fbpx

GRE คืออะไร สอบอะไรบ้าง วิธีสมัครสอบ แนวข้อสอบ GRE

gre คืออะไร
gre คืออะไร

GRE คืออะไร

GRE คือ ข้อสอบสำหรับผู้ที่ต้องการจะสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษา (Graduate schools) มีชื่อเต็ม ๆ ว่า Graduate Record Examination ข้อสอบจะทดสอบ ( Test Content ) ดังนี้ Analytical Writing, Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning ให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 3 ชั่วโมง 45 นาที คะแนนสอบแต่ละพาร์ทอยู่ระหว่าง 130 – 170 คะแนน ยกเว้นพาร์ทการเขียนจะมีคะแนนตั้งแต่ 0-6 คะแนน ซึ่งคะแนนสอบมีอายุ 5 ปี

GRE สอบอะไรบ้าง

GRE สอบอะไรบ้าง 3 ส่วนหลัก ได้แก่ Quantitative, Analytical,Verbal และ อีกส่วนหนึ่งที่สอบแยกต่างหากคือ การเขียน essay ที่เรียกว่า Writing Assessment. ในประเทศไทย ปัจจุบันได้เปลี่ยนรูปแบบการสอบ มาเป็นแบบ Computer Adaptive Test(CAT)

ข้อสอบ GRE มี 3 ส่วน

1. GRE Math หรือ GRE Quantitative Section

มี 28 คำถาม ให้เวลาสอบ 45 นาที

2. GRE Verbal Section (Sentence Completion , Antonym, Reading Comprehension)

มี 30 คำถาม ให้เวลาสอบ 30 นาที

3. GRE Analytical Reasoning (Logic Games and Logical Reasoning)

มี 35 คำถาม ให้เวลาสอบ 60 นาที

GRE Essay Questions (Writing Assessment)

GRE Essay หรือ GRE Writing คือ การสอบที่แต่ละคณะจะให้ข้อเขียนที่แตกต่างกันไป ผู้สอบจึงต้องเลือกว่า จะสอบเพื่อนำไปใช้เรียนต่อ ในสาขาวิชาใด เพื่อจะได้ ทำข้อสอบให้ตรงกับความต้องการของสาขาวิชานั้นๆ ในการสอบแบบนี้จะมี อยู่สองคำถาม ให้ทำ โดย บทความแรกจะเป็นการให้เราออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่อ่าน ซึ่งใช้เวลา 45 นาที ส่วนที่สองนั้น จะให้เราวิเคราะห์ ความเป็นเหตุและผลในข้อเขียนที่อ่าน เป็นเวลา 30 นาที

แนวข้อสอบ GRE

1. GRE Analytical Writing การเขียนเชิงวิเคราะห์

มีทั้งหมด 2 ข้อ คือเขียนแสดงความเห็นในหัวข้อที่ให้มา และเขียนโต้แย้งข้อมูลที่ให้มา ใช้เวลาสอบข้อละ 30 นาที

2. GRE Verbal Reasoning การใช้เหตุผลทางลายลักษณ์อักษร

ข้อสอบวัดความสามารถในการวิเคราะห์หาข้อสรุป ระบุสิ่งที่ผู้เขียนต้องการจะสื่อ การตีความซ้อน ทราบความหมายโดยนัย ความสามารถในการอ่านจับใจความ รวมไปถึงการนำความสามารถในการใช้เหตุผลมาประยุกต์เข้ากับสถานการณ์ต่างๆ ลักษณะของคำถามมี 3 ประเภทดังนี้

2.1 GRE Reading Comprehension การอ่านแล้วตอบคำถาม

ข้อสอบจะมีทั้งแบบเลือกตัวเลือกเพียงข้อเดียว เลือกตัวเลือกเพียงหนึ่งข้อหรือมากกว่า และไฮไลท์ประโยคจากในบทความเลย

2.2 GRE Text Completion เติมคำลงในช่องว่างให้สมบูรณ์

แต่ละข้ออาจจะมีช่องว่างหลายช่องก็ได้ แต่ต้องตอบให้ถูกครบทุกช่องจึงจะได้คะแนนในข้อนั้น

2.3 GRE Sentence Equivalence

เลือก 2 คำตอบที่เมื่อเติมในช่องว่างช่องเดียวกันแล้ว ประโยคจะให้ความหมายเหมือนเดิม

ประโยคแต่ละข้อจะมีช่องว่างเพียงหนึ่งช่อง มีตัวเลือก 6 ตัวเลือก แต่ต้องเลือก 2 ตัวเลือกที่เมื่อนำไปเติมในช่องว่างนั้น ยังทำให้ประโยคมีความหมายเหมือนเดิมอีกด้วย ซึ่งช้อยส์หลอกจะเยอะมาก

ตัวอย่าง ข้อสอบ GRE Sentence Equivalence

3. GRE Quantitative Reasoning การใช้เหตุผลเชิงปริมาณ

GRE Quantitative Reasoning คือ ข้อสอบวัดความเข้าใจในข้อมูลเชิงปริมาณ ความสามารถในการแปลข้อมูลตัวเลข การแก้ปัญหาโดยใช้วิธีทางคณิตศาสตร์ และการประยุกต์ใช้วิธีการทางคณิตศาสตร์พื้นฐานเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งโจทย์คณิตศาสตร์เหล่านี้จะเป็นระดับม.ปลายบ้านเรา ไม่ยากมาก ขอแค่ให้แปลโจทย์ก็พอค่ะ โดยลักษณะคำถามจะมี 4 ประเภท

3.1 Quantitative Comparison การเปรียบเทียบปริมาณข้อมูล 2 ชิ้น ว่าชิ้นไหนมากกว่า หรือน้อยกว่า หรือเท่ากัน

3.2 Multiple-choice — Select One Answer Choice เลือกตอบ 1 ตัวเลือก

3.3 Multiple-choice — Select One or More Answer Choices เลือกตอบ 1 ตัวเลือกหรือมากกว่า

3.4 Numeric Entry เติมคำตอบเป็นตัวเลข สามารถใช้เครื่องคิดเลขที่โปรแกรมมากับข้อสอบกดส่งผลลัพธ์ได้เลย โดยไม่ต้องพิมพ์คำตอบใหม่

GRE score

GRE Score Analytical Writing มีช่วงคะแนนอยู่ที่ 0.5 – 6 คะแนน

GRE Score Verbal Reasoning และ Quantitative Reasoning มีคะแนนส่วนละ 130 – 170 คะแนน

GRE Score พวกนี้เป็นเปอร์เซนไทล์ค่ะ แม้จะตอบไม่ถูกเลยซักข้อ ก็ยังได้ส่วนละ 130 คะแนน ส่วนคนที่ได้ 170 คะแนนเต็ม ก็ไม่ได้หมายความว่าตอบไม่ผิดเลยแม้แต่ข้อเดียว

คะแนน GED จะออกประมาณ 10 – 15 วันหลังวันสอบ

ผลคะแนน GED สามารถเก็บไว้ได้ 5 ปี

สมัครสอบ GRE

สามารถสมัครสอบ GRE ได้ที่ https://www.ets.org/gre.html แล้วชำระค่าสอบโดยใช้บัตรเครดิต

GRE ค่าสอบ

GRE ค่าสอบ US$ 170

สอบ GRE ที่ไหน

GED สอบที่ ศูนย์สอบ Institute of International Education อาคารมณียา กรุงเทพ (ใกล้BTS ชิดลม) เวลาสอบคือรอบเช้า 9.00 น. และรอบบ่าย 13.00 น.

GRE ยากไหม

ข้อสอบ GRE ไม่ยาก โดยเฉพาะ GRE Quantitative Reasoning ซึ่งเป็นส่วนที่ข้อสอบวัดความเข้าใจในข้อมูลเชิงปริมาณ ความสามารถในการแปลข้อมูลตัวเลข การแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ซึ่งจะเป็นคณิตศาสตร์ระดับ มัธยมปลาย ที่ไม่ยาก จึงทำให้คนสอบ GRE ส่วนมากมองว่าพาร์ทนี้ง่าย

GMAT GRE คืออะไร

GMAT GRE คือ ข้อสอบวัดระดับที่มหาวิทยาลัยใน US และ UK ใช้ในการคัดเลือกเข้าโปรแกรมปริญญาโทและ MBA สำหรับใครที่ต้องการเข้ามหาวิทยาลัยชั้นนำในระดับปริญญาโท โดยข้อสอบ GMAT จะเน้นทดสอบทางด้านคณิตศาสตร์ ส่วน ข้อสอบ GRE จะเน้นทดสอบทักษะด้าน Verbal การอ่านและการเขียน

Scroll to Top