fbpx

IELTS Matching Headings

IELTS Matching Headings
Reading Time: 2 minutes

IELTS Matching Headings คืออะไร

Matching Headings คือ ประเภทคำถามรูปแบบหนึ่งของการสอบ IELTS Reading โดยข้อสอบจะให้ผู้สอบจับคู่ระหว่างเนื้อหาในแต่ละ Paragraph ของ Passage กับ Heading ที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งการจะทำข้อสอบส่วนนี้ให้ได้คะแนนดี จำเป็นต้องเข้าใจ Main idea ของเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อจะได้สามารถเลือก Heading ได้อย่างถูกต้อง โดยข้อสอบ IELTS จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Matching, Multiple choices, Note Completion, Short answer questions, Sentence Completion, Summary information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

ตัวอย่างข้อสอบ Matching Headings ใน IELTS Reading

เทคนิคการทำข้อสอบ Matching Headings ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Matching Headings นั้น ผู้สอบจะต้องเข้าใจ Main Idea ของเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตีความและเลือก Heading มาจับคู่ได้อย่างถูกต้อง โดยเรามีเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Reading สำหรับโจทย์แบบ Matching ดังนี้

  1. อ่าน Heading ทั้งหมดที่ข้อสอบให้มาก่อน ว่ามีหัวข้ออะไรบ้างให้เราจับคู่
  2. ตีความหรือทำความเข้าใจ Heading แต่ละอันว่าหมายถึงว่าอะไรบ้าง
  3. ควรฝึกการตัดชอยส์ Heading ออก เพราะนอกจาก Heading ทั้งหมดที่ข้อสอบให้มาจะไม่เรียงตามลำดับเนื้อหาใน Paragraph แล้ว หลายครั้งเราก็พบว่าข้อสอบจะให้ Heading เกินมาอีกด้วย ดังนั้น เราจึงต้องฝึกเรื่องการตัดตัวเลือกไว้ด้วยนั่นเอง
  4. หา Keyword ของ Heading ให้เจอ เพราะถ้าเจอแล้ว เราสามารถนำไปจับคู่กับ Keyword จากเนื้อเรื่องหรือ Main Idea ของ Paragraph นั้น ๆ ได้

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Matching Headings หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band scoreRaw score out of 40
515
623
730
835

ฝึกทำข้อสอบ Matching Headings ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Matching Headings สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://ieltsliz.com ตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

โจทย์ในข้อสอบกำหนด Headings และมี Passage แบ่งเป็น Paragraph ไว้ ได้แก่

i. Temperatures on Earth
ii. The Greenhouse
iii. Creating Global Warming
iv. Use of a Greenhouse
v. Our Choices
vi. Greenhouse Gases
vii. Earth’s Atmosphere
viii. Reversing the Damage
ix. Effects of Carbon Dioxide

คำตอบที่ได้สำหรับการ Matching Headings คือ

Paragraph A = ii. เนื่องจากเนื้อหาพูดถึงข้อมูลโดยรวมของ greenhouse เป็นการอธิบายข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด Heading ที่เหมาะสมที่สุดจึงเป็น ii. The Greenhouse

Paragraph B = i. เนื่องจาก มีการอธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิบนโลก และเปรียบเทียบสิ่งนี้กับเรือนกระจก

Paragraph C = iii. เนื่องจาก paragraph นี้มีการพูดถึงกระบวนการที่ทำให้เกิดว่ามีสาเหตอะไรบ้าง แต่ที่เราไม่ตอบข้อ ix. Effects of Carbon Dioxide นั้นเนื่องมาจาก Heading นี้เป็นพียงส่วนขยายเพิ่มเติมเท่านั้น จึงยังไม่ครอบคลุม Heading ข้อ iii จึงถูกต้องที่สุด

Paragraph D = v. เนื่องจากเนื้อหาในส่วนนี้พูดถึงตัวเลือกในการจัดการหรือรับมือกับปัญหาในแบบต่าง ๆ Heading v. จึงเหมาะสมที่สุด

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​​

เรียน IELTS
Related Posts