fbpx

IELTS Advantages and Disadvantages essay

IELTS Advantages and Disadvantages essay

Advantages and Disadvantages essay คืออะไ

การเขียน Advantages and Disadvantages essay คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประเภทอธิบายข้อดีข้อเสีย ซึ่งคำว่า Advantages แปลว่า ข้อดี, ความได้เปรียบ ส่วน Disadvantages แปลว่า ข้อเสีย, ความเสียเปรียบ ส่วนมากจะพบได้ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 โดยการเขียน Essay แบบนี้ ผู้สอบจะต้องอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของประเด็นที่ข้อสอบให้มาอย่างเป็นกลางและมีเหตุมีผล

 

ตัวอย่างข้อสอบ Advantages and Disadvantages essay ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Advantages and Disadvantages essay ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 นั้น จะมีประเด็นหนึ่งมาให้ แล้วให้ผู้สอบอธิบายทั้งข้อดีและข้อเสียของประเด็น ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

IELTS Advantages and Disadvantages essay
IELTS Advantages and Disadvantages essay

Advantages and Disadvantages essay มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Advantages and Disadvantages essay ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

  • Introduction เขียนด้วยการเกริ่นนำ ทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ ซึ่งไม่แนะนำให้ใช้การลอกโจทย์มาเขียนทั้งหมด แต่ควรใช้วิธีการ paraphrase แทน และให้บอกว่าเราจะอธิบายอะไรบ้างใน essay นี้
  • Body paragraph 1 เขียน advantages 2 ข้อ โดยแต่ละข้อจะต้องมีการอธิบาย และหากเป็นไปได้แนะนำให้ยกตัวอย่างไปด้วยเลย จากนั้นจึงค่อยเขียนข้อถัดมา แล้วให้อธิบายพร้อมยกตัวอย่างเช่นเดิม
  • Body paragraph 2 เขียน disadvantages ซึ่งใช้หลักการเดียวกับ advantages เลย คือให้อธิบายรายละเอียดและยกตัวอย่างประกอบ จากนั้นจึงค่อยเริ่มอธิบาย disadvantages ข้อถัดไปต่อ
  • Conclusion เขียนสรุปโดยการทบทวน advantages and disadvantages เพียงแค่ประเด็นหลัก ๆ เท่านั้น และอาจจะต่อด้วยการให้ความเห็นทิ้งท้ายปิดประโยคไว้

 

ตัวอย่างประโยคใน Advantages and Disadvantages essay

การเขียน Advantages and Disadvantages ส่วนที่สำคัญคือการอธิบายในช่วง Body paragraph 1 และ 2 ตัวอย่างประโยคของการเขียน เช่น

  • ตัวอย่างประโยคขึ้นต้นใน Body paragraph 1 : The two main advantages of developed tourism industry are boost in country’s economy and a large number of new job openings for the local people.
  • ตัวอย่างประโยคขึ้นต้นใน Body paragraph 2 : However, tourism also has some major disadvantages like destruction of popular tourist destinations and development of illegal economic activities.

 

เกณฑ์คะแนนของ Advantages and Disadvantages essay

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

เรียน IELTS Writing Advantages and Disadvantages essay รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สเรียนที่สอนครบทุกพาร์ท ทั้ง IELTS Writing, Reading, Listening, Speaking ซึ่งในพาร์ทการเขียนก็มีสอนทุกแบบ ไม่ว่าจะเป็น Advantages and Disadvantages essay และการเขียนแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีสอนปรับพื้นฐาน Grammar และมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกทำกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังอยากเรียน IELTS หรือกำลังมองหาที่เรียนอยู่ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ