IELTS Bar Chart

IELTS Bar Chart
Reading Time: 2 minutes

IELTS Bar Chart คืออะไร

Bar Chart คือ รูปแบบการเขียน IELTS Writing Task 1 ที่เน้นให้อธิบายข้อมูลจากกราฟแท่ง ซึ่งอาจจะเป็นกราฟแนวนอนหรือกราฟแนวตั้งก็ได้ โดยแท่งสี่เหลี่ยมของกราฟจะแบ่งเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล แต่ละแท่งมีความสูงแตกต่างกันออกไป ซึ่งก็หมายถึงปริมาณของข้อมูลที่ไม่เท่ากัน ทั้งนี้ ผู้สอบจะต้องแยกแยะข้อมูลได้ว่า ในส่วนแนวตั้งให้ข้อมูลอะไร และส่วนแนวนอนเป็นข้อมูลใด เพื่อให้การเขียนตอบนั้นมีความถูกต้องตรงประเด็น

 

IELTS Bar Chart และกราฟแบบต่าง ๆ ในข้อสอบ Writing

นอกจาก Bar Chart แล้ว ข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ยังมีกราฟข้อมูลที่ให้เราเขียนอธิบายอีกหลายแบบ ดังนี้

ซึ่งในการสอบ IELTS จริง ๆ เราจะเจอเพียงแบบใดแบบหนึ่งจากทั้งหมดนี้ ดังนั้น ก่อนลงสนามสอบจริง ผู้สอบจึงจำเป็นต้องเตรียมฝึกไว้ทุกแบบ เนื่องจากเราไม่รู้เลยว่าเราจะเจอกราฟแบบใดนั่นเอง

 

ตัวอย่างข้อสอบแบบ Bar Chart ในการสอบ IELTS

โจทย์ของพาร์ทการเขียนแบบ Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 นั้น จะมีกราฟข้อมูลแบบแท่งมาให้ ในกราฟจะประกอบไปด้วยกลุ่มข้อมูลเพื่อให้ประกอบการเขียน Essay ลงไป ตัวอย่างข้อสอบ เช่น

IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart
IELTS Bar Chart

Bar Chart มีวิธีการเขียนยังไงบ้าง

โครงสร้างการเขียนของ Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 ประกอบไปด้วยส่วนต่าง ๆ ได้แก่

Introduction

เป็นการเขียนเกริ่นนำ โดยการเขียนสิ่งที่แสดงอยู่บนแผนภูมิ แนะนำเขียนไม่เกิน 2 บรรทัด และไม่ควรลอกโจทย์ลงมาเขียน แต่ให้ใช้การปรับคำแต่ความยังคงเดิมแทน

Overview

เขียนอธิบายข้อมูลแบบเน้นภาพรวม เขียนสั้น ๆ เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหลักบนแผนภูมิ

Specific features

จัดกลุ่มของข้อมูลที่ได้มาตามคุณลักษณะบางอย่าง เช่น จัดกลุ่มตามประเทศ ก็ให้อธิบายรายละเอียดของแต่ละประเทศ

 

คำศัพท์ที่ใช้บ่อยใน Bar Chart

การเขียน Bar Chart ในข้อสอบ IELTS Writing Task 1 มีคำศัพท์ที่ใช้บ่อย ยกตัวอย่างเช่น

คำศัพท์ ประเภทคำ ความหมาย
a rise noun การเพิ่มขึ้น
an increase noun การเพิ่มขึ้น
a growth noun การเพิ่มขึ้น
a fluctuation noun ความผันผวน
a decrease noun การลดลง
rapid Adjective ทันที, อย่างรวดเร็ว
gentle Adjective เล็กน้อย
to rise verb เพิ่มขึ้น
to fall verb ลดลง
to show an upward trend Phrases ขาขึ้น
to show a downward trend Phrases ขาลง

 

เกณฑ์คะแนนของ Bar Chart

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing ทั้งหมด จะดูจากองค์ประกอบต่าง ๆ ได้แก่

  • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
  • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
  • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
  • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์
Related Posts