fbpx

IELTS Connector

IELTS Connector

Connector คืออะไร

Connector คือ คำเชื่อมในภาษาอังกฤษที่ทำหน้าที่เชื่อมประโยคและคำต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ซึ่งมีทั้งคำเชื่อมในเชิงขัดแย้ง คำเชื่อมในเชิงคล้อยตามหรือสอดคล้องกัน คำเชื่อมที่บ่งบอกให้เลือก รวมไปถึงคำเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกัน โดยส่วนใหญ่คำเชื่อมเหล่านี้จะถูกใช้ในงานเขียนค่อนข้างเยอะ โดยเฉพาะข้อสอบ IELTS, TOEFL และพาร์ท Writing ของข้อสอบอื่น ๆ

 

Connector มีกี่แบบ

ประเภทของคำเชื่อม หรือ Connector แบ่งตามการใช้งานได้ 4 แบบ ดังนี้

 • คำเชื่อมแบบขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน เช่น but = แต่, however = อย่างไรก็ตาม, still = แต่ก็ยัง , yet = แต่
 • คำเชื่อมแบบคล้อยตามหรือสอดคล้องกัน เช่น and = และ, both…and… = ทั้ง…..และ…., not only…but also… = ไม่เพียงแต่….แต่ยัง….อีกด้วย, as well as = เช่นเดียวกับ, and also = และยัง….ด้วย, besides =นอกจากนี้
 • คำเชื่อมแบบให้ตัวเลือก เช่น or = หรือ, either…..or… = …..หรือ…..ก็ได้, neither….nor… = ไม่ทั้ง…และ…., otherwise = มิฉะนั้น
 • คำเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น so = ดังนั้น, because = เพราะว่า, therefore = ดังนั้น, Since = เพราะว่า

 

Connector ใช้ยังไง ตัวอย่างประโยค

คำเชื่อมแบบขัดแย้งหรือตรงข้ามกัน เช่น

 • He is poor, but he is happy. เขาจนแต่เขาก็มีความสุข

คำเชื่อมแบบคล้อยตามหรือสอดคล้องกัน เช่น

 • Ammy can speak both English and Chinese. แอมมี่พูดได้ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาจีน

คำเชื่อมแบบให้ตัวเลือก เช่น

 • Do you like coffee or tea? คุณชอบกาแฟหรือชา

คำเชื่อมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นเหตุเป็นผลกัน เช่น

 • I came here because I wanted to see him. ฉันมาที่นี่เพราะฉันต้องการพบเขา

 

Connector สำคัญกับ IELTS Writing ยังไง

เกณฑ์การให้คะแนน IELTS Writing มีการพิจารณาเรื่องการใช้คำเชื่อมอยู่ด้วย โดยดูควบคู่ไปกับการวางลำดับการเขียน essay ดังนั้น คำเชื่อมจึงมีความสำคัญกับ IELTS Writing เป็นอย่างมาก ซึ่งเกณฑ์การคิดคะแนนพาร์ทการเขียนทั้งหมด ประกอบไปด้วย

 • Task Response คือ การตอบที่ตรงคำถาม มีเหตุผลสนับสนุน ซึ่งต้องมีความสอดคล้องกับประเด็นที่เขียน
 • Coherence and Cohesion คือ การวางลำดับการเขียนอย่างเหมาะสม มีการใช้คำเชื่อมต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง
 • Lexical Resource คือ ความหลากหลายในการใช้คำศัพท์ และความถูกต้องในการสะกดคำ
 • Grammatical range and accuracy คือ ความถูกต้องตามหลักไวยากรณ์

 

เรียน Connector รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล เป็นคอร์สเรียนที่สอนทั้ง Connector และการปรับพื้นฐาน Grammar ทั้งหมดที่ต้องใช้ทำข้อสอบ IELTS Writing นอกจากนี้ยังมีสอนวิธีการทำข้อสอบพาร์ทอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็น IELTS Reading, Listening และ Speaking ให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการสอบโดยไม่ต้องเรียนหลายคอร์ส ซึ่งไม่เพียงแต่จะได้เรียนเนื้อหาทั่วไปของแต่ละพาร์ทเท่านั้น แต่เรายังมีแนวข้อสอบให้ได้ฝึกทำกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ต้นจนจบคอร์สอีกด้วย ใครที่กำลังอยากเรียน IELTS หรือกำลังมองหาที่เรียนอยู่ คอร์สนี้จะช่วยให้คุณทำข้อสอบได้ง่ายขึ้นอย่างแน่นอน

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ