chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

GED Socail

GED SOCIAL

GED Socail เป็นวิชาเดียวในกลุ่มสังคมศาสตร์แต่เนื้อหากว้างขวางครอบคลุมสังคมศาสตร์ทุกแขนงได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ จำนวนชุดละ 50 ข้อ ให้เวลาทำ 70 นาที โดยมีคะแนนเต็มที่ 800 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410 คะแนนขึ้นไปเช่นเดียวกับอีก 4 วิชาที่เหลือ

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ GED Socail เช่นเดียวกับวิชา GED อื่น ๆ นักเรียนจะต้องทราบว่าขอบเขตเนื้อหาที่จะออกข้อสอบประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งทาง GED ได้แบ่งกลุ่มสังคมศาสตร์ที่จะใช้ในการออกข้อสอบออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่อันได้แก่

 

ภูมิศาสตร์ (Geography)

ประวัติศาสตร์ (History) ทั้งอารยธรรมโบราณ ประวัติศาสตร์ในประเทศอเมริกาเอง และประวัติศาสตร์โลก

เศรษฐศาสตร์ (Economic)

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (Sociology and Humanity)

ลักษณะ ข้อสอบ GED Socail เป็นไปอย่างหลากหลาย ทั้งเป็นบทความยาวเพื่อใช้ตอบคำถาม 3-4 ข้อ บทความสั้น ๆไว้ตอบคำถามข้อนั้นโดยเฉพาะ เป็นรูปภาพ เป็นกราฟ หรือตาราง สำหรับคำถามที่เป็นบทความนักเรียนจะต้องฝึกทักษะเรื่องการอ่านผ่าน (scan) อ่านลงรายละเอียด (skim) เทคนิคการอ่านทำความเข้าใจ (comprehensive reading) อ่านวิเคราะห์ (critical reading) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ GED ไปแล้ว ส่วนกราฟ ตาราง โดยเฉพาะรูปภาพต้องฝึกฝนการตีความ หาสมมติฐาน แยกแยะข้ออ้าง ข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อสรุปให้เป็น ซึ่งต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลทั้งสิ้น

 

ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาแต่ละกลุ่มสิ่งที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ และทำความเข้าใจมีดังต่อไปนี้

 

GED Socail ส่วนภูมิศาสตร์ : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสังคมศาสตร์กายภาพ อันเนื่องมาจากมนุษย์นอกจากจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้ว ยังจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางการอ่านแผนที่ ทั้งแบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เช่นเส้นแสดงที่ราบชัน พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ภูเขา ทะเลทราย แผนที่ปักปันเขตแดนการปกครอง หรือแผนที่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น การเคลื่อนย้าย/อพยพประชากร รวมถึงแผนที่สภาพภูมิอากาศ

 

GED Socail ส่วนประวัติศาสตร์ : ยังแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็น 2 ส่วนหลักใหญ่ คือ

ประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกา – เริ่มตั้งแต่โคลัมบัสเดินเรือไปค้นพบโลกใหม่ (new world) การตั้งอาณานิคมของพวกชนชาติยุโรปจากการขึ้นฝั่งทางดินแดนตะวันออก การประกาศอิสรภาพจากบริติช การขยายประเทศออกไปยังฝั่งตะวันตก (westward expansion) แนวคิดเรื่องแรงงานทาส และเชื้อชาติชาวอพยพ สงครามการเมือง (civil war) และการปฏิวัติอุตสหกรรม (industrial revolution)

ประวัติศาสตร์โลก – เน้นหนักไปที่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของสงครามเย็น (cold war) ของมหาอำนาจโซเวียต และอเมริกา

GED Socail ส่วนเศรษฐศาสตร์ : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย การผลิต การบริโภค อุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply) กลไกราคา ปัจจัยการผลิต กลไลตลาด และแรงงาน

 

GED Socail ส่วนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย ประชากร ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม การอพยพ การรวมกลุ่ม การปกครอง ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น

 

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเนื้อหาที่จะใช้ออกสอบได้ครบแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องคือทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน ขยันหมั่นทำโจทย์ท้ายบทเรียนสม่ำเสมอ เพราะเป็นทักษะที่เสริมสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนเท่านั้น ตั้งแต่การอ่านโจทย์อย่างรอบคอบ มิติของคำถาม คำถามชี้ชัดอะไร คำถามต้องการคำตอบแบบไหน จากนั้นเป็นขั้นตอนการคัดตัวเลือก การตัดตัวเลือกที่ผิด การเลือกคำตอบที่เหมาะสม เข้าท่า จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเลือกคำตอบที่ดีที่สุด (superior) ออกจากตัวเลือกอื่น ๆที่เหลือเหล่านั้น

 

GED Socail เป็นวิชาที่นักเรียนเหมือนว่าจะทำได้แต่มักทำคะแนนออกมาได้น้อย ด้วยความมั่นใจที่ว่าหากเพียงแปลศัพท์เป็น อ่านบทความได้ รู้ศัพท์เทคนิคติดตัวมาบ้างก็แค่เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมก็น่าจะทำได้แล้ว แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อที่คิดว่าน่าจะใช่ (appropriate) กลับไม่ใช่ข้อที่ถูกต้อง (accuracy) เสมอไป บางคำถามเหมือนจะถามตรงไปตรงมาแต่จริงแล้วอาจต้องตีความ และคิดมากกว่า 1 ชั้น และข้อสอบกว่า 80% จะออกไปทางการใช้วิจารณญาณ (subjective) เกือบทั้งหมด นอกจากนี้บทความที่ค่อนข้างยาว บางบทความใช้ภาษาโบราณเป็นทางการหรือการฑูต รูปภาพที่ต้องใช้การตีความ ตัวเลือกที่เป็นประโยคซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการอ่าน ท้ายสุดก็ทำข้อสอบไม่ทัน นักเรียนจึงควรฝึกฝนทักษะการอ่านไว้ให้มาก เพื่อที่จะพิชิตคะแนนให้ได้สูง ๆนั่นเอง

 

อ่านต่อ