเก็บไว้ได้ 5 ปี

ขั้นตอนและวิธี สมัครสอบ GRE Test

สามารถสมัครสอบ GRE ได้ที่ https://www.ets.org/gre.html แล้วชำระค่าสอบโดยใช้บัตรเครดิต

ค่าสอบ GRE

GRE ค่าสอบ US$ 170

ตารางสอบ GRE 2024

เวลาสอบคือรอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น.

สนามสอบ GRE

GRE สอบที่ ศูนย์สอบ Institute of International Education อาคารมณียา กรุงเทพ (ใกล้BTS ชิดลม)

ข้อสอบ GRE ยากไหม

ข้อสอบ GRE ไม่ยาก โดยเฉพาะ GRE Quantitative Reasoning ซึ่งเป็นส่วนที่ข้อสอบวัดความเข้าใจในข้อมูลเชิงปริมาณ ความสามารถในการแปลข้อมูลตัวเลข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมปลาย ที่ไม่ยาก จึงทำให้คนสอบ GRE ส่วนมากมองว่าพาร์ทนี้ง่าย

GMAT และ GRE แตกต่างกันอย่างไร ?

GMAT GRE คือ ข้อสอบที่ใช้สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อปริญญาโทเหมือนกัน โดยบ้างคณะสามารถใช้คะแนนแทนกันได้เช่น MBA แต่ทั้นี้มีความแตกต่างกัน คือ GMAT จะเน้นทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ ส่วน GRE จะเน้นทดสอบทักษะด้าน Verbal การอ่านและการเขียน

tutor course gre

🔥คอร์ส GRE รับรองผล สอนสด กลุ่มย่อย


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ เหลือที่นั่ง อาจารย์
IN250524 25 พ.ค. - 9 มิ.ย. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
3 เปิ้ล
IN220624 22 มิ.ย. - 7 ก.ค. ส-อา 10:15-16:15
จองที่นั่ง
5 เปิ้ล
private
รายละเอียดเพิ่มเติม
Scroll to Top