fbpx

IELTS Line Graph

IELTS Line Graph
Reading Time: 2 minutes

IELTS Line Graph คืออะไร

Line Graph คือ รูปแบบการเขียน IELTS Writing Task 1 ที่เน้นให้อธิบายข้อมูลจากกราฟเส้น ซึ่งแสดงการขึ้น-ลงของข้อมูล หรืออาจจะเป็นกราฟเส้นแบบคงที่ก็ได้ ข้อสอบพาร์ทนี้ต้องเขียนไม่ต่ำกว่า 150 คำ โดยข้อมูลในกราฟเส้นจะมีความสำคัญทั้งแนวตั้งและแนวนอน ดังนั้น ผู้สอบจะต้องสังเกตข้อมูลให้ครบถ้วน ว่าในกราฟนั้น ๆ ประกอบไปด้วยข้อมูลอะไรบ้าง เช่น ช่วงเวลา ปี และชุดข้อมูลต่าง ๆ

 

IELTS Line Graph และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก Line Graph แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟข้อมูลที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ไม่ว่าจะเป็น Pie Chart, Bar Chart, Table Chart, Flow Chart, Diagram หรือ แผนภาพ ซึ่งจะมีทั้ง Map Diagram และ Process Diagram ซึ่งในการสอบ IELTS สนามสอบจริง แม้เราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น แต่เนื่องจากเราจะไม่รู้ล่วงหน้า ดังนั้น การเตรียมตัวสอบจึงต้องผ่านการฝึกให้ครบทุกแบบ

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Line Graph ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Line Graph ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น จะมีข้อมูลแสดงแบบกราฟเส้นมาให้ ซึ่งในกราฟจะประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลต่าง ๆ เช่น ปี ปริมาณ การเพิ่มขึ้น-ลดลงของข้อมูล ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Line Graph
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Line Graph
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Line Graph
ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Line Graph

 

Line Graph มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Line Graph ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Introduction

เขียนเกริ่นนำ ทวนโจทย์หรือคำถามที่ข้อสอบกำหนดมาให้ โดยให้ใช้คำอธิบายที่แตกต่างแต่ความหมายยังคงเดิม และไม่ควรลอกโจทย์ลงมาเขียนทั้งหมด

Overview

เขียนอธิบายข้อมูลแบบเน้นภาพรวม โดยยังไม่ลงรายละเอียด หรือเฉพาะเจาะจะข้อมูลใดเป็นพิเศษ

Specific features

จัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้มาตามคุณลักษณะบางอย่าง เช่น จัดกลุ่มตามประเทศ ก็ให้อธิบายรายละเอียดของแต่ละประเทศ ซึ่งทั้ง Overview และ Specific features จะจัดอยู่ในส่วนของ Body และการเขียนแนวนี้ ไม่จำเป็นต้องสรุปข้อมูลก็ได้ เนื่องจากไม่ใช่การแสดงความคิดเห็น แต่เป็นการเขียนเน้นอธิบายข้อมูล

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน Line Graph

การเขียน Line Graph ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
steep adjective ชัน
an increase noun การเพิ่มขึ้น
a peak noun จุดที่สูงสุดของกราฟ
a fluctuation noun ความผันผวน
a decrease noun การลดลง
rapid adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
to show an upward trend Phrases ขาขึ้น
to show a downward trend Phrases ขาลง
sharply adverb มาก
steady adjective เรื่อย ๆ

 

เกณฑ์คะแนนของ Line Graph

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Related Posts