NIDA

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA เปิดหลักสูตรสอนตั้งแต่ระดับปริญญาโท โดยนิด้า มีชื่อเสียงทางด้าน หลักสูตร MBA เพราะเป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่เปิด MBA

เทคนิคทำข้อสอบ NIDA-EPT

NIDA EPT

ถึงเวลาแล้วที่ปัญหาของการเตรียมตัวสอบ NIDA EPT จะหมดไป ไม่ว่าจะอ่อน Graammar ไม่ถนัดข้อสอบที่ต้องอ่านเยอะๆ หากกำลังจะสอบ NIDA EPT ในเร็วๆนี้ หรือกำลังวางแผนเตรียมสอบ อย่าลืมเลือกคอร์สเรียนของสถาบันเราเป็นตัวช่วยในการพิชิตคะแนนสอบกันนะคะ

เทคนิคทำข้อสอบ NIDA TEAP

NIDA TEAP

ข้อสอบ NIDA TEAP มีจำนวน 50 ข้อ จะประกอบด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ Modified Cloze (การบูรณาการทักษะด้านคำศัพท์เชิงวิชาการและคำศัพท์ทั่วไป ไวยากรณ์เชิงวิชาการ และการอ่าน) จำนวน 10 ข้อ ลักษณะคำถามจะเป็นการเติมคำหรือวลีที่เหมาะสมในช่องว่างที่กำหนด

เทคนิคทำข้อสอบ NIDA

NIDA

NIDA หลักสูตรที่เปิดสอน ลงทะเบียน และ สอบ NIDA TEAP เวล …

NIDA Read More »

Scroll to Top