fbpx

IELTS Summary information

IELTS summary information
Reading Time: 2 minutes

IELTS Summary information คือออะไร

Summary information หรือ Summary Completion คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ Reading IELTS โดยข้อสอบจะมี Passage ให้อ่านและให้ผู้สอบเลือกคำศัพท์ที่ถูกต้องใส่เข้าไปในช่องว่างที่โจทย์กำหนดให้ ซึ่งตัวเลือกที่ให้มามักจะมีเยอะกว่าคำถาม เช่น มีช่องว่างให้เติม 4 ช่อง แต่มีตัวเลือกมาให้ 8 ตัวเลือก เป็นต้น โดยข้อสอบ IELTS Reading จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Summary information, Sentence Completion, Short answer questions, Note Completion, Multiple choices, Matching Sentence, Matching Features, Matching Headings, Matching information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

ตัวอย่างข้อสอบ IELTS Summary information Reading

ข้อสอบ IELTS Reading แบบ Summary information นั้น จะมี passage สั้น ๆ เป็นเหมือนการสรุปเรื่องจากบทความที่เราได้อ่าน โดยใน passage ของโจทย์นั้นจะมีช่องว่างให้เราเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไป ตัวอย่างข้อสอบ ดังรูป

เทคนิคการทำข้อสอบ Summary information ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Summary information นั้น ผู้สอบสามารถนำเทคนิคเหล่านี้ไปใช้ได้ คือ

1. ลองพยายามคาดเดาคำตอบดูก่อนที่จะเลือกคำตอบในตัวเลือก

2. คำตอบที่ถูกต้องควรถูกหลักไวยกรณ์ด้วย ดังนั้น หากตัวเลือกที่คิดว่าใช่ไม่ต้องตามหลักไวยกรณ์ คำตอบนั้นมักไม่ใช่คำตอบที่ถูกต้อง

3. ต้องไม่มองข้ามคำที่เป็น synonyms และ paraphrases

4. อย่าใช้เวลาคิดหรือจมกับข้อใดข้อหนึ่งนานจนเกินไป หากไม่สามารถหาคำตอบที่มั่นใจได้ ให้ทำเครื่องหมายไว้ก่อนว่าน่าจะเป็นคำตอบไหนได้บ้าง แล้วไปทำข้ออื่นที่อาจจะง่ายกว่าก่อน

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Summary information หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band scoreRaw score out of 40
515
623
730
835

ฝึกทำข้อสอบ Summary information ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Summary information สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://ieltsliz.com ตัวอย่างบางส่วน เช่น

จาก passage และคำถามดังกล่าว เราจะเห็นได้ว่าข้อสอบจะให้ตัวเลือกมาเกินกว่าช่องว่างที่จะต้องเติม ซึ่งคำตอบที่ได้คือ

1. = C
2. = I
3. = B
4. = H
5. = E
6. = J

ทดลอง เรียน IELTS Online Free กับ CHULATUTOR​​

เรียน IELTS
Related Posts