CMMU

CMMU

CMMU-TAP คือ ข้อสอบวัดความสามารถเชิงวิเคราะห์ ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ข้อสอบประกอบไปด้วย 3 พาร์ท ได้แก่ พาร์ทการใช้เหตุผล , พาร์ทการแก้โจทย์เพื่อหาคำตอบ , พาร์ทความเพียงพอของข้อมูล

CMMU Read More »