Writing

writing

Writing คือ ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ เป็นที่แน่นอนว่าต้องการประเมินศักยภาพของผู้เข้าสอบว่ามีความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษมากน้อยเพียงใด สามารถเจอได้ทั้งในข้อสอบการเขียน Essay IELTS TOEFL หรือหากคุณเป็นคนทำงานทักษะ writing english ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการทำงานเช่น writing email , read and write

writing Read More »