สอบ GED คือ

สอบ GED คือ ข้อสอบเทียบวุฒิม.ปลาย (ม.6) โดยมี 4 วิชา คือ RLA , Science , Social Studies และ Math ทั้งนี้เมื่อสอบเทียบผ่านจะได้วุฒิ ม.ปลาย สำหรับเป็นวุฒิเข้ามหาวิทยาลัย

สอบเทียบ GED

สอบเทียบ GED คือ วุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลายของสหรัฐอเมริกา ที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก แม้กระทั่งประเทศไทยในการใช้ยื่นศึกษาต่อ ระดับปริญญาตรี สำหรับที่ประเทศไทย น้องที่สอบส่วนใหญ่ อายุระหว่าง 16-20 ปี โดยเลือกสอบ GED เพราะต้องการจบเร็วขึ้น หรือน้องบ้างคนไปแลกเปลี่ยนกลับมา ไม่อยากเรียนซ้ำชั้น ก็จะเลือกสอบ GED

สอบเทียบ GED เข้าคณะอะไรได้บ้าง? เข้ามหาลัยไหนได้บ้าง ?

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์เฉพาะสาขาเทคโนโลยียานยนต์ : V-TECH และซอฟต์แวร์ : SOFT-EN

คณะศิลปศาสตร์ยกเว้นสาขาเยอรมัน รัสเซีย และภาษาไทย

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวิทยาลัยนวัตกรรม

วิทยาลัยสหวิทยาการ

วิทยาลัยพัฒนศาสตร์ป๋วยอึ้งภากรณ์

คณะสหเวชศาสตร์ สาขาการจัดการกีฬาและการฝึกสอนกีฬา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์สาขาวิทยาการเรียนรู้

คณะนิติศาสตร์

สอบ GED เข้าคณะ

คณะวิทยาศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะพลศึกษา

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน

คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม

คณะศิลปกรรมศาสตร์

คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์

สอบ GED เข้าคณะ

คณะเกษตร

คณะประมง

คณะวนศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศึกษาศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะสังคมศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์

คณะมนุษยศาสตร์

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะสิ่งแวดล้อม

วิทยาลัยการชลประทาน

วิทยาลัยบูรณาการศาสตร์

คณะบริหารธุรกิจ

สอบ GED เข้าคณะ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี

วิทยาลัยอุตสาหกรรมการบินนานาชาติ

สอบ GED เข้าคณะ

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะอักษรศาสตร์

คณะนิติศาสตร์

คณะครุศาสตร์

สอบ GED เข้าคณะ

คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะศิลปศาสตร์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คณะวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา

ข้อสอบ GED

ข้อสอบ GED มี 4 วิชา คือ Math , RLA , Social , Science โดยข้อสอบ ทั้งหมดจะเป็น ข้อสอบแบบเลือกตอบ (multiple choice) ยกเว้น RLA ที่จะเป็นการเขียน

ข้อสอบ GED Math มี 46 ข้อ เวลาสอบ 115 นาที เรื่องที่ออกสอบ คือ Basic Math , Geometry , Basic Algebra , Graphs and Function

ข้อสอบ GED RLA หรือ GED Reasoning Through Language Arts ข้อสอบมี 2 พาร์ท ให้เวลาสอบ 150 นาที โดย Part 1 เป็นการอ่านและไวยากรณ์พื้นฐาน 45 ข้อ , Part 2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

ข้อสอบ GED Social มีคำถาม 30 ข้อ ให้เวลาสอบ 70 ข้อ เรื่องที่ออกสอบ คือ Civic and Government , U.S. History , Economics , Geography and the world

ข้อสอบ GED Science Subject มี 34 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที เรื่องที่ออกสอบ คือ Using Numbers and Graphics in Science , Designing and Interpreting Science Experiments , Reading for Meaning in Science

GED สอบอะไรบ้าง

GED สอบวิชา 4 วิชา คือ Math , Socail , Science , Reasoning Through Language Arts หรือ RLA และปัจจุบันน้องที่จะสอบวุฒิ GED จะต้อง GED Ready ก่อนถึงจะมีสิทธิ์มีสอบเทียบ GED

แนวข้อสอบ GED และ ตัวอย่างข้อสอบ GED

แนวข้อสอบ GED Math

GED Math คือ ข้อสอบคณิตศาสตร์ ข้อสอบมี 46 ข้อ ให้เวลาสอบ 115 นาที เรื่องที่ออกสอบ มีดังนี้ คือ Basic Math (คณิตศาสตร์พื้นฐาน) , Geometry (เรขาคณิต) , Basic Algebra (พีชคณิตพื้นฐาน) , Graphs and function (กราฟและฟังก์ชั่น)

ตัวอย่างข้อสอบ GED Math

 

แนวข้อสอบ GED Social Studies

GED Social Studies คือ ข้อสอบสังคม มี 30 ข้อ เวลาสอบ 70 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ การเมืองการปกครอง (Civic and government) , ประวัติศาสตร์อเมริกา (U.S. History) , เศรษฐศาสตร์ (Economics) , ภูมิศาสตร์และประวัติศาสตร์โลก (Geography and the world)

ตัวอย่างข้อสอบ GED Social Studies

 

แนวข้อสอบ GED Science

GED Science คือ ข้อสอบวิทยาศาสตร์ มี 34 ข้อ เวลาสอบ 90 นาที หัวข้อที่ออกสอบ คือ Using Numbers and Graphics in Science การอ่านตัวเลขและกราฟที่เกี่ยวข้องกับวิชาวิทยาศาสตร์ , Designing and Interpreting Science Experiments การออกแบบและทดลองทางวิทยาศาสตร์ , Reading for Meaning in Science การอ่านบทอ่านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์

ตัวอย่างข้อสอบ GED Science

 

แนวข้อสอบ GED RLA

ข้อสอบ GED RLA หรือ GED Reasoning Through Language Arts คือ ข้อสอบภาษาอังกฤษ มี 2 ส่วน คือ Part 1 การอ่านและไวยากรณ์พื้นฐาน มีประมาณ 45 ข้อ และ Part 2 การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษ

ตัวอย่างข้อสอบ GED RLA

 

สอบ GED ราคา

ค่าสอบ GED มี 3 ส่วน คือ

สอบเทียบ GED Ready ราคา 6.99 USD / วิชา (ประมาณ 240 บาท ต่อวิชา)

ค่าสอบ GED ราคา 80 USD / วิชา (ประมาณ 2,700 บาท ต่อวิชา)

ค่าใบ GED Diploma และ Transcript ราคา 15 USD / ใบ (ประมาณ 500 บาท ต่อใบ)

สอบ GED ยากไหม

สอบ GED ไม่ยาก เพราะข้อสอบจะถามแบบตรงๆ ไม่ได้มีคำถามลวง เหมือนข้อสอบ SAT หรือข้อสอบอินเตอร์อื่น และ ข้อสอบ GED ส่วนมากเป็นแบบเลือกตัว ยกเว้นวิชาเดียวที่ต้องเขียนคือ RLA จึงทำให้น้องส่วนมากรู้สึกว่า ข้อสอบเทียบ GED ง่ายกว่า IGCSE เพราะข้อสอบ IGCSE เป็นการเขียนตอบหมดทุกวิชา

การสอบ GED

การสอบ GED นั้น ไม่ได้จำกัดวุฒิการศึกษาขั้นต่ำ เพียงแต่ผู้สอบต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป โดยเปิดให้สอบได้ตลอดปี

การสอบ GED มี 4 วิชา คะแนนเต็มวิชาละ 200 คะแนน เกณฑ์ผ่านอยู่ที่ 145 คะแนน สอบแล้วทราบผลสอบได้ทันที หากสอบไม่ผ่าน สามารถสอบซ้ำได้ถึง 3 ครั้ง แต่หากสอบไม่ผ่านครั้งที่ 4 จะต้องเว้นระยะไป 30 วัน

ข้อสอบ GED เน้นการคิดวิเคราะห์ และการนำมาประยุกต์ มากกว่าท่องจำหรือการแก้โจทย์

สอบ GED ที่ไหน ศูนย์สอบ และ สถานที่สอบ

GED สอบที่ Pearson VUE ( pearson professional centers ) : BB Building 10th fl, 54 สถานที่สอบ ถนน อโศกมนตรี แขวง คลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์: 02 115 2015

GED สอบที่ อาคาร อัลม่า ลิงค์ 25 สถานที่สอบ ซอย ชิดลม แขวง ลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

ศูนย์สอบ GED

Thabyay Education Foundation อ.แม่สอด จ. ตาก

Movaci Technology 420/11-13, Changklan Rd, Muang, เชียงใหม่ 50100

Phuket Academic Language School 66, 19 ถนน วิชิตสงคราม ตำบล กะทู้ อำเภอกะทู้ ภูเก็ต 83120 โทรศัพท์: 081 417 0978

King Mongkut’s University of Technology Thonburi จ.กรุงเทพ

Assumption University จ.สมุทรปราการ

Thammasat Competency Test Center จ.ปทุมธานี

Greater Good Education Co., Ltd. จ.ขอนแก่น

Payap University จ.เชียงใหม่

สมัครสอบ GED

1. ในการสมัคร สอบ GED ครั้งแรก จะต้องเข้าไป Registration ที่เว็บไซต์ของ ศูนย์สอบ โดยตรง GED Testing service

2. ให้เลือกเมนู “Sign up” เพื่อกรอกอีเมลและรหัสผ่านที่เราจะต้องใช้สำหรับการเข้าสู่ระบบทุกครั้ง

3. ระบบจะเข้าสู่ขั้นตอนของการกรอกข้อมูลทั่วไป เช่น เชื่อ-นามสกุล วัน เดือน ปี เกิด และอื่น ๆ (ข้อมูลชื่อ-นามสกุลและวัน เดือน ปี เกิดนั้นจะต้องตรงตามพาสปอร์ตทุกอย่าง ซึ่งขั้นตอนนี้เป็นส่วนที่สำคัญมาก ๆ )

4. สำหรับใครที่อายุต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์จะต้องดาวน์โหลดแบบฟอร์มแสดงความยินยอมของผู้ปกครองสำหรับการสอบ

5. ให้เลือกวันสอบ

6. ในการสมัครครั้งต่อไป น้องๆ สามารถเข้าหน้า Login โดยตรงได้ที่หน้า my ged

GED สอบได้กี่ครั้ง

หากสอบใน 3 ครั้งแรกไม่ผ่านจะต้องรออีก 60 ถึงจะสามารถสอบครั้งถัดไปได้ และหากวิชาที่สอบยังไม่ผ่านอีก จะต้องรออีก 60 วัน

สอบ GED ออนไลน์ ได้ไหม

GED สอบออนไลน์ ที่บ้าน ได้เฉพาะ GED Ready เท่านั้น ส่วนการสอบ GED Test หรือ การสอบจริง จะต้องสอบที่ศูนย์สอบเท่านั้น

สอบ GED วันไหน

GED มีรอบสอบทุกวันจันทร์-อาทิตย์ และรู้ผลสอบทันที ยกเว้นวิชา RLA รอผลประมาณ 1 สัปดาห์

ติวสอบ GED

คอร์สติวสอบ GED ของทาง CHULATUTOR มี 3 คอร์สคือ 1. คอร์สติวรับรองผล สอนสดที่สถาบัน 2. คอร์สออนไลน์ สมัครแล้วสามารถเริ่มเรียนได้เลยทันที และ คอร์สที่ 3 ติว GED ตัวต่อตัว โดยผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ สำหรับสถานที่เรียน จะเรียนที่สถาบัน มีห้องเรียนส่วนตัว บรรยากาศเงียบสงบ หรือกรณีที่จะเรียนติวตัวต่อตัวออนไลน์ ก็ได้เช่นกัน

Scroll to Top