fbpx

chulatutor ก่อตั้งโดย พี่เปิ้ล อ.พรพรรณ

With our GED course, we teach every subject, review every exam session. We can help you pass the exam faster!

Review GED exam every subject, every month so you pass the test easily. Here at Chulatutor!

Who said GED is hard? We make it easy through our intensive course. Trust me we follow every exam session!

GED Socail

GED SOCIAL

GED Socail เป็นวิชาเดียวในกลุ่มสังคมศาสตร์แต่เนื้อหากว้างขวางครอบคลุมสังคมศาสตร์ทุกแขนงได้แก่ ภูมิศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา ข้อสอบเป็นแบบเลือกตอบ จำนวนชุดละ 50 ข้อ ให้เวลาทำ 70 นาที โดยมีคะแนนเต็มที่ 800 คะแนน ผู้ที่สอบผ่านจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า 410 คะแนนขึ้นไปเช่นเดียวกับอีก 4 วิชาที่เหลือ

 

สำหรับการเตรียมความพร้อมในการสอบ GED Socail เช่นเดียวกับวิชา GED อื่น ๆ นักเรียนจะต้องทราบว่าขอบเขตเนื้อหาที่จะออกข้อสอบประกอบไปด้วยเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งทาง GED ได้แบ่งกลุ่มสังคมศาสตร์ที่จะใช้ในการออกข้อสอบออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่อันได้แก่

 

ภูมิศาสตร์ (Geography)

ประวัติศาสตร์ (History) ทั้งอารยธรรมโบราณ ประวัติศาสตร์ในประเทศอเมริกาเอง และประวัติศาสตร์โลก

เศรษฐศาสตร์ (Economic)

สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (Sociology and Humanity)

ลักษณะ ข้อสอบ GED Socail เป็นไปอย่างหลากหลาย ทั้งเป็นบทความยาวเพื่อใช้ตอบคำถาม 3-4 ข้อ บทความสั้น ๆไว้ตอบคำถามข้อนั้นโดยเฉพาะ เป็นรูปภาพ เป็นกราฟ หรือตาราง สำหรับคำถามที่เป็นบทความนักเรียนจะต้องฝึกทักษะเรื่องการอ่านผ่าน (scan) อ่านลงรายละเอียด (skim) เทคนิคการอ่านทำความเข้าใจ (comprehensive reading) อ่านวิเคราะห์ (critical reading) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำข้อสอบ GED ไปแล้ว ส่วนกราฟ ตาราง โดยเฉพาะรูปภาพต้องฝึกฝนการตีความ หาสมมติฐาน แยกแยะข้ออ้าง ข้อเท็จจริง ตลอดจนหาข้อสรุปให้เป็น ซึ่งต้องใช้ทักษะการวิเคราะห์ที่สมเหตุสมผลทั้งสิ้น

 

ในส่วนรายละเอียดเนื้อหาแต่ละกลุ่มสิ่งที่นักเรียนควรจะเรียนรู้ และทำความเข้าใจมีดังต่อไปนี้

 

GED Socail ส่วนภูมิศาสตร์ : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วยสังคมศาสตร์กายภาพ อันเนื่องมาจากมนุษย์นอกจากจะอยู่ร่วมกันเป็นสังคมแล้ว ยังจะต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทางกายภาพด้วย เนื้อหาส่วนใหญ่จะเน้นหนักไปทางการอ่านแผนที่ ทั้งแบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ เช่นเส้นแสดงที่ราบชัน พื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำ ภูเขา ทะเลทราย แผนที่ปักปันเขตแดนการปกครอง หรือแผนที่เพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะเช่น การเคลื่อนย้าย/อพยพประชากร รวมถึงแผนที่สภาพภูมิอากาศ

 

GED Socail ส่วนประวัติศาสตร์ : ยังแบ่งย่อยลงไปได้อีกเป็น 2 ส่วนหลักใหญ่ คือ

ประวัติศาสตร์ประเทศอเมริกา – เริ่มตั้งแต่โคลัมบัสเดินเรือไปค้นพบโลกใหม่ (new world) การตั้งอาณานิคมของพวกชนชาติยุโรปจากการขึ้นฝั่งทางดินแดนตะวันออก การประกาศอิสรภาพจากบริติช การขยายประเทศออกไปยังฝั่งตะวันตก (westward expansion) แนวคิดเรื่องแรงงานทาส และเชื้อชาติชาวอพยพ สงครามการเมือง (civil war) และการปฏิวัติอุตสหกรรม (industrial revolution)

ประวัติศาสตร์โลก – เน้นหนักไปที่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งเป็นยุคเริ่มต้นของสงครามเย็น (cold war) ของมหาอำนาจโซเวียต และอเมริกา

GED Socail ส่วนเศรษฐศาสตร์ : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย การผลิต การบริโภค อุปสงค์ (demand) อุปทาน (supply) กลไกราคา ปัจจัยการผลิต กลไลตลาด และแรงงาน

 

GED Socail ส่วนสังคมวิทยาและมนุษยวิทยา : เป็นศาสตร์ที่ว่าด้วย ประชากร ชาติพันธุ์ วัฒนธรรม การอพยพ การรวมกลุ่ม การปกครอง ความเชื่อ ศาสนา เป็นต้น

 

หลังจากที่นักเรียนได้เรียนรู้ ศึกษาเนื้อหาที่จะใช้ออกสอบได้ครบแล้ว อีกส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้เลือกคำตอบได้อย่างถูกต้องคือทักษะการอ่าน คิดวิเคราะห์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่สุดที่นักเรียนจะต้องฝึกฝน ขยันหมั่นทำโจทย์ท้ายบทเรียนสม่ำเสมอ เพราะเป็นทักษะที่เสริมสร้างขึ้นได้จากการฝึกฝนเท่านั้น ตั้งแต่การอ่านโจทย์อย่างรอบคอบ มิติของคำถาม คำถามชี้ชัดอะไร คำถามต้องการคำตอบแบบไหน จากนั้นเป็นขั้นตอนการคัดตัวเลือก การตัดตัวเลือกที่ผิด การเลือกคำตอบที่เหมาะสม เข้าท่า จนถึงขั้นตอนสุดท้ายคือเลือกคำตอบที่ดีที่สุด (superior) ออกจากตัวเลือกอื่น ๆที่เหลือเหล่านั้น

 

GED Socail เป็นวิชาที่นักเรียนเหมือนว่าจะทำได้แต่มักทำคะแนนออกมาได้น้อย ด้วยความมั่นใจที่ว่าหากเพียงแปลศัพท์เป็น อ่านบทความได้ รู้ศัพท์เทคนิคติดตัวมาบ้างก็แค่เลือกตัวเลือกที่เหมาะสมก็น่าจะทำได้แล้ว แต่ความจริงกลับไม่เป็นเช่นนั้นเพราะข้อที่คิดว่าน่าจะใช่ (appropriate) กลับไม่ใช่ข้อที่ถูกต้อง (accuracy) เสมอไป บางคำถามเหมือนจะถามตรงไปตรงมาแต่จริงแล้วอาจต้องตีความ และคิดมากกว่า 1 ชั้น และข้อสอบกว่า 80% จะออกไปทางการใช้วิจารณญาณ (subjective) เกือบทั้งหมด นอกจากนี้บทความที่ค่อนข้างยาว บางบทความใช้ภาษาโบราณเป็นทางการหรือการฑูต รูปภาพที่ต้องใช้การตีความ ตัวเลือกที่เป็นประโยคซับซ้อน ซึ่งต้องใช้เวลาในการอ่าน ท้ายสุดก็ทำข้อสอบไม่ทัน นักเรียนจึงควรฝึกฝนทักษะการอ่านไว้ให้มาก เพื่อที่จะพิชิตคะแนนให้ได้สูง ๆนั่นเอง

 

GED Socail

ข้อสอบ GED Socail จะมีหัวข้อหลัก 4 เรื่องด้วยกันในข้อสอบ คือ ภูมิศาสตร์ (Geography) , ประวัติศาสตร์ (History) , เศรษฐศาสตร์ (Economic) , สังคมวิทยาและมนุษยวิทยา (Sociology and Humanity)
อ่านต่อ