fbpx

mba

Dig deeper into :
mba
MBA SU

MBA SU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ศิลปากร สอบเข้ายากไหม เรียนอะไร

Reading Time: 2 minutes MBA SU มหาวิทยาลัยศิลปากร หากใครสนใจอยากเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก ๆ เพราะจะช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างองค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม MBA SU ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ช่วยให้คนที่จบการศึกษาออกมาสามารถนำเอาความรู้ วิชาต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริง อีกทั้งยังขยับสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ MBA SU

MBA PSU

MBA PSU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ สถาบันดังภาคใต้

Reading Time: 2 minutes MBA PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายธุรกิจ MBA PSU ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ด้วยตัวหลักสูตรเองที่มีให้เลือกถึง 3 แผน ในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาในด้านที่ตนสนใจแบบเฉพาะทางได้เลย รวมถึงทางสถาบันยังมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติสำหรับคนที่อยากเรียนอีกด้วย MBA PSU หลักสูตรภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 เป็นการเรียนที่เน้นทำวิทยานิพนธ์ล้วน ๆ มีหน่วยกิตทั้งหมด

MBA NMU

MBA NMU หลักสูตรเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นวมินทราธิราช

Reading Time: 2 minutes MBA NMU มหาวิทยานวมินทราธิราช การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวัง ซึ่งจริง ๆ แล้ว MBA NMU อาจไม่ได้หมายถึงการเรียนด้านบริหารธุรกิจชัดเจนนัก แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยชื่อหลักสูตรจริง ๆ คือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาและการจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือว่าเป็นหลักสูตรที่จะได้รับความรู้แบบครอบคลุมทั้งในเรื่องของแนวทางการพัฒนา จัดการเมือง รวมถึงเรื่องของธุรกิจเสริมเข้าไปด้วยเช่นกัน แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แบบ คือ MBA

MBA MU

MBA MU

Reading Time: 2 minutes MBA MU มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเอ่ยถึงชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่มักนึกถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พยาบาล ทว่าจริง ๆ แล้วในระดับปริญญาโทหรือบัณฑิตศึกษาก็มี MBA MU อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นของวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้นำไปใช้ได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา และไม่ใช่แค่การได้เนื้อหาความรู้จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และแนวคิดใหม่ ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วย ปกติแล้วจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น

MBA MJU

MBA MJU

Reading Time: 2 minutes MBA MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเทศไทยเองมีสถาบันที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่หลายแห่ง แต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนด้วยสภาพแวดล้อมที่สงบ ร่มรื่น อยู่กับธรรมชาติ MBA MJU ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับว่าเป็นสถาบันที่น่าสนใจมาก ๆ จุดมุ่งหมายหลักของที่นี่คือผลิตบัณฑิตศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อนำไปใช้งานได้จริง พัฒนาองค์กรให้เติบโต พร้อมช่วยสร้างสรรค์สังคมดี ๆ ให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสอนให้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ความไม่หยุดนิ่ง และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยทางสถาบันมีการแบ่งหลักสูตรใหญ่ ๆ ออกเป็น

MBA MFU

MBA MFU

Reading Time: 2 minutes MBA MFU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากใครสนใจอยากเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา MBA MFU ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยบรรยากาศโดยรอบที่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติ จึงรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างดี บวกกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจแบบเต็มร้อยว่าหากสมัครแล้วจะได้รับความรู้ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน ไม่ใช่แค่เรื่องของการสอนจากอาจารย์ในภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดต่าง ๆ จากเพื่อนที่เข้าเรียนในชั้นเดียวกันอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมและการนำผู้มีความรู้เฉพาะทางมาบรรยายเรื่องราวน่าสนให้ฟัง โดยหลักสูตรของที่นี่แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร

MBA KMUTT

MBA KMUTT

Reading Time: 2 minutes MBA KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปกติหากพูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) คนส่วนมากมักนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์กันเยอะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่นี่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาอย่างยาวนาน แต่สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทก็มีหลักสูตร MBA KMUTT เปิดให้ได้เข้าเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดังนั้นใครที่อยากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นไม่ควรพลาดเด็ดขาด โดยทางสถาบันแยกออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการ มีแนวทางสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีวิชาชีพสูง มีจริยธรรม

MBA KMUTNB

MBA KMUTNB

Reading Time: 1 minute MBA KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในบรรดามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทั้งหมด KMUTNB หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ถือว่าเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมากที่สุด ดังนั้น MBA KMUTNB จึงถือเป็นอีกความน่าสนใจที่มีคนจำนวนมากต้องการสมัครเข้าเรียน เพิ่มโอกาสในอนาคตไม่ว่าจะกลุ่มเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ตาม เพราะไม่ใช่แค่การได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้อื่นที่เข้าเรียนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

MBA BUU

MBA BUU

Reading Time: 2 minutes MBA BUU มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจึงถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยได้จริง ซึ่ง MBA BUU ของวิทยาลัยพณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาก็จัดเป็นสถาบันอีกแห่งที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ไม่ใช่แค่การเรียนจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดี ๆ จากบรรดาเพื่อนที่เรียนร่วมกันอีกด้วย หลัก ๆ แล้วสถาบันแห่งนี้จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกตามแบบที่ตนเองสนใจ ดังนี้

MBA KU

MBA KU

Reading Time: 2 minutes รีวิว MBA KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นั่นจึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนตั้งเป้าอยากมีโอกาสเข้าเรียน MBA KU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ ความเข้าใจที่จะได้รับเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตเท่านั้น แต่สถาบันแห่งนี้ยังช่วยสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น ทั้งการประกอบธุรกิจด้วยตนเองก็นำความรู้ไปใช้ได้ หรือทำงานประจำก็สามารถเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือนมากกว่าปกติ ดังนั้นใครที่สนใจอยากเข้าเรียนก็สามารถเลือกหลักสูตรได้ตามต้องการ โดยมีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ Regular ภาคปกติ เป็นกลุ่มที่เรียนแบบปกติวันธรรมดา

MBA SU

MBA SU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.ศิลปากร สอบเข้ายากไหม เรียนอะไร

Reading Time: 2 minutes MBA SU มหาวิทยาลัยศิลปากร หากใครสนใจอยากเข้าเรียนในระดับบัณฑิตศึกษาด้านบริหารธุรกิจถือว่าเป็นเรื่องน่าสนใจมาก ๆ เพราะจะช่วยพัฒนาศักยภาพของตนเอง สร้างองค์กรหรือธุรกิจให้ก้าวไกลยิ่งขึ้นกว่าเดิม MBA SU ของมหาวิทยาลัยศิลปากรก็ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ช่วยให้คนที่จบการศึกษาออกมาสามารถนำเอาความรู้ วิชาต่าง ๆ ที่ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้จริง อีกทั้งยังขยับสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น ได้รับค่าตอบแทนมากขึ้นตามไปด้วย โดยหลัก ๆ แล้วจะแบ่งออกเป็น 2 สาขาวิชา ได้แก่ MBA SU

MBA PSU

MBA PSU ป.โท บริหารธุรกิจ ม.สงขลานครินทร์ สถาบันดังภาคใต้

Reading Time: 2 minutes MBA PSU มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ การได้มีโอกาสเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนให้เก่งขึ้นกว่าเดิม โดยเฉพาะคนที่ทำงานสายธุรกิจ MBA PSU ของคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลังสงขลานครินทร์ ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจอย่างมาก ด้วยตัวหลักสูตรเองที่มีให้เลือกถึง 3 แผน ในแต่ละหลักสูตร จึงทำให้ผู้เรียนมีโอกาสศึกษาในด้านที่ตนสนใจแบบเฉพาะทางได้เลย รวมถึงทางสถาบันยังมีการเปิดสอนทั้งหลักสูตรภาษาไทยและหลักสูตรนานาชาติสำหรับคนที่อยากเรียนอีกด้วย MBA PSU หลักสูตรภาษาไทย แผน ก แบบ ก1 เป็นการเรียนที่เน้นทำวิทยานิพนธ์ล้วน ๆ มีหน่วยกิตทั้งหมด

MBA NMU

MBA NMU หลักสูตรเรียนต่อ ป.โท บริหารธุรกิจ ม.นวมินทราธิราช

Reading Time: 2 minutes MBA NMU มหาวิทยานวมินทราธิราช การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาถือว่าเป็นสิ่งที่หลายคนคาดหวัง ซึ่งจริง ๆ แล้ว MBA NMU อาจไม่ได้หมายถึงการเรียนด้านบริหารธุรกิจชัดเจนนัก แต่ก็มีส่วนเกี่ยวข้องสำหรับคนที่สนใจเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน โดยชื่อหลักสูตรจริง ๆ คือ วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิตการพัฒนาและการจัดการเมือง วิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ถือว่าเป็นหลักสูตรที่จะได้รับความรู้แบบครอบคลุมทั้งในเรื่องของแนวทางการพัฒนา จัดการเมือง รวมถึงเรื่องของธุรกิจเสริมเข้าไปด้วยเช่นกัน แบ่งหลักสูตรออกเป็น 2 แบบ คือ MBA

MBA MU

MBA MU

Reading Time: 2 minutes MBA MU มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเอ่ยถึงชื่อของมหาวิทยาลัยมหิดล ส่วนใหญ่มักนึกถึงการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ พยาบาล ทว่าจริง ๆ แล้วในระดับปริญญาโทหรือบัณฑิตศึกษาก็มี MBA MU อยู่ด้วยเช่นกัน ซึ่งเป็นของวิทยาลัยนานาชาติ สาขาวิชาการสร้างตัวแบบและการพัฒนาธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ เนื้อหาส่วนใหญ่ที่เรียนจะเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ธุรกิจ เพื่อให้นำไปใช้ได้จริงเมื่อสำเร็จการศึกษา และไม่ใช่แค่การได้เนื้อหาความรู้จากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิด ทัศนคติ และแนวคิดใหม่ ๆ จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนด้วย ปกติแล้วจะแบ่งหลักสูตรออกเป็น

MBA MJU

MBA MJU

Reading Time: 2 minutes MBA MJU มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในประเทศไทยเองมีสถาบันที่เปิดสอนในระดับบัณฑิตศึกษาอยู่หลายแห่ง แต่ถ้าใครสนใจอยากเรียนด้วยสภาพแวดล้อมที่สงบ ร่มรื่น อยู่กับธรรมชาติ MBA MJU ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ นับว่าเป็นสถาบันที่น่าสนใจมาก ๆ จุดมุ่งหมายหลักของที่นี่คือผลิตบัณฑิตศึกษาที่เพียบพร้อมไปด้วยความรู้ในด้านบริหารธุรกิจเพื่อนำไปใช้งานได้จริง พัฒนาองค์กรให้เติบโต พร้อมช่วยสร้างสรรค์สังคมดี ๆ ให้กับประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นการสอนให้เข้าใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงของโลก ความไม่หยุดนิ่ง และสิ่งอื่น ๆ อีกหลายด้าน โดยทางสถาบันมีการแบ่งหลักสูตรใหญ่ ๆ ออกเป็น

MBA MFU

MBA MFU

Reading Time: 2 minutes MBA MFU มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หากใครสนใจอยากเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษา MBA MFU ของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ถือเป็นอีกสถาบันที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ด้วยบรรยากาศโดยรอบที่เข้าถึงความเป็นธรรมชาติ จึงรู้สึกผ่อนคลายได้อย่างดี บวกกับรูปแบบการเรียนการสอนที่ได้มาตรฐาน จึงมั่นใจแบบเต็มร้อยว่าหากสมัครแล้วจะได้รับความรู้ดี ๆ กลับไปอย่างแน่นอน ไม่ใช่แค่เรื่องของการสอนจากอาจารย์ในภาคทฤษฎีเท่านั้น แต่ยังมีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ แนวคิดต่าง ๆ จากเพื่อนที่เข้าเรียนในชั้นเดียวกันอีกด้วย อีกทั้งยังมีกิจกรรมและการนำผู้มีความรู้เฉพาะทางมาบรรยายเรื่องราวน่าสนให้ฟัง โดยหลักสูตรของที่นี่แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร

MBA KMUTT

MBA KMUTT

Reading Time: 2 minutes MBA KMUTT มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี ปกติหากพูดถึงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี (มจธ.) คนส่วนมากมักนึกถึงเรื่องเกี่ยวกับการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ และวิศวกรรมศาสตร์กันเยอะ ซึ่งไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะที่นี่มีชื่อเสียงในด้านนี้มาอย่างยาวนาน แต่สำหรับการเรียนต่อในระดับปริญญาโทก็มีหลักสูตร MBA KMUTT เปิดให้ได้เข้าเรียนด้วยเช่นกัน ซึ่งจะอยู่ในหลักสูตรของบัณฑิตวิทยาลัยการจัดการและนวัตกรรม ดังนั้นใครที่อยากมีความเชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้มากขึ้นไม่ควรพลาดเด็ดขาด โดยทางสถาบันแยกออกเป็น 3 หลักสูตร ได้แก่ MBA KMUTT สาขาวิชาการจัดการ มีแนวทางสำคัญในการผลิตบุคลากรที่มีวิชาชีพสูง มีจริยธรรม

MBA KMUTNB

MBA KMUTNB

Reading Time: 1 minute MBA KMUTNB มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ในบรรดามหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าทั้งหมด KMUTNB หรือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ ถือว่าเป็นสถาบันที่เน้นเรื่องการเรียนการสอนในหลักสูตรบริหารธุรกิจมากที่สุด ดังนั้น MBA KMUTNB จึงถือเป็นอีกความน่าสนใจที่มีคนจำนวนมากต้องการสมัครเข้าเรียน เพิ่มโอกาสในอนาคตไม่ว่าจะกลุ่มเจ้าของธุรกิจหรือพนักงานทั้งภาครัฐและเอกชนก็ตาม เพราะไม่ใช่แค่การได้เรียนรู้กับอาจารย์ที่มีความเชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังได้แลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ ๆ ประสบการณ์ต่าง ๆ จากผู้อื่นที่เข้าเรียนอีกด้วย โดยแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร ได้แก่

MBA BUU

MBA BUU

Reading Time: 2 minutes MBA BUU มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กับตนเองมากยิ่งขึ้น การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจึงถือเป็นอีกวิธีที่ช่วยได้จริง ซึ่ง MBA BUU ของวิทยาลัยพณิชยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพาก็จัดเป็นสถาบันอีกแห่งที่มีความน่าสนใจมาก ๆ ไม่ใช่แค่การเรียนจากอาจารย์ผู้สอนเท่านั้น แต่ยังได้รับความรู้ ประสบการณ์ พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นดี ๆ จากบรรดาเพื่อนที่เรียนร่วมกันอีกด้วย หลัก ๆ แล้วสถาบันแห่งนี้จะแบ่งหลักสูตรออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้เลือกตามแบบที่ตนเองสนใจ ดังนี้

MBA KU

MBA KU

Reading Time: 2 minutes รีวิว MBA KU มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนึ่งในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย นั่นจึงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ คนตั้งเป้าอยากมีโอกาสเข้าเรียน MBA KU ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมาก เพราะไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้ ความเข้าใจที่จะได้รับเพื่อนำไปใช้ต่อยอดในอนาคตเท่านั้น แต่สถาบันแห่งนี้ยังช่วยสร้างโปรไฟล์ให้ดูดีขึ้น ทั้งการประกอบธุรกิจด้วยตนเองก็นำความรู้ไปใช้ได้ หรือทำงานประจำก็สามารถเพิ่มตำแหน่ง เพิ่มเงินเดือนมากกว่าปกติ ดังนั้นใครที่สนใจอยากเข้าเรียนก็สามารถเลือกหลักสูตรได้ตามต้องการ โดยมีทั้งหมด 6 หลักสูตร คือ Regular ภาคปกติ เป็นกลุ่มที่เรียนแบบปกติวันธรรมดา