เทคนิคทำข้อสอบ NIDA TEAP

NIDA TEAP

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์เชิงวิชาการ และการอ่าน) จำนวน 10 ข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

NIDA TEAP Read More »