sept

SEPT

การทดสอบความรู้ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของนักศึกษา และผู้ที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ของมหาวิทยาลัยศิลปากร SEPT เป็นแบบทดสอบที่บัณฑิตวิทยาลัยร่วมกับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร

SEPT Read More »