fbpx

IELTS Problem – Solution Essay

IELTS Problem – Solution Essay

Problem – Solution Essay คืออะไร

Problem – Solution Essay คือ การเขียนเรียงความภาษาอังกฤษประเภทปัญหาและเสนอทางแก้ไข ซึ่งส่วนมากจะพบได้ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 การเขียน Essay แบบนี้ควรใช้เวลา 40 นาที โดยผู้สอบจะต้องวิเคราะห์โจทย์ให้ได้ว่าปัญหาคืออะไร และจะมีแนวทางแก้ไขปัญหานั้นได้อย่างไรบ้าง ตัวอย่างโจทย์แนว Problem and Solution เช่น “Modern children are suffering from the diseases that were once considered to be meant for adults only. Obesity is a major disease prevalent among children. What are its cause and what solutions can be offered?

 

ตัวอย่าง Problem – Solution Essay ในข้อสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Problem – Solution Essay ในข้อสอบ IELTS Task 2 นั้น จะมีประเด็นปัญหามาให้ แล้วให้เราบอกถึงปัญหา ว่าปัญหานั้นคืออะไร และจะมีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง เช่น

  • An increasing number of professionals, such as doctors and teachers, are leaving their own poorer countries to work in developed countries. What problems does this cause? What solutions can you suggest to deal with this situation?
  • More and more wild animals are on the verge of extinction and others are on the endangered list. What are the reasons for this? What can be done to solve this problem?
IELTS Problem Solution Essay
IELTS Problem Solution Essay

Problem – Solution Essay มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Problem – Solution Essay ในข้อสอบ IELTS Writing Task 2 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้

  • Introduction เป็นส่วนเกริ่นนำที่ให้เราพูดถึงปัญหาที่โจทย์ให้รายละเอียดมา ว่าปัญหานั้นคืออะไร มีวิธีการแก้อย่างไรบ้าง โดยบอกแค่สั้น ๆ ยังไม่ต้องขยายความมากนัก
  • Body Paragraph 1 เป็นส่วนที่พูดถึงวิธีการแก้ไขอย่างละเอียด โดยแนะนำว่าให้หาข้อมูลที่น่าเชื่อถือหรือสมเหตุสมผลมาประกอบการอธิบายในส่วนนี้ด้วย
  • Body Paragraph 2 ให้อธิบายแนวทางการแก้ไขข้อที่ 2 โดยใช้หลักการเดียวกันกับ Paragraph 1 และจะต้องไม่ลืมที่จะยกเหตุผลประกอบด้วย
  • Conclusion เป็นส่วนสุดท้ายที่เราต้องสรุปใจความสำคัญของสิ่งที่เขียนอีกครั้ง

 

Problem – Solution Essay กับตัวอย่างคำเชื่อมที่มักใช้บ่อย

คำเชื่อม ความหมาย
Also เหมือนกัน
The first is that อันดับแรก
For Example ตัวอย่างเช่น
On the other hand ในทางกลับกัน, ในอีกทางหนึ่ง
A further point is that ประเด็นต่อไปคือ
In conclusion โดยสรุป
such as อย่างเช่น, อาทิ

 

เกณฑ์คะแนนของ Problem – Solution Essay

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ไม่ว่าจะเป็นการเขียนแบบ Problem – Solution Essay หรือแบบอื่น ๆ จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

เรียน IELTS Writing Problem – Solution Essay รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สเรียนที่สอนครอบคลุมแบบครบทุกพาร์ท ทั้ง Problem – Solution Essay และการเขียนแบบอื่น ๆ นอกจากนี้ยังมีสอน Grammar, Reading, Listening และ Speaking อยู่ในคอร์สเดียวกันด้วย จึงทำให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบได้ครบในคอร์สเดียว ซึ่งนอกจากการเรียนปรับพื้นฐาน เรียนเนื้อหาต่าง ๆ ของ IELTS แล้ว เรายังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกทำกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังอยากเรียน IELTS หรือกำลังมองหาที่เรียนอยู่ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ