fbpx

Yes No Not Given

IELTS yes no not given

Yes , No , Not Given คือออะไร

Yes , No , Not Given คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage และประโยคมาให้ แล้วให้ผู้สอบตอบคำถามว่าประโยคเหล่านั้นควรเป็น Yes , No หรือ Not Given ซึ่งข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Yes/No/Not Given, Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, True/False/Not Given และ Table Completion

 

ตัวอย่างข้อสอบ Yes , No , Not Given ใน IELTS Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Yes , No , Not Given นั้น จะให้ผู้สอบตอบคำถามว่าประโยคที่โจทย์กำหนดมาควรจะเป็น Yes , No หรือ Not Given โดย

  • ให้ตอบ Yes เมื่อข้อความนั้นสอดคล้องกับมุมมองหรือข้อมูลใน passage
  • ให้ตอบ No เมื่อข้อความนั้นขัดแย้งกับมุมมองหรือหรือข้อมูลใน passage
  • ให้ตอบ Not Given เมื่อไม่มีข้อมูลใด ๆ ที่จะบ่งบอกหรือไม่มีทางรู้ได้เลย

ตัวอย่างข้อสอบ ดังรูป

ielts Yes No Not Given
ielts Yes No Not Given

เทคนิคการทำข้อสอบ Yes , No , Not Given ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Yes , No , Not Given นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ คือ

  1. ตำแหน่งของคำตอบจะเรียงไปตามลำดับของคำถาม
  2. สแกนหา keyword ที่สำคัญจากประโยคคำถาม จากนั้นจึงค่อยสแกนหาคำตอบจาก passage ไม่จำเป็นต้องอ่านบทความทั้งหมดก่อน
  3. คำตอบที่ถูกต้องมักจะมีทุกแบบอยู่ในชุดคำถามนั้น คือ มักจะมีทั้ง Yes , No , Not Given
  4. ต้องไม่มองข้ามคำที่เป็น synonyms และ paraphrases
  5. อย่าใช้เวลาคิดหรือจมกับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไป หากไม่สามารถหาคำตอบที่มั่นใจได้ ให้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคำตอบไหนได้บ้าง แล้วไปทำข้ออื่นที่อาจจะง่ายกว่าก่อน

 

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Yes , No , Not Given หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

ฝึกทำข้อสอบ Yes , No , Not Given ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Yes , No , Not Given สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://www.ieltsjacky.com ตัวอย่างบางส่วน เช่น

ielts Yes No Not Given
ielts Yes No Not Given
ielts Yes No Not Given
ielts Yes No Not Given

ซึ่งจาก passage และคำถามดังกล่าว หน้าที่ของผู้สอบคือ ต้องบอกว่าประโยคในข้อ 1 2 3 และ 4 ควรจะเป็น Yes , No หรือ Not Given ซึ่งคำตอบที่ได้ คือ

1. = NO.
2. = NO.
3. = YES.
4. = NOT GIVEN.

 

เรียนติว Reading IELTS แบบ Yes , No , Not Given รับรองผล

เตรียมสอบ Reading แบบ Yes , No , Not Given และการอ่านแบบอื่น ๆ ด้วยคอร์สเรียน IELTS รับรองผล ที่สอนครบทั้ง Reading, Writing, Speaking และ Listening เป็นคอร์สที่ผู้เรียนจะได้เห็นวิธีการทำข้อสอบอย่างละเอียดว่าแต่ละพาร์ทมีวิธีการทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้ยังมีการสอนปรับพื้นฐาน ทบทวน Grammar ที่จำเป็นต้องใช้กันใหม่ จึงทำให้คอร์สนี้เหมาะกับทุก ๆ คน ไม่ว่าจะอยากเน้นฝึกทำข้อสอบหรืออยากให้มีปรับพื้นฐานใหม่ เราก็ออกแบบมาให้อย่างครบถ้วนในคอร์สเดียว

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ