JLPT

JLPT

JLPT หรือ Japanese-Language Proficiency Test คือ การจัดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการใช้ภาษาญี่ปุ่น ซึ่งจัดสอบโดย Japan Foundation and Japan Educational Exchanges and Services โดยส่วนใหญ่แล้วจะใช้ในการพิจารณารับเข้าศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่นและประกอบการพิจารณาสำหรับการสมัครงานที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น

JLPT Read More »