TOEFL CBT

TOEFL CBT

ใกล้สอบ TOEFL CBT แล้ว แต่ยังไม่มั่นใจ พื้นฐานทางภาษาอังกฤษทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ยังไม่แข็งแรง ไม่เคยมีประสบการณ์การสอบมาก่อน จึงไม่แน่ใจว่าข้อสอบจริง ๆนั้นยากหรือง่ายขนาดไหน ยังขาดคนแนะนำแนวทางในการเตรียมสอบว่าข้อสอบแต่ละพาร์ทนั้นควรทำอย่างไร ต้องเลือกคำตอบด้วยวิธีแบบใด อยากเตรียมตัวใหม่

TOEFL CBT Read More »