fbpx

IELTS Matching information

IELTS Matching information

Matching information คืออะไร

Matching information คือ ประเภทคำถาม (Question Type) รูปแบบหนึ่งของการสอบ IELTS Reading โดยข้อสอบจะให้ผู้สอบจับคู่ระหว่างเนื้อหาในแต่ละ Paragraph ของ Passage กับข้อมูลที่โจทย์กำหนดมาให้ ซึ่งการจะทำข้อสอบส่วนนี้ให้ได้คะแนนดี จำเป็นต้องเข้าใจ Main idea ของเรื่องนั้น ๆ เป็นอย่างดี เพื่อจะได้สามารถเลือกจับคู่ได้อย่างถูกต้อง โดยข้อสอบ IELTS จะให้เวลาทำข้อสอบทั้งหมด 60 นาที ในการสอบแต่ละครั้งอาจจะเจอคำถามหลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นแบบ Matching information, Matching Features, Matching Headings, Matching Sentence, Multiple choices, Note Completion, Short answer questions, Sentence Completion, Summary information, Yes/No/Not Given, True/False/Not Given และ Table Completion

 

ตัวอย่างข้อสอบ Matching information ใน IELTS Reading

ielts matching information
ielts matching information

เทคนิคการทำข้อสอบ Matching information ใน IELTS Reading

การทำข้อสอบ IELTS Reading แบบ Matching information นั้น ผู้สอบจะต้องเข้าใจ main idea ของเนื้อเรื่องอย่างชัดเจน เพื่อให้สามารถตีความและเลือก information มาจับคู่ได้อย่างถูกต้อง โดยเรามีเทคนิคการทำข้อสอบพาร์ท Reading สำหรับโจทย์แบบ Matching information ดังนี้

  1. ลำดับของ information ไม่ได้เรียงไปตามแต่ละ paragraph ดังนั้น ไม่ควรเดาโดยการเรียงไปตามลำดับ
  2. อ่านคำถามก่อนเพื่อดูว่าเราต้องโฟกัสเรื่องอะไรบ้าง
  3. หา main idea และ keyword ของทั้งเนื้อหาในแต่ละ paragraph และของ information ที่โจทย์กำหนดมาให้
  4. ทำจากคำถามที่ง่ายที่สุดก่อน

 

เกณฑ์คะแนนข้อสอบ IELTS Reading

คะแนนสอบของ IELTS พาร์ท Reading ไม่ว่าผู้สอบจะเจอคำถามแบบ Matching information หรือแบบอื่น ๆ คะแนนดิบจากการทำข้อสอบจะถูกแปลงไปเป็นระบบ Band Score ที่มีคะแนนเต็ม 9.0 โดย IELTS Reading มีการคิดคะแนน ดังนี้

Academic Reading
Band score Raw score out of 40
5 15
6 23
7 30
8 35

 

ฝึกทำข้อสอบ Matching information ใน IELTS Reading

ผู้ที่กำลังจะสอบ IELTS และอยากลองฝึกทำข้อสอบ Reading แบบ Matching information สามารถเข้าไปฝึกได้ที่ www.ielts.org หรือ https://ieltsliz.com ตัวอย่างบางส่วน ดังนี้

โจทย์ในข้อสอบกำหนด information และมี passage แบ่งเป็น paragraph ไว้ ได้แก่

ielts matching information
ielts matching information
ielts matching information
ielts matching information

คำตอบที่ได้สำหรับการ Matching information คือ

1. = C
2. = A
3. = C
4. = B
5. = B
6. = C

 

เรียนติว IELTS Matching information รับรองผล

คอร์สเรียน IELTS รับรองผล สำหรับผู้ที่ต้องการสอบ IELTS โดยเฉพาะ ครอบคลุมทั้งส่วนที่เป็น Matching information และอื่น ๆ สอนครบทุกพาร์ททั้ง Reading, Writing, Listening และ Speaking มาพร้อมกับการสอนพื้นฐาน Grammar ที่จะช่วยให้คนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษมานานหรือลืมพื้นฐานไปแล้ว สามารถเรียนในคอร์สนี้ได้สบาย ๆ ไม่ว่าจะเป็น Question Type แบบ Matching หรือแบบไหน ๆ คอร์สนี้ก็มีสอนครบ

 


รหัสคอร์ส วันเรียน รอบ เวลา หมายเหตุ Test Date Exam
เหลือที่นั่ง อาจารย์
IB220122 22 ม.ค. - 20 เม.ย. ส-อา 10:00-16:00
[เต็มแล้ว]
0 เอมิ