fbpx

MBA UMT ป.โท บริหารธุรกิจ ม.การจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

MBA UMT
Reading Time: < 1 minute

MBA UMT มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น

การได้มีโอกาสเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยพัฒนาความรู้ ความสามารถให้กับผู้เรียนได้มากขึ้นกว่าเดิมอีกหลายเท่าตัว โดยเฉพาะในด้านบริหารธุรกิจที่สามารถนำเอาไปใช้งานได้จริง เพราะปัจจุบันทุกธุรกิจต้องการคนมีความรู้ความสามารถเพื่อเข้าไปพัฒนาให้เติบโตอย่างเห็นผลภายในระยะเวลาอันแสนรวดเร็ว MBA UMT ของมหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น ก็จัดเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ สำหรับใครที่ต้องการเข้าเรียนปริญญาโทหลักสูตรบริหารธุรกิจของที่นี่หลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

 • แผน ก หลักสูตร ก2 เป็นแผนการเรียนที่ต้องทำวิทยานิพนธ์ เทียบออกมาเป็น 12 หน่วยกิต บวกกับการศึกษารายวิชาทั่วไปอีก 24 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต
 • แผน ข แผนการเรียนนี้ไม่ต้องทำวิทยานิพนธ์แต่จะแบ่งออกเป็นการค้นคว้าอิสระ 6 หน่ววกิต บวกกับการศึกษารายวิชาทั่วไปอีก 30 หน่วยกิต รวมทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต

ในด้านของวิชาเรียนของ MBA UMT ก็มีรายวิชาที่น่าสนใจและเป็นประโยชน์กับผู้เรียนอยู่หลายตัวเช่นกัน โดยขอยกตัวอย่างวิชา เช่น

 • การจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการแข่งขัน
 • การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาพรสวรรค์
 • การจัดการห่วงโซ่อุปทานระดับโลก

หัวใจหลักของการเปิดหลักสูตร MBA UMT เพื่อมุ่งหวังในการผลิตบุคลาการที่มีความรู้ความสามารถ เชี่ยวชาญอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับแนวทางบริหารธุรกิจให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสากล จึงไม่ใช่แค่การเรียนเพื่อนำความรู้ไปใช้แต่ต้องอยู่บนพื้นฐานแห่งคุณธรรม จริยธรรม สร้างประโยชน์ให้กับสังคมส่วนรวมด้วย รู้จักการวิเคราะห์ การวิจัยชิ้นงานอย่างถูกต้อง พร้อมนำผลที่ได้ไปปรับใช้ ช่วยบูรณาการองค์กรให้เติบโตไปข้างหน้าอย่างแข็งแรง เกิดประสิทธิภาพให้เป็นไปตามแนวทางที่คาดหวัง ได้ประสิทธิผลแบบที่ต้องการ สอดคล้องกับนโยบายของธุรกิจ

ด้านวัตถุประสงค์หลักของการเปิดหลักสูตร MBA UMT จะแบ่งออกได้เป็น 3 เรื่องใหญ่ ๆ เพื่อให้ทุกคนทำความเข้าใจตรงกันในการเข้ามาเรียนที่นี่ ได้แก่

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ความสามารถในการวิเคราะห์ปัญหา และสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจในเมืองไทย เป็นไปตามครรลองอันเหมาะสม มีจรรยาบรรณที่ดีในการประกอบอาชีพของตนเอง
 • เติมเต็มความรู้ด้านการวิจัย พร้อมพัฒนาทักษะในเรื่องนี้ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิมรวมไปถึงมีทักษะในการวิเคราะห์ พร้อมบริหารจัดการธุรกิจเชิงบูรณาการ เมื่อเกิดความรู้อย่างถูกต้องก็สามารถนำไปปรับใช้งานได้จริง เกิดผลดีต่อทั้งองค์กรและสังคมไทยในอนาคต
 • ตอบสนองนโยบายด้านการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับด้านธุรกิจให้เกิดความสามารถมากที่สุด พร้อมนำสิ่งที่ได้ไปใช้แก้ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นภายในองค์กรอย่างเห็นผล เป็นไปตามหลักบริหารธุรกิจที่ถูกต้องที่สุด

ในส่วนของอาชีพที่หลาย ๆ คนอาจมีข้อสงสัยว่าเมื่อเรียนจบ MBA UMT แล้วจะสามารถประกอบอาชีพอะไรได้บ้าง ก็มีแนวทางดี ๆ มาแนะนำ

 • ทำงานกับหน่วยงานราชการประเภทต่าง ๆ ที่ต้องการผู้มีความรู้ด้านบริหารธุรกิจ
 • ทำงานกับหน่วยงานเอกชนในกลุ่มธุรกิจหลากหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นในประเทศ ต่างประเทศ หรือบริษัทร่วมทุนระหว่างประเทศในตำแหน่งที่สูงขึ้นกว่าพนักงานทั่วไป
 • ประกอบอาชีพอิสระ ทำธุรกิจส่วนตัวทุกประเภท

ภาพรวมของการเรียน MBA UMT ถือว่าได้ความรู้ครบถ้วนในด้านหลักสูตรที่มีความเข้มข้นจากอาจารย์ผู้สอนที่มากด้วยความรู้และประสบการณ์ ซึ่งไม่ใช่แค่การสอนภาคทฤษฎีในห้องเรียนเท่านั้น แต่ยังมีการดูงานนอกสถานที่ การยกกรณีศึกษาตัวอย่าง รวมถึงการเชิญวิทยากรที่มีความสามารถเข้ามาแนะนำประสบการณ์ดี ๆ เพื่อให้เรียนรู้ถึงวิธีแก้ไขปัญหา การวิเคราะห์แนวทางทำธุรกิจอย่างถูกต้องด้วย

MBA UMT
MBA UMT

สมัครเรียน MBA UMT ทำอย่างไร

มาถึงขั้นตอนของการสมัครเรียน MBA UMT ที่การันตีเลยว่าไม่ยุ่งยากอย่างที่คิด เพียงแค่ทำความเข้าใจและปฏิบัติตามแนวทางต่าง ๆ ก็พร้อมเข้าสู่การเรียนตามที่คาดหวังเอาไว้ได้ทันที โดยมีคำแนะนำดังนี้

 • ให้ทำการคลิกเข้าไปยังเว็บไซต์ https://www.umt.ac.th/
 • เลื่อนไปจนถึงแถบด้านล่างจะเห็นตัวเลือกสมัครเรียน
 • ให้เลือกไปที่ Application
 • ทำการกรอกข้อมูลต่าง ๆ อย่างละเอียดครบถ้วน ถูกต้อง ชัดเจน พร้อมเลือก MBA UMT ในการสมัคร
 • แนบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่ทางสถาบันต้องการ
 • ตรวจเช็คข้อมูลอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 • จัดการพิมพ์ใบสมัครออกมาเพื่อรอชำระเงินกับธนาคารที่สถาบันได้กำหนดเอาไว้

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA UMT

อย่างไรก็ตามก่อนทำการสมัครเรียนอยากแนะนำให้ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองก่อนเพื่อความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่ง MBA UMT ได้มีการกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ เอาไว้ให้กับผู้ที่สนใจดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือ ทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาในการสมัคร
 • หากมีคะแนนการวัดผลทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL , IELTS , CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • คุณสมบัติอื่น ๆ อันเป็นไปตามข้อบังคับที่ทางสถาบันได้กำหนดเอาไว้

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA UMT

เรื่องสุดท้ายที่ไม่พูดถึงคงไม่ได้จริง ๆ สำหรับค่าใช้จ่ายในการเข้าเรียนกับ MBA UMT เนื่องจากหลาย ๆ คนต้องประเมินความพร้อมของตนเองในด้านนี้ด้วยว่าจะไม่เกิดอุปสรรคอื่น ๆ ตามมาระหว่างเรียนเพราะจะเสียโอกาสไปเปล่า ๆ โดยค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ แบ่งออกได้ดังนี้

 • ค่าสมัคร 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว
 • ค่าขึ้นทะเบียน 1,000 บาท จ่ายครั้งเดียว
 • ค่าประกัน 2,000 บาท จ่ายครั้งเดียว
 • ค่าการศึกษาในแต่ละเทอมประมาณ 45,000 บาท จ่ายทั้งหมด 3 ครั้ง

รวมทั้งสิ้นค่าใช้จ่าย MBA UMT ตลอดหลักสูตรจะตกประมาณ 135,000 – 139,000 บาท ขึ้นอยู่กับแผนการเรียน

Related Posts