BMAT

ข้อสอบ BMAT เป็นข้อสอบเฉพาะทางสำหรับผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในสาขาแพทย์ สัตวแพทย์ ข้อสอบมี 3 ส่วน คือ ความถนัด ,ความรู้และการประยุกต์ด้านวิทยาศาสตร์ ,การเขียน

Scroll to Top