fbpx

MBA BTU สรุปให้ครบสำหรับ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.กรุงเทพธนบุรี

MBA BTU
Reading Time: < 1 minute

MBA BTU มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี

เพื่อเพิ่มศักยภาพของตนเองในการเรียนรู้ของตนเอง พร้อมพัฒนาความรู้ความสามารถให้มากขึ้นกว่าเดิม การมีโอกาสได้เรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจึงเป็นอีกสิ่งสำคัญที่ห้ามมองข้ามเด็ดขาด ซึ่ง MBA BTU ของมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีก็เป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญจึงทำให้ได้รับความรู้กลับไปอย่างเต็มที่จากผู้สอนมากด้วยประสบการณ์ ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตรใหญ่ ๆ ประกอบไปด้วย

 • แผนการเรียน ก ก2 จำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน, วิชาบังคับ, วิชาเลือก และวิทยานิพนธ์
 • แผนการเรียน ข จำนวนหน่วยกิตทั้งสิ้น 36 หน่วยกิต แบ่งเป็นหมวดวิชาเสริมพื้นฐาน, วิชาบังคับ, วิชาเลือก และสารนิพนธ์

จากแผนการเรียนจะเห็นว่าผู้เรียนสามารถเลือกแบบที่ตนเองต้องการได้ ในกรณีที่ทำวิทยานิพนธ์ก็จะได้รับความรู้เรื่องนั้น ๆ อย่างเจาะลึก รู้จริง ส่วนคนที่ทำสารนิพนธ์ก็จะมีโอกาสได้ค้นคว้าหาข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติม เป็นการยกระดับองค์ความรู้ของตนเองให้มากขึ้นไปอีกขั้น เพื่อนำไปใช้ในหน้าที่การงานของตนเอง ดังนั้นไม่ว่าจะเลือกเรียนหลักสูตรใดก็ถือว่าตอบโจทย์ทั้งสิ้น

ด้านวิชาเรียนของ MBA BTU ไม่ได้มีวิชาเอกแต่รายวิชาทั่วไปก็ถือว่าน่าสนใจมาก ๆ ตัวอย่างวิชาที่ช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนเช่น พฤติกรรมองค์กรและการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์, ภาวะผู้นำและการจัดการวัฒนธรรมองค์กร, การจัดการนวัตกรรมและการเป็นผู้ประกอบการ, การจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน, การสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ เป็นต้น

ในเรื่องของสภาพแวดล้อมการเรียนต้องยอมรับว่า MBA BTU ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความพร้อมอย่างมาก นั่นเพราะสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ครบครัน ห้องเรียนทันสมัย มีระบบต่าง ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้ใช้งานกันอย่างเต็มที่ เสริมบรรยากาศในการเรียนให้น่าสนใจมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม ทั้งนี้ยังเพิ่มโอกาสที่ผู้เรียนจะพัฒนาความรู้ของตนเองอย่างเต็มที่ เมื่อเรียนจบนำเอาวิชาที่ได้ไปปรับใช้ในการทำงานเพื่อพัฒนาธุรกิจหรือองค์กรให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป

ตามแนวทางของ MBA BTU ต้องการให้ผู้เรียนก้าวได้ทันตามโลกในยุคปัจจุบันที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ทุกคนต้องมีการปรับตัวเพื่ออนาคตที่เติบโตอย่างมั่นใจ สามารถแข่งขันกับโลกภายนอกได้อย่างแข็งแกร่ง ทั้งหมดนี้นับเป็นปัจจัยอันก่อให้เกิดความสำเร็จได้ไม่ยาก หลักสูตรนี้จึงมุ่งเน้นการสร้างทักษะและฝึกวิธีบริหารจัดการอันดีให้กับผู้เรียนทุกคน นำไปเพิ่มมูลค่าให้กับตนเองและองค์กรจนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางเอาไว้ ตลอดจนนำประเทศไปสู่ความยั่งยืน และต้องมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคมด้วย ซึ่งวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแบ่งแยกย่อยออกได้อีกดังนี้

 • ผลิตมหาบัณฑิตที่อัดแน่นไปด้วยความรู้ความสามารถด้านบริหารธุรกิจ พร้อมมอบประสบการณ์เพื่อใช้ศาสตร์และศิลป์ของวิธีบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้เกิดความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย
 • ผลิตมหาบัณฑิตให้มีเจตคติที่ดีในวิชาชีพของตนเอง มีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม
 • ผลิตมหาบัณฑิตเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในองค์กร รวมถึงการเป็นนักบริหารมืออาชีพ

ภาพรวมของ MBA BTU ถือว่าผู้เรียนจะได้รับความรู้อย่างเต็มที่จากผู้สอนที่มากด้วยประสบการณ์ เน้นย้ำหลักสูตรการเรียนแบบเข้มข้น มีการค้นคว้านอกเวลาเรียนเพื่อเพิ่มความรู้ให้กับตนเองมากขึ้น ทั้งนี้ยังมีการยกกรณีศึกษาตัวอย่าง รวมถึงวิทยากรภายนอกมาบอกเล่าประสบการณ์ดี ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการวิเคราะห์และรู้ตัวอย่างวิธีแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้อง เก็บเกี่ยวความรู้เพื่อนำไปปรับใช้หากต้องเจอสถานการณ์จริงในอาชีพการงานของตนเอง

นอกจากนี้เมื่อเรียนจบไปแล้วยังสามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายทั้งในระดับพนักงาน, หัวหน้าฝ่าย หรือระดับผู้บริหาร ด้วยความสามารถที่มีจะยิ่งเพิ่มตำแหน่งและค่าตอบแทนให้มากขึ้นไปอีกลำดับ พร้อมกันนี้คนที่ประกอบธุรกิจส่วนตัวก็มีสิทธิ์เติบโตตามความคาดหวังของตนเองด้วยเช่นกัน

MBA BTU
MBA BTU

สมัครเรียน MBA BTU ทำอย่างไร

หากใครสนใจอยากสมัครเรียน MBA BTU บอกเลยว่าไม่ยากอย่างที่คิด อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาตนเองให้ก้าวขึ้นไปอีกขั้นกับการเรียนในระดับปริญญาโท ขั้นตอนการสมัครสามารถทำตามที่กำลังจะบอกต่อไปนี้ได้เลย

 • กดเข้าไปยังหน้าเว็บไซต์ https://bkkthon.ac.th/home/th/home
 • ด้านบนขวามือของเว็บจะมีปุ่ม “กรอกใบสมัครออนไลน์” ให้คลิกเข้าไปทันที
 • เลือก “กรอกใบสมัคร” จากนั้นใส่ข้อมูลต่าง ๆ อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน
 • เมื่อกรอกครบถ้วนอย่าลืมเช็คข้อมูลของตนเองอีกครั้งเพื่อความถูกต้อง
 • ทำการพิมพ์เป็นเอกสารออกมาเพื่อนำไปยื่นชำระเงินตามธนาคารที่สถาบันกำหนดต่อไป

 

คุณสมบัติของผู้เข้าศึกษา MBA BTU

อย่างไรก็ตามก่อนตัดสินใจสมัคร MBA BTU ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองให้ดีก่อน เพื่อจะไม่ต้องเสียเวลาหากมีข้อผิดพลาดบางอย่างก็รีบแก้ไขให้เหมาะสมและตรงตามประกาศของสถาบัน ดังนี้

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันที่ ก.พ. หรือทบวงมหาวิทยาลัยให้การรับรอง
 • ไม่จำกัดสาขาวิชาในการรับสมัคร
 • หากมีผลสอบวัดคะแนนทางภาษาอังกฤษ เช่น TOEFL, IELTS, CU-TEP จะได้รับการพิจารณาเข้าเรียนเป็นพิเศษ
 • มีความมุ่งมั่น ตั้งใจอยากเข้าศึกษาต่อกับทางสถาบันจริง

 

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร MBA BTU

เรื่องสุดท้ายที่ขอรีวิวคือค่าใช้จ่ายที่ต้องเกิดขึ้นระหว่างการเข้าเรียน MBA BTU เพราะเป็นเรื่องปกติที่ควรต้องมีการสำรวจตนเองให้พร้อมจะได้ไม่มีปัญหาตามมาภายหลัง โดยค่าใช้จ่ายคร่าว ๆ สำหรับคนที่สนใจสมัครเรียน MBA BTU จะอยู่ทีประมาณ 150,000 บาท ตลอดหลักสูตร พร้อมค่าขึ้นทะเบียน 5,000 บาท

Related Posts